Vj-38/2002/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szécsényi László ügyvéd (Szécsényi Ügyvédi Iroda/Cerha, Hempel & Spiegelfeld, 1024 Budapest, Buday László u. 12.) által képviselt Universal Music GmbH (A-1120 Wien, Edelsinnstraße 4.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Koch Investgesellschaft mbH. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  A kérelmező Universal Music GmbH (a továbbiakban: Universal Music) 2002. február 1-én üzletrész-átruházási szerződést kötött a Franz Koch Privatstiftunggal. A szerződés értelmében a Universal Music 100%-os részesedést szerzett a Koch Investgesellschaft mbH.-ban (a továbbiakban: Koch Invest).

 • 2)

  A Universal Music az 1) pont szerinti részvényszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései, közelebbről a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés a) pontja, alapján 2002. március 5-én benyújtotta az engedélyezés iránti kérelmét a Gazdasági Versenyhivatalhoz. A Gazdasági Versenyhivatal nem látta szükségesnek a hiánypótlás elrendelését.

II.

Az összefonódás résztvevői és az érintett piacok

A Universal Music

 • 3)

  A bécsi székhelyű korlátolt felelősségű társaságot két hollandiai illetőségű gazdasági társaság (a Centenary Music B.V. és a Universal Trading B.V.) irányítja. E társaságok a Vivendi csoport tagjaiként a francia Vivendi Universal S.A. irányítása alatt állnak. A Universal Music Ausztriában hanghordozók gyártásával és forgalmazásával, zeneművek szerzői jogainak hasznosításával, valamint zenei videók forgalmazásával foglalkozik. Magyarországi leányvállalatai a Universal Music Hanglemezkiadó Kft. és a Universal Music Zeneműkiadó Kft.
  Az Universal Music Hanglemezkiadó Kft. fő tevékenysége hanghordozók gyártása és forgalmazása. Emellett, tevékenységének része - a cégkivonat szerint - a film- és videó-gyártás és -terjesztés is. A magyarországi hanghordozó (CD, MC, LP) piacon a vállalkozás piaci részesedése 10 és 20 % közé esik, és ezzel piacvezetőnek tekinthető. A kft. egy taggal működik, a tag a holland székhelyű Universal Trading Company B.V.
  Az Universal Music Zeneműkiadó Kft. fő tevékenysége a zeneművek (kotta - könyvkiadási tevékenység) kiadása. A kft. két tagja az Universal Music Hanglemezkiadó Kft. és a holland székhelyű Universal Music Publishing International B.V.; ez utóbbi vállalkozás jelentős befolyással rendelkezik a kft-ben. A kft. a magyarországi zeneműkiadás piacán 15 és 20% közötti részesedéssel rendelkezett 2000-ben.

A Koch Invest

 • 4)

  Az ausztriai székhelyű korlátolt felelősségű gazdasági társaság tevékenysége a hanghordozók és zenei videók gyártását és forgalmazását, valamint a zeneműkiadást öleli fel. Magyarországi leányvállalata, a Koch Music Publishing Kft -n, illetve a többi vállalkozásai közül, az osztrák Abella Versand GmbH és a Koch Musikverlage GmbH, továbbá a lengyel Koch Music Publishing Polen s.p.z.o.o. exportálnak Magyarországra.
  A Koch Music Publishing Kft. -t 2001 évben alapították, főtevékenysége a zeneműkiadási (kotta - könyvkiadási) tevékenység. Hangfelvétel-kiadással és -forgalmazással a cégkivonat szerint nem foglalkozik, de egy elhanyagolható mértékű piaci részesedést jelentett a kérelmező ebben a tevékenységkörben is. A kft. egy taggal működik -az ausztriai székhelyű Koch Musikverlage GmbH. -, piaci részesedése a zeneműkiadás területén elhanyagolható, 0,1% alatti.
  A Koch Musikverlage GmbH, a Koch Music Publishing Polen s.p.z.o.o. és az Abella Versand GmbH exporttevékenységet folytatnak, és az irányítási jogok ( Koch Musikverlage GmbH ) révén vannak jelen a magyarországi hangfelvétel-forgalmazási piacon. Magyarországi forgalmuk olyan csekély mértékű - a Magyarországról származó előző évi nettó árbevételük összesen 870 755 Ft -, hogy a Koch Music Publishing Kft. piaci súlyát nem növelik.

Az érintett piacok

 • 5)

  Az összefonódás közvetett, Magyarországon is működő résztvevőinek egymást átfedő tevékenységéből fakadóan az érintett termékpiacok a hangfelvétel-gyártás és forgalmazás, továbbá a zeneműkiadás piaca. A piaci belépésnek jogi korlátja nincs. A piaci belépést meghatározó tényezők között jelentős szerepet játszanak a szellemi tulajdonjogok felhasználása, az értékesítési csatornák kiépítése, és a reklámozási költségek nagysága. A fenti tényezők a piaci nyitottság mértékét csökkentik.

 • 6)

  A Versenytanács a Tpvt. 1.§-a alapján az érintett földrajzi piacnak a Magyar Köztársaság területét tekinti.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7)

  A másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeinek megszerzése a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b) pontja, és (2) bekezdésének a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8)

  A közvetlen irányítást megszerző kérelmező és az irányítása alá kerülő vállalkozás Ausztriában honos vállalkozások. A Magyarországon bejegyzett leányvállalataik üzleti tevékenységüket azonban Magyarország területén végzik, így az összefonódás hatása érvényesül a Magyar Köztársaság területén. Az irányításszerzés tehát az 1.§ alapján a Tpvt. hatálya alá tartozik.

 • 9)

  Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele alapján az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése, továbbá ugyanezen bekezdés b) pontja szerint is engedélyköteles. A kérelmező által szolgáltatott adatok tanúsága szerint, a közvetlen résztvevők Magyarországon árbevételt nem szereztek, a közvetett résztvevők előző évi Magyarországról származó árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot. Az irányítás alá kerülő vállalkozás 2001. évi nettó árbevétele 500 millió forint alatt van. Ugyanakkor, a Vivendi csoporthoz tartozó Vivendi Universal S.A. 2000 évben irányítást szerzett - azaz, ötszáz millió forintot meghaladó összefonódást hajtott végre - a The Seagram Company Ltd. felett (Vj-212/2000/10 számú Versenytanácsi Határozat).

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Tpvt. 67.§ (2) bekezdése alapján indított eljárásban az eljáró versenytanács engedélyezheti a vállalkozások összefonódását. A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy piacokon. (Tpvt. 14.§).

 • 11)

  Az azonos tevékenységet folytató irányításszerző és az irányítás alá kerülő vállalkozások esetében a Versenytanács az összefonódás un. horizontális hatását vizsgálja. Ha ugyanis az ugyanazon a piacon tevékenykedő, összefonódó vállalkozások egymással horizontális kapcsolatban vannak, azaz korábban egymás versenytársai voltak az adott piacon, akkor az összefonódással csökken a piaci szereplők száma, a piaci koncentráció megnövekszik, és a gazdasági verseny intenzitása csökken.

 • 12)

  Az Universal cégcsoport a világ első öt lemezkiadója között szerepel (BMG, EMI, Sony, Universal, Warner). Az Universal Music Hanglemezkiadó Kft. magyarországi piaci részesedése 20% alatti értéket képvisel, s a Versenytanács tudomására nem jutott olyan adat, amely a Kft. erőfölényes helyzetére utalna.

 • 13)

  A 6) pontban említett, és jelentősnek tekinthető piaci belépési korlátok ellenére a Versenytanács megítélése szerint, az Universal Music magyar piaci helyzete nem fog érdemben változni az elhanyagolható piaci részesedésű (0,1% alatti) Koch Music Publishing Kft-vel létrejövő összefonódással. Hasonlóképpen, bár a zeneműkiadás piacára vonatkozó pontos adatok nem állnak rendelkezésre, az Universal Music Zeneműkiadó Kft. piaci részesedése kevéssé változik a 0,1 % alatti piaci részesedéssel rendelkező Koch Music Publishing Kft-vel való kapcsolódás révén.

 • 14)

  Tekintettel arra, hogy a kérelem szerinti összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros hatásai a gazdasági versenyre, továbbá egyéb olyan körülményt sem tárt fel a vizsgálat, amely versenyaggályokra adhatna okot, a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés szerinti vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 15)

  Szintén osztotta a Versenytanács a vizsgálói indítványt abban a tekintetben is, hogy a jelen ügyben alkalmazható a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja, amely szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 17)

  Az ügyfelek képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. április 19.

Dr. Köbli József sk. előadó
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Tóth Tihamér sk.
Véghelyi Ágnes