Vj-68/2001/29

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Bakos Ágnes ügyvéd (9025 Győr, Simor püspök tere 5.) által képviselt
- Pannon-Gabona Feldolgozó és Kereskedelmi Rt I. rendű; valamint
- Gabinvest Befektetési és Szolgáltató Kft II. rendű
kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az I. és II. rendű kérelmező közösen irányítást szerezzen a Proforg Kereskedelmi és Gabonaipari Rt felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  2001. március 7-én részvényátruházási szerződésekkel

  • -

   az I. rendű kérelmező Pannon-Gabona Feldolgozó és Kereskedelmi Rt (a továbbiakban: Pannon-Gabona Rt) 48,95;

  • -

   a II. rendű kérelmező Gabinvest Befektetési és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Gabinvest Kft) 2,79

százalékos részesedést szerzett a Proforg Kereskedelmi és Gabonaipari Rt(a továbbiakban: Proforg Rt) részvényeiből.

 • 2)

  A Pannon-Gabona Rt és a Gabinvest Kft egyidejűleg megállapodtak, hogy a Proforg Rt-ben szerzett, 1) pont szerinti részesedéseik birtokában tulajdonosi jogosultságaikat egymással kölcsönösen egyeztetve gyakorolják.

 • 3)

  A Pannon-Gabona Rt és Gabinvest Kft a részvényvásárláshoz, illetve a részvényesi jogok közös gyakorlásához - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Gabona-csoport

 • 4)

  A Pannon-Gabona Rt malmi tevékenységet (étkezési búza és rozs őrlésével liszt és egyéb őrlemények előállítása) és takarmánygyártást végez. A lisztet és az egyéb őrleményeket az ország egész területén forgalmazza, míg a takarmányokat jellemzően az észak-nyugat magyarországi régióban lévő állattartó vállalkozások részére értékesíti.

 • 5)

  A Pannon-Gabona Rt részvényeinek többsége a Gabona Rt tulajdonában van, amely mezőgazdasági alapanyagok és félkész termékek forgalmazásával foglalkozik.

 • 6)

  A Gabona Rt további öt vállalkozás felett rendelkezik a részvények, illetve az üzletrészek többségén alapuló irányítási joggal. Ezek közül négy elsősorban a Gabona Rt részére végez (kereskedelmi, tanácsadási, műszaki fejlesztési) szolgáltatást, a TAKEV Takarmánykeverő Rt főtevékenysége a takarmánygyártás és értékesítés túlnyomó részben a délkelet-magyarországi területeken.

 • 7)

  A Pannon Gabona Rt három vállalkozás felett rendelkezik az üzletrészek többségén alapuló irányítási joggal, melyek közül a Gabona Takarmányértékesítő Kft állati takarmányok gyártásával és értékesítésével foglalkozik Csorna és vidéke területén.

 • 8)

  A Gabona Rt és a Pannon-Gabona Rt közösen irányítják a Győr-Gönyü Kikötő Befektetési és Beruházásszervezési Rt-t, amely a Mosoni-Duna torkolatánál épített folyami kikötő működtetője.

 • 9)

  Az 4-8. pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Gabona-csoport) 2000. évi együttes árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 52,2 milliárd forint volt.

A Gabinvest Kft

 • 10)

  A Gabinvest Kft ügynöki-nagykereskedelmi tevékenységet végez, 2000. évi nettó árbevétele - a Gabona-csoport részére teljesített szolgáltatások nélkül - 14 millió forint volt.

 • 11)

  A Gabinvest Kft természetes személy tulajdonosai más vállalkozás felett nem rendelkeznek irányítási joggal.

A Proforg Rt

 • 12)

  A Proforg Rt meghatározó tevékenysége a malmi termékek gyártása és országos értékesítése, valamint takarmány előállítása és annak (elsősorban az északkelet-magyarországi területekre történő) értékesítése.

 • 13)

  A Proforg Rt más vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal.

 • 14)

  A Proforg Rt 2000. évi nettó árbevétele - a Gabona-csoport részére történő értékesítés nélkül - 3,2 milliárd forint volt.

III.

A résztvevők piaci helyzete

 • 15)

  A Gabona-csoport és Proforg Rt azonos tevékenysége malmi termékek és takarmányok gyártása, értékesítése.

 • 16)

  A malmi termékek előállításával mintegy száz vállalkozás foglalkozik, a termelés 65-70 százalékát azonban 12 vállalkozás adja. A nagyobb vállalkozások áruikat az ország egész területén forgalmazzák.

 • 17)

  A különböző malmi termékek (étkezési liszt, speciális lisztek, dara) a felhasználásban nem, illetve csak korlátozottan helyettesítik egymást, az előállításukhoz felhasznált eszközök azonban azonosak.

 • 18)

  Takarmánygyártással szintén százat meghaladó számú vállalkozás foglalkozik, amelyek jellemzően régiójuk állattartó vállalkozásai részére értékesítenek.

 • 19)

  A Gabona-csoport, illetve a Proforg Rt részesedését a malmi termékek és takarmányok országos forgalmából a táblázat mutatja be.

A Gabona-csoport és a Proforg Rt részesedése a malmi termékek és takarmányok magyarországi forgalmából

Árucsoport

Gabona-csoport (%)

Proforg Rt (%)

Együtt (%)

Malmi termékek

8,4

3,0

11,4

Takarmányok

2,2

0,3

2,5

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 20)

  A Versenytanács gyakorlata (Vj-70/2000.) szerint az a körülmény, hogy két (vagy több) vállalkozás együttesen egy további vállalkozás szavazati jogot biztosító részvényeinek több mint ötven százalékával rendelkezik (mint jelen esetben a Pannon-Gabona Rt és Gabonainvest Kft) - nem automatikusan jelent közös irányítást, az feltételezi a tulajdonosok arra vonatkozó megállapodását, vagy olyan objektív helyzetet, amelyben a tulajdonosok megállapodása nélkül a vállalkozás nem tudna működni.

 • 21)

  A jelen esetben a Pannon-Gabona Rt és a Gabonainvest Kft - amellett, hogy a Proforg Rt részvényeinek több, mint ötven százalékát megszerezték - meg is állapodtak a tulajdonosi jogok együttes gyakorlásában, vagyis a közös irányításban, mire tekintettel részvényvásárlásuk a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 22)

  Az összefonódás résztvevőinek (a Tpvt. 26.§ szerint: a Gabona-csoport tagjai, a Gabinvest Kft és a Proforg Rt) 2000. évi együttes nettó árbevétele meghaladta 10 milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Proforg Rt 2000. évi nettó árbevétele az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

 • 23)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 24)

  Összefonódással érintett piac(ok)nak az(ok) minősülnek, amely(ek)en az összefonódás valamely - akár közvetlen, akár közvetett - résztvevője piaci tevékenységet fejt ki. E piacok közül azonban az összefonódásnak - speciális helyzeteket leszámítva - csak azokon lehet hatása a gazdasági erőfölényre (és általában is a gazdasági versenyre), amelyeken az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport legalább egy-egy tagja jelen van (lehet), akár vevőként, akár eladóként. Ha ugyanis két vállalkozás csoport:

  • a)

   azonos piac azonos (vevői vagy eladói) oldalán tevékenykedik, akkor összefonódásuk esetén csökken az egymással versenyben álló vállalkozás-csoportok száma (növekszik a koncentráció), illetve, ha

  • b)

   azonos piac ellentétes oldalán helyezkednek el, akkor a köztük meglevő (lehetséges) vevő-eladó (vertikális) kapcsolat jellege megváltozásának lehetnek káros hatásai a gazdasági versenyre.

 • 25)

  Az előzőeknek megfelelő a Versenytanács az összefonódás várható versenyhatásait a malmi termékek és a takarmányok piacán vizsgálta, mégpedig kizárólag a 24. a) pont szerinti (horizontális) összefüggésben, mert a Gabona-csoport és a Proforg Rt között nincs érdemi vertikális kapcsolat, és olyan más speciális helyzet sem volt azonosítható a két vállalkozáscsoport helyzetében, amely versenyproblémákhoz vezethetne, a Gabinvest Kft pedig nem végez érdemi piaci tevékenységet.

A malmi termékek

 • 26)

  A malmi termékek tekintetében az összefonódással érintett földrajzi piacnak (Tpvt. 14.§ (3) bekezdés) - figyelembe véve, hogy a forgalmazó vállalkozások Magyarország egész területére értékesítenek - Magyarország egész területe tekinthető.

 • 27)

  Az érintett árupiac (Tpvt. 14.§ (2) bekezdés) tekintetében a keresleti helyettesítés szempontjai (ár, felhasználási cél, minőség) alapján a különböző malmi termékek nem tekinthetők egymás helyettesítőinek. Ugyanakkor e termékek között - a termelő vállalkozások szempontjából - kínálati helyettesítés áll fenn (lásd. 17.pont).

 • 28)

  Mindezek alapján a 19. pont Táblázata szerinti, az országos forgalomból való részesedést mutató adatok egyben az érintett piaci részesedést is mutatják, melynek együttes mértéke (11,4 százalék) a malmi termékek tekintetében nem rejti magába a gazdasági erőfölényes helyzet kialakulásának veszélyét.

A takarmányok

 • 29)

  A Gabona-csoport takarmánygyártással foglalkozó tagjai (Pannon-Gabona Rt, Gabona Takarmányértékesítő Kft, TAKEV Takarmánykeverő Kft) és a Proforg Rt a takarmányokat telephelyeik környezetében forgalmazzák, és általában is ez jellemzi a takarmánygyártó vállalkozásokat.

 • 30)

  A 28. pontból következőleg -a Versenytanács álláspontja szerint - a takarmánygyártás és forgalmazás földrajzi értelemben valószínűsíthetően nem tekinthető országos piacnak.

 • 31)

  Az esetleges helyi földrajzi piacok pontos meghatározását azonban a Versenytanács a döntéshez nem tartotta elengedhetetlenül szükségesnek, mert

  • -

   ha azt feltételezzük, hogy a földrajzi piacok viszonylag szűk területet fednek le, akkor a Proforg Rt és a Gabona-csoport takarmánygyártással foglalkozó tagjai nem azonos földrajzi piacokon tevékenykednek, vagyis az összefonódás a gazdasági versenyt nem érinti;

  • -

   ha viszont olyan kiterjedésű földrajzi piacokat tételezünk fel, amelyeken a Proforg Rt és a Gabona-csoport valamely tagja egyaránt jelen van, akkor a Proforg Rt országos takarmányforgalomból való részesedése (0,3 százalék) alapján zárható ki az, hogy az összefonódásnak káros versenyhatásai lehetnek.

A döntés

 • 32)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában, a Tpvt. 30. (2) bekezdése alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

 • 33)

  Az alacsony piaci részesedésekre, továbbá az annak meghatározásához szükséges és elégséges információk egyszerű hozzáférhetőségére tekintettel a Versenytanács - eddigi gyakorlatával (Vj-40/2001) összhangban - alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

VI.

Eljárási kérdések

 • 34)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 35)

  Az ügyfelek (az irányítást megszerző Pannon-Gabona Rt és Gabinvest Kft, valamint a Proforg Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 36)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésen alapul.

Budapest, 2001. május 29.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi