Vj-34/2002/28

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar RTL Televízió Részvénytársaság (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azzal, hogy a 2001. december 16-án és 23-án sugárzott Függetlenség napja és az Áldatlan állapotban című mozifilmek műsorratűzését "országos televíziós premier"-ként népszerűsítette, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított.

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megtiltja.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a beszerzett írásbeli bizonyítékok, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Hazánkban a filmforgalmazás kereskedelmi rendszere úgy épül fel, hogy a mozi-premiertől számított meghatározott időn belül a fogyasztók egyre bővülő köréhez juthat el egy-egy film. Ennek megfelelően a mozi-premiert video- és DVD-kiadás, majd a csak előfizetés ellenében fogható, s így korlátozottan elérhető televíziós vetítés jogosultsága követi egy időszak alatt, akár többszöri ismétlési lehetőséggel, amit az egyéb televíziós csatornák vetítési jogosultsága zár. Csak külön előfizetés, valamint műszakilag korlátozottabb módon érhető el a filmek vetítésére szakosodott HBO televíziócsatorna adása, amelynek 2001. decemberében országosan mintegy 200 ezer előfizetője volt. Ezzel szemben az egyéb csatornák közé tartozó kereskedelmi és közszolgálati televíziók (RTL-Klub, TV2, M1, M2, Duna Televízió) műsora a magyar háztartások 94 %-ában, több mint 3 millió háztartásban vehető ingyenesen, illetve az HBO csatornáénál jóval szerényebb díjazás ellenében.
A felsorolt csatornákon sugárzott televízió-műsor műsorszolgáltatásnak minősül, ami a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény meghatározása szerint azt jelenti, hogy állandó megnevezésű szolgáltatás, amelyet előzetesen nyilvánosságra hozott adásidőben bárki foghat megfelelő vevőkészülék üzemeltetése esetén. Műsorszolgáltató pedig az erre jogosultságot szerzett vállalkozás, amely egyebek mellett dönt a csatornák műsorszámairól. A törvény a műsorszolgáltatást több szempontból is osztályozza; megkülönböztet közszolgálati és nem közszolgálati (kereskedelmi), országos és helyi (körzeti), valamint szakosított és nem szakosított szolgáltatást.
A vételkörzet nagyságától, a vételkörzetben lakók számától függ a szolgáltató országos szolgáltatókénti besorolása, azaz a vételkörzetben az ország lakosságának legalább 50 %-a kell, hogy éljen.
A törvényi besorolás szerint az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: RTL) országos, kereskedelmi, nem szakosított szolgáltatónak, míg az HBO Rt. körzeti, kereskedelmi, szakosított szolgáltatónak minősül.

Mindebből következően a két különbözőképpen besorolt szolgáltató mozifilm vetítésében azonosság, hogy mindketten televízión keresztül sugároznak filmet, különbség, hogy az RTL-től eltérően az HBO csatornán reklám közbeiktatása nélkül élvezhető a szolgáltatás, igénybevétele műszakilag korlátozott és viszonylag magas havi díj ellenében közreműködő szolgáltatóhoz kötött.

Az RTL 2001. december 16-án, és 2001. december 23-án fő műsoridőben A függetlenség napja és az Áldatlan állapotban című filmeket vetítette, amelyeket a vetítést megelőzően a saját csatornán, rádióadókon és az írott sajtóban "országos televíziós premier"-ként harangozott be, holott azokat az HBO korábban többször is bemutatta, amely tény a filmforgalmazási csatornák egymás utáni rendjéből következhet és az HBO prémium csatornaként történő elosztását, külön előfizetési díj szedését indokolja.

A Gazdasági Versenyhivatal valótlannak tartva a filmek országos televízió-premierkénti népszerűsítését, a kijelentést a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak találta és ezért a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint eljárást indított az RTL ellen.

A készült vizsgálati jelentés úgy foglalt állást, hogy a kifogásolt magatartás a tisztességtelenül elérhető nézőszám növelésén keresztül, fogyasztóelvonással a televíziós hirdetési piacon versenyjogellenes következményekkel járhat, hosszú távon pedig a fogyasztók arra a következtetésre juthatnak, hogy felesleges előfizetniük az HBO-ra, mert ugyanazt a minőséget az RTL külön előfizetési díj nélkül is nyújtani tudja.
Az RTL jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte, hangsúlyozva, hogy szolgáltatásának olyan megkülönböztető jegyei vannak, amelyek folytán az "országos televíziós premier"-kénti filmnépszerűsítés joga megilleti, függetlenül attól, hogy az adott filmeket az HBO csatorna korábban bemutatta-e azokat vagy sem.

Az eljárás során elsődlegesen abban kellett állást foglalni, hogy az országos bemutatót úgy kell-e értelmezni, hogy az RTL álláspontját elfogadva, a médiatörvényt alapul véve, az országos minősítés alá eső versenytársak viszonylatában indokolt-e az elsőbbséget figyelembe venni, avagy az országos tv-premier minősítés jogszerűtlen, mert az HBO a filmeket korábban már bemutatta, s az országosnak számít, megfosztva az RTL-t, hogy a kifogásolt szóösszetételt jogszerűen alkalmazhassa, függetlenül attól, hogy az HBO Részvénytársaságot a médiatörvény miféle besorolással illeti.

A vizsgálattal egyetértve a Versenytanács álláspontja is az, hogy a versenyjogilag kifogásolt magatartás a hivatal által kizárólag alkalmazható Tpvt. szerint bírálható el, amelynek következtében vizsgálni kellett, hogy a két csatornát működtető társaság versenytárs-e a mozifilmek televíziós bemutatásának piacán, okszerűen egész Magyarország területén, amely értékelés viszont feltételezi az érintett piac Tpvt. 14. § (2) bekezdése szerinti meghatározását.
A piac kínálati oldalán minden olyan mozifilmet sugárzó műsorszolgáltató jelen van, amelynek vételkörzetében a mozifilmek iránt érdeklődő fogyasztók vannak. Ilyetén szolgáltatásra képes az RTL-en kívül az összes országos minősítésű szolgáltató, bizonyos helyi szolgáltatók, de az erre szakosodott HBO Rt. is. Ez a szolgáltatói kör nem teljesen azonos szolgáltatást nyújt, hiszen különbség van árban, minőségben. Az HBO-t e tekintetben az különbözteti meg, hogy a fogyasztói igénybevételért műszaki megvalósítástól függetlenül, külön és viszonylag magas díjat kell fizetni. Ez a különbség azonban nem változtat azon a tényen, hogy az HBO országbeli elérhetősége csupán az előfizetés miatt korlátozott és elvileg az ország bármely pontján megrendelhető.
A Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja tiltja az áru lényeges tulajdonságának valótlan állítását annak érdekében, hogy az áru megvásárlására, az adott esetben a film megnézésére tisztességtelenül indítsák a fogyasztót, elérve a nézőszám növelésén keresztül a reklámozók reklám-elhelyezési kedvének felkeltését. E jogszabályhelyhez tartozóan tisztázni kellett, hogy a kifogásolt magatartás a film lényeges tulajdonságára vonatkozik-e, és a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.
Nem vitathatóan egy film bemutatásának időpontja, azon belül is a televízióban történő első műsorratűzése, másképpen fogalmazva az országos televíziós premier, a film lényeges tulajdonsága, aminek üzleti kiaknázását a vázolt filmforgalmazási rend tükrözi.
A Versenytanács szerint azonban a fogyasztók megtévesztését, azaz a nézőszám tisztességtelen módon való növelését a kifogásolt magatartás - legalábbis rövidtávon - nem okozhatja. Ugyanis a fogyasztó-nézőknek két csoportja lehetséges:

  • -

    aki már látta a filmet az HBO csatornán, az a reklámtól függetlenül dönt az újbóli megnézésről,

  • -

    aki nem látta, az attól függetlenül dönt, hogy korábban láthatta volna.

Mindazonáltal a Versenytanács elfogadta azt a vizsgálói álláspontot, hogy hosszabb távon az "országos tv-premier"-kénti filmnépszerűsítés a mozicsatorna feleslegességének fogyasztói képzetét képes kialakítani, mert annak a hamis látszatát kelti, hogy ugyanazt a szolgáltatást a fogyasztó díjmentesen az RTL-től is megkaphatja. Ennek eredményeként az előfizetők száma kisebb arányban emelkedhet, mint az efféle tisztességtelennek minősített befolyásolás hiányában. Magatartásával az RTL a maga javára jogszerűtlenül fordítja, hogy a mozifilmek lényeges tulajdonságai közé tartozik a bemutatás időpontja, azon belül is filmforgalmazás adott szinten való fogyasztókhoz jutása, holott a filmforgalmazás rendjéhez igazodóan az elsőbbséget kifejező országos televíziós premier tartása más szolgáltatót is megillethet, amennyiben az adott filmet az RTL előtt bemutatta.

Ebből az is következik, hogy amennyiben az RTL-t filmbemutatásban megelőző országos televíziós premiernek minősíthető filmbemutató nincs, akkor az RTL jogszerűen használhatja a jelen eljárásban kifogásolt népszerűsítő kifejezést is, ezzel is ösztönözve a televíziós csatornák közötti versenyt, hogy a fogyasztók megelégedésére újkeletű filmek bemutatásával töltsék meg műsoridejűket.

Ezért a Versenytanács, egyetértve a vizsgálati jelentéssel, a kifogásolt kifejezés Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütközését megállapította, megtiltva (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont) annak jogszerűtlen további használatát. A bírság kiszabását (Tpvt. 78. §) mellőzte, mert a jogsértés megállapítása, a hozzákapcsolódó megtiltás az RTL-t kellően figyelmezteti kifogásolt magatartásának hosszú távon mutatkozó lehetséges versenyjogellenes következményeire.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja az RTL számára.

Budapest, 2002. július 2.