Vj-115/1999/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az S B G & K Budapesti Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113., ügyintéző: dr. Szamosi Katalin ügyvéd) által képviselt Szabadalmi Ügyvivői Kamara (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti) eljárás alá vont ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény többek között az eljárás alá vontra (a továbbiakban: Kamara) vonatkozó szabályokat is tartalmaz. Igy a törvény feljogosítja a Kamarát, hogy egyebek mellett a szabadalmi ügyvivői működést érintően ne csak alapszabályt, fegyelmi szabályzatot, hanem egyéb szabályzatot is kiadjon. E feljogosítás birtokában a Kamara közgyűlése 1998. június 30-án fogadta el az 1998. szeptember 1-én hatálybalépett Etikai és Felelősségbiztosítási Szabályzatát.

A Gazdasági Versenyhivatal 1999. augusztusában a Kamara ellen eljárást indított az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdés szerint, mert valószínűsíthetően az Etikai Szabályzat 2.3. pontja, amely részben tiltja a tagok számára az ajánlkozást megbízás szerzése végett, továbbá tiltja a szakmai szolgáltatások összehasonlítását - a versenyt korlátozhatja, ezen túl a 2.4. pont tilalmazza közvetítő igénybevételét megbízás szerzése érdekében, amely a vertikális kapcsolatok kiépítését gátolhatja. A 4.3. pont előírja a tevékenység méltóságára figyelemmel a verseny tisztességét, ideértve az árversenyt is, amely együttesen a 2.3. ponttal az árversenyt korlátozhatja.

Az 1999. november 9-én tartott tárgyaláson a Kamara az eljárás szünetelését kérte, és vállalta, hogy a szünetelés tartama alatt a szabályzat kifogásolt versenykorlátozó kitételeit módosítja. Ezért a Versenytanács 6 hónapi időtartamra a Tpvt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését, amely alatt a Kamara vállalásának eleget tett. Igy törölte a közgyűlés által jóváhagyottan az ajánlkozási tilalmat, az összehasonlítás tilalmát csak megtévesztés esetére korlátozta, és előírta, hogy az ügyvivők közötti versenynek (árverseny) tisztességesnek, jogkövetőnek, magasabb erkölcsi szintűnek kell lennie.

Miután a Kamara az Etikai Szabályzat versenyjogilag kifogásolt megfogalmazásait módosította, a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az utóvizsgálati jelentéssel egyetértően a rendelkező rész szerint határozott.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 2000. május 16.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika