Vj-83/2002/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Screenvision Holding Ltd. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az RMBI II. Ltd. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Screenvision Holding Ltd. irányítást szerezzen az RMBI II. Ltd. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező, londoni székhelyű Screenvision Holding Ltd. (a továbbiakban: Screenvision) 2002. május 8-án Részvényátruházási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében megvásárolta a belgiumi RMBI II. Ltd. (a továbbiakban: RMBI) részvényeinek 99,8 százalékát.

 • 2)

  A kérelmező 2002. június 7-én benyújtott kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján az 1) pont szerinti tranzakció - mint vállalkozások összefonódása - kapcsán:

  • -

   elsődlegesen kérte annak megállapítását, hogy az összefonódás hatása nem érvényesül a Magyar Köztársaság területén, mire tekintettel ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye;

  • -

   másodlagosan kérte az 1) pont szerinti összefonódás engedélyezését.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlásnak a kérelmező 2002. június 24-én tett eleget.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Thomson- és a Carlton-csoport

 • 4)

  A kérelmező Screenvision a Thomson Multmedia S. A. irányítása alá tartozó Technicolor Holding Ltd. és a Carlton Communication Plc. irányítása alá tartozó DTV Ltd. 50-50 százalékos tulajdonban álló, az RMBI részvényeinek megvásárlása céljára alapított vállalkozás, mely a részvényvásárlást megelőzően gazdasági tevékenységet nem folytatott.

 • 5)

  A Carlton Communication Plc. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Carlton-csoport) a Magyar Köztársaság területén 2001. évben nem értek el nettó árbevételt.

 • 6)

  A Thomson Multimedia S. A. és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Thomson-csoport) elektronikai termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkoznak világszerte.

 • 7)

  A Thomson-csoport áruit Magyarországon részben a csoporthoz tartozó Thomson Multimedia Hungary Kft. (a továbbiakban: Thomson Kft.) hozza forgalomba, részben pedig a Thomson-csoport külföldön honos tagjai közvetlenül értékesítik más magyarországi vállalkozások részére.

 • 8)

  A Thomson Kft. 2001. évi nettó árbevétele, valamint a Thomson-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén - a Thomson Kft. részére történő értékesítés nélkül - elért 2001. évi nettó árbevétele együttesen 24,8 milliárd forint volt.

  Az RMBI-csoport

 • 9)

  Az RMBI és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban: RMBI-csoport) meghatározó tevékenysége mozi-reklámidő vásárlása és reklámügynökségek részére történő értékesítése.

 • 10)

  Az RMBI-csoporthoz az alábbi magyarországi vállalkozások tartoznak:

  • 1.

   Az R.M.B. Hungary Kft. a mozi-reklámidő magyarországi forgalmazásával foglalkozik, részesedése a tevékenység országos forgalmából 80 százalék, a fennmaradó 20 százalékot a CineReal Kft. képviseli. Az R. M. B. Hungary Kft. 2001. évi nettó árbevétele 1,1 milliárd forint volt.

  • 2.

   Az RMBI Kelet-Európa Tanácsadó és Szolgáltató Kft. nem végez aktív üzleti tevékenységet, 2001. évben nettó árbevételt nem ért el.

 • 11)

  Az RMBI-csoport külföldön honos tagjai 2001. évben nem értek el nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 12)

  Két külföldön honos vállalkozás (mint jelen esetben: a Screenvision és az RMBI) közötti összefonódásra a Tpvt. hatálya az 1. § alapján akkor terjed ki, ha annak hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén. A Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi állásfoglalások 1., Verseny-felügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) szerint ez bekövetkezik akkor, ha az összefonódásban közvetlenül résztvevő mindkét vállalkozás olyan vállalkozás-csoporthoz tartozik, amely áruival (akár magyarországi vállalkozás, akár Magyarországra irányuló behozatal révén) jelen van a magyar piacon.

 • 13)

  A jelen esetben az RMBI-csoportnak, valamint a Screenvision egyik közös (50 százalékos) irányítója - a Thomson Multimedia S. A. - által irányított vállalkozás-csoportnak is van magyarországi tagja, mire tekintettel a kérelmezett összefonódásra kiterjed a Tpvt. hatálya.

 • 14)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: az RMBI-, a Thomson- és Carlton-csoport tagjai) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - együttes nettó árbevétele (25,9 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő RMBI-csoporté (1,1 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 15)

  Mindezek alapján a Versenytanács a kérelmező elsődleges kérelmének nem adott helyt, és érdemben vizsgálta az összefonódás engedélyezhetőségét.

IV.

Az engedélyezés

 • 16)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 17)

  A magyarországi mozi-reklámidő vásárlásban és értékesítésben az RMBI-csoportnak magas (80 százalékos) a részesedése. A Versenytanács ennek ellenére szükségtelennek tartotta annak vizsgálatát, hogy ez a magas részesedés megalapoz-e gazdasági erőfölényes helyzetet, mert az irányítást megszerző vállalkozás-csoportok közül a Carlton-csoport egyáltalán nincs jelen a magyar piacon, továbbá a Thomson-csoport magyarországi tevékenységre (elektronikai termékek forgalmazása) alapján sem valószínűsíthetők olyan horizontális-, vertikális- vagy portfolió hatások, amelyek erősítenének egy esetleges gazdasági erőfölényes helyzetet. Megjegyzi a Versenytanács, hogy- miután az összefonódásnak a lehetséges legszűkebb érintett árupiacon (mozi-reklámidő) sem lehetnek káros versenyhatásai- érdemben nem foglalkozott az (egyébként valószínűsíthetően tágabb) érintett árupiac pontos meghatározásával.

 • 18)

  Az RMBI-csoport és a Thomson-csoport tevékenysége közötti kapcsolat- 17) pontban kifejtett- jellegére tekintettel nem valószínűsíthetők káros versenyhatások a Thomson-csoport által forgalmazott elektronikai termékek piacán sem, amelyen egyébként a Thomson-csoportnak nagyszámú versenytársa van Magyarországon, és piaci részesedése sem jelentős mértékű.

 • 19)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában az összefonódást engedélyezte.

 • 20)

  A Versenytanács a 17-18) pontokban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 21)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 22)

  Az ügyfelek (a kérelmező Screenvision és az irányítása alá kerülő RMBI) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát- a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával- tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. július 31.