Vj-119/1999/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Füredy Jenő jogtanácsos által képviselt Magyar Mérnöki Kamara (1054 Budapest, Angyal u. 1-3. szám alatti) eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

Felhívja a Költségvetési Irodát, hogy 100.000.- (azaz Egyszázezer) Ft eljárási díjat haladéktalanul utaljon vissza az eljárás alá vont részére a Budapest Bank Rt-nél vezetett 10102086-68905702-00000007. számú bankszámlájára.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény egyebek mellett az országos kamarák közfeladatául szabta, hogy tájékoztató jelleggel dolgozzák ki a mérnöki és építészeti tevékenységek ajánlott díjszabását a hozzátartozó szolgáltatások tartalmi követelményeivel együtt.

E feladatnak az eljárás alá vont (a továbbiakban: Kamara) 1999. április 17-én elfogadott Etikai-Fegyelmi Szabályzatában úgy tett eleget, hogy a 4. § i) pontjában rögzítette, hogy a mérnök szolgáltatása ellenértékénél "vegye figyelembe, tekintse mértékadónak" a Kamara kiadott díjszabását. Az 5. § e) pontja szerint pedig a díjat az értékviszonyokkal arányosan kell megállapítani, s a díj csak külön megindokolt esetben és mértékben lépheti túl a kiadott díjszabás szerinti iránydíjat. Etikátlan a versenyelőny érdekében alkalmazott olyan alacsony díj megállapítása is, amely nem biztosít értékarányos fedezetet a szakszerű teljesítésre, amelynek mércéjét a kamarai díjszabás határozza meg.

A Gazdasági Versenyhivatal 1999. augusztusában az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdés szerint azért indított eljárást a Kamara ellen, mert vélelmezte, hogy a fentebbi szabályzatbeli megfogalmazások a gazdasági versenyt korlátozhatják, amelyet a Tpvt. 11. §-a tilt.

Az eljárás során a Kamara a Szabályzatban foglalt döntésének mentesítését kérte a Gazdasági Versenyhivataltól és ezért 100.000.- Ft eljárási díjat is befizetett.

Az 1999. december 28-án tartott tárgyaláson a Kamara vállalta, hogy Szabályzatának kifogásolt pontjait úgy fogja módosítani, hogy kiadott díjszabásának kötelező jellegű értelmezhetősége megszűnjön. Ennek megfelelően a 4. § i) pontjából elhagyja a "tekintse mértékadónak" kitételt, az 5. § e) pontjából a "kell" szót helyettesítéssel, a fentebb írt további részeket pedig szövegváltoztatás nélkül mellőzi.
Ezért a Versenytanács 6 hónapi időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését, amely alatt a Kamara vállalásának eleget tett.

Miután a Kamara a Szabályzat versenyjogellenes előírásait módosította, illetve mellőzte, a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az utóvizsgálati jelentéssel egyetértően az eljárást megszüntette, egyben rendelkezett a szükségtelenül befizetett eljárási díj visszautalásáról is.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2000. június 29.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika