Vj-197/1999/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Gedőváriné dr. Kanovszki Katalin ügyvéd (109. sz. Ügyvédi Iroda 1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 14.) által képviselt Horváth és Társa Oktatás és Utazásszervezési Betéti Társaság (2045 Törökbálint, Szent I u. 76.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont betéti társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 1999. január 21-én jegyezte be a cégjegyzékbe. Tevékenységi körébe tartozik többek között a felnőtt és egyéb oktatás. Az eljárás alá vont brókerképző tanfolyamot szervezett a Budapest I. kerületi Művelődési Házban (Bem rkp. 6.), melyhez hirdetéseket jelentetett meg 1998. december 16-án a Budapesti Piacban, Népszabadságban, valamint 1999. március 3-án a Budapesti Piacban, valamint az Esti Hírlapban. Ezen kívül szórólapokat helyezett el az I. kerületi Művelődési Házban. Hirdetési időponthoz kapcsolódóan két tanfolyam indult. A I. tanfolyam január 26-tól május 28-ig tartott, míg a II. tanfolyam június 4-től szeptember 28-ig. Az első tanfolyam kilenc a második 8 fővel indult meg. A jelentkezőknek a jelentkezéskor bankárképző szaktanfolyamra történő jelentkezéskor jelentkezési- és adatlapot kellett kitöltenie. Ezt követően a felek megállapodást kötöttek, melyben szerepel a tanfolyam díja, melynek első részletét az első oktatási napig kell befizetni. A vizsgadíj ami a Brókerképző Alapítvány által meghatározott összeg, jelenleg modulonként 5.000.-Ft, s amelyet a tanfolyamdíjon felül kell megfizetni. A 4. pont szerint a felek rögzítik, hogy amennyiben a tanfolyamot a megbízó saját hibájából a beiratkozást követően nem kezdi meg, a befizetett tandíj nem jár vissza. Az oktatott tantárgyak (modulok) általános-, jogi-, matematikai- és közgazdasági ismeretek. Ezenkívül szerepel konzultáció is, 3-3 órában.

II.

Az eljárás alá vont által megjelentetett hirdetés: " az I. kerületi Művelődési Házban államilag elismert szaktanfolyami végzettséget adó brókerképző tanfolyam indul. Jelentkezési lap a helyszínen szerezhető be. Bővebb felvilágosítással Horváth Mária szolgál a megadott telefonszámon. A Művelődési Házban kihelyezett szórólap: "Tájékoztató brókerképző tanfolyam indításáról": "a tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul, a vizsga várható időpontja a megkezdéstől számított 3-5 hónap. A foglalkozásokat az I. kerületi Művelődési Házban tartjuk. Hetenként két délután kedd és pénteki napokon, alkalmanként 3-4 órában, a csoportmegegyezése szerint. A szükséges engedélyek birtokában vállalja a szakszerű felkészítést. A felsőfokú végzettségű tapasztalt előadó biztosításával az alábbi tantárgyakból:
jogi-,
tőzsdei ismeretek,
értékpapír matematika,
közgazdaságtan.

A tanfolyam díja összesen 80.000.-Ft, amely magába foglalja a tankönyvek és tananyagok árát is.
A jelentkezés feltétele középiskolai érettségi bizonyítvány, valamint 20.000.-Ft befizetése kell, tanulmányi szerződést kötünk".
Szerepel még a vizsgáztatásra vonatkozó információ, mely szerint a vizsgára a Közép-Európai Brókerképző és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztő Alapítvány (1022 Budapest, Csopaki u. 6-8.) iskolájában kerül sor. Ezután találhatók a vizsgadíjak és a vizsgáztatás rendszerére vonatkozó információk.

III.

A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája hivatalból indított eljárást, mivel felmerült, hogy a Horváth és Társa Bt. 120 órás brókertanfolyamokat szervez, nem a hirdetett időpontban kezdi meg az oktatást, hanem 6-7 hetes késéssel, nem teljesíti a meghirdetett óraszámot, így magatartása a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit sértheti.

A vizsgálat lefolytatása után a vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont a tanfolyamot megtartotta, hirdetéseiben szóróanyagiban nem ígért óraszámot, ígéreteinek eleget tett. Mindezek alapján nem valószínűsíthető a Tpvt.(8. §-ában megfogalmazott fogyasztók megtévesztése jogsértésének megvalósulása. Indítványozta az eljárás megszüntetését.

IV.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte.
Előadta, hogy jövedelem-kiegészítésként foglalkoznak oktatás szervezéssel. A brókertanfolyamok szervezése előtt engedélyt kért az Európai Brókerképző Alapítványtól, melyet szóban megkapott. Egy-egy foglalkozás 4 órát tartalmazott, néha azonban a hallgatók kérték, hogy az 50 perces órák után ne tartsanak szünetet és így egyben került sor a 200 perces oktatásra.
Bár nem hirdetett a II. tanfolyamon 120 órás oktatást, azonban a ténylegesen leadott anyag meghaladja a 120 órát. A reklámnak megfelelően elvitték a hallgatókat a tőzsdére és egy ügyvédi irodába és biztosították a tananyagokat. 120 órát a I. tanfolyamnál hirdették csak meg a reklámban, a II. tanfolyam esetében nem szerepelt megadott óraszám, azonban ezt a 120 órás tananyagot gyakorlatilag teljesítették. A bejelentőn kívül más panasz nem érkezett, akik a tanfolyam látogatásába baleset vagy egyéb ok miatt akadályozva voltak, azokkal méltányosan jártak el és később befejezhették az oktatást. Részükre a sikeres vizsga letételéig ingyenes oktatást ígértek.

V.

A Budapesti Árutőzsde (BÁT) és á Budapesti Értéktőzsde (BÉT) szervez rendszeresen brókerképző tanfolyamokat. A BÁT tevékenységét az 1994. évi XXXIX. törvény szabályozza a BÉT-ró1 az értékpapírok forgalombahozataláról a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény rendelkezik.
A brókerek vizsgáztatását a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány végzi, akik a vizsgára felkészítő tanfolyamot is szerveznek.
A Budapesti Értéktőzsde vizsgázgató szerve ez az alapítvány. A velük szervezett tanfolyam tandíja 150.000.-Ft. Oktatók és vizsgáztatók zömében a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Tanszékén oktatnak.
Az oktatás 21 héten keresztül folyik, 100 órából áll egy tanfolyam.

VI.

A vizsgálat megkereste a II. tanfolyam résztvevőit nyilatkozattétel céljából. A meghallgatottak jelezték, hogy előfordult, hogy elmaradt az óra és nem szólt előzetesen a szervező, felcserélték az órákat, ezért egy kritikai megjegyzés hangzott el, a többi hallgató nem tett kifogást az előadások időtartamával illetőleg azzal kapcsolatos valamely szolgáltatással kapcsolatban.

VII.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése tiltja a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztését. A 8. § (2) bekezdése szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata az egészségre és környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása, vagy módja - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett döntenie, hogy az eljárás alá vont reklámjaiban megfogalmazott kijelentések alkalmasak voltak-e a fogyasztók megtévesztésére, előidézhették e a piaci verseny torzulását, vagy korlátozását.

Az eljárás alá vont brókerképző tanfolyamot szervezett I. kerületi Művelődési Házban. Közölte azt is, hogy a tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul, keddi és pénteki napokon 3-4 órában a csoport megegyezése szerint. A vizsga várható időpontját a megkezdéstől számított 3-5 hónap elteltével jelezte. A vizsgálat megállapításai szerint ezeket az állításokat betartotta. A tanfolyam kezdő időpontja a 10 fő jelentkező összegyűjtése miatt bizonytalan volt.
A II. tanfolyam szervezése során nem ígért óraszámot a rendelkezésre álló adatok szerint azonban valószínűsíthető, hogy az eljárás során mintegy 4 hónapon keresztül heti 7 órát, havi 28 órát így kb. 112 órát tartottak. Az eljárás alá vont mindössze két tanfolyamot szervezett és tartott meg, ez olyan csekély kihatású a brókereket oktató piacon, amely általában magában kizárja a piaci verseny torzulásának létrejöttét.

Mindezek figyelembevételével a Versenytanács úgy látta, hogy az eljárás alá vont nem követte el a Tpvt. 8. § (1)-(2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott jogsértést, ezért az eljárást vele szemben megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. február 21.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné