Vj-121/1999/

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Csitkovics Tibor pénzügyi és számviteli osztályvezető által képviselt Bábolna Takarmányipari Kft (2943 Bábolna, Mészáros u. 1.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Bábolna Takarmányipari Kft megvásárolja az Alföldi Gabonaipari Rt takarmány-üzletágát.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás

 • 1.)

  A kérelmező Bábolna Takarmányipari Rt 1999. július 13-án Adásvételi Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében megvásárolta az Alföldi Gabonaipari Rt takarmány-üzletágát, azaz
  - az Ujszászi Takarmánykeverő Üzem ingatlan- és a rajta található felépítmények és berendezések tulajdonjogát,
  -a takarmány-üzletághoz kapcsolódó készleteket, és
  -az Alföldi Gabonaipari Rt takarmányipari termékek gyártásával, forgalmazásával, értékesítésével, marketingjével kapcsolatos gazdasági tevékenységét.

 • 2.)

  A Szerződésben az Alföldi Gabonaipari Rt vállalta, hogy tíz évig takarmányipari termékek gyártásával, forgalmazásával, értékesítésével és marketingjével kapcsolatos gazdasági tevékenységet nem folytat. E versenymentességi rendelkezést a szerződő felek 1999. szeptember 28-án tíz évről öt évre módosították.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 3.)

  A Bábolna Takarmányipari Kft fő tevékenysége takarmányelőkeverékek (premixek, koncentrátumok), késztakarmányok és különböző takarmánykiegészitők gyártása, az összes haszonállatfaj számára.

 • 4.)

  A Bábolna Takarmányipari Kft üzletrészei 74 százalékában a Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt (a továbbiakban: Bábolna Rt) tulajdonában vannak, amely további hat vállalkozás felett rendelkezik - a részvények, illetve az üzletrészek többségének tulajdonlásán alapuló - irányítási joggal.

 • 5.)

  A Bábolna Rt és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Bábolna-csoport) 1998. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 56,5 milliárd forint volt.

 • 6.)

  Az Alföldi Gabonaipari Rt fő tevékenységei a gabonaőrlés, a rizshántolás és a takarmánygyártás. 1998. évi nettó árbevétele 7,1 milliárd forint volt, amelyből 1,9 milliárd forint származott a takarmány-üzletágból.

 • 7.)

  Piaci forgalomba részint a kész takarmánykeverék, részint a különböző koncentrációjú takarmány élőkeverékek (premixek, koncentrátumok) kerülnek. Takarmánykeverék forgalmazással közel négyszáz-, előkeverék gyártással és forgalmazással 57 vállalkozás foglalkozik. Az országos takarmánygyártó kapacitás - az állatlétszám utóbbi években bekövetkezett csökkenése miatt - mintegy két és félszerese az állattenyésztés által igényeltnek.

 • 8.)

  A vállalkozások többsége áruit az ország egész területén forgalmazza, a Bábolna-csoport és az Alföldi Gabonaipari Rt részesedését az érintett (takarmánykeverék és előkeverék) termékek 1998. évi országos forgalmából a táblázat mutatja be.

Táblázat

A Bábolna-csoport és az Alföldi Gabona Rt részesedése
az érintett termékek 1998. évi országos forgalmából

Termék

Bábolna-
csoport

Alföldi
Gabona Rt

Együtt

Keverék takarmány

2,1

0,8

2,9

Premix

17,6

1,8

19,4

Koncentrátum

1,9

0,4

2,3

III.

A kérelem

 • 9.)

  A Bábolna Takarmányipari Kft a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte Alföldi Gabonaipari Rt takarmány-üzletágának - mint vállalkozás részének - megszerzésével történt összefonódáshoz.

 • 10.)

  A Tpvt. 71.§ alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta. Ennek során tekintettel volt az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozásra (versenymentesség) is, amelyet szükségesnek és - figyelembevéve a versenymentesség időtartamának öt évre történő mérséklését - arányosnak minősített.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11.)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások 23., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6.szám) az a tény, hogy a Szerződéssel a Bábolna Takarmányipari Kft megvásárolja az Alföldi Gabonaipari Rt takarmány-üzletágát megvalósítja a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés a.) pontja szerinti "a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik" tényállást, vagyis vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12.)

  A Bábolna - csoport 1998. évi nettó árbevétele, valamint az Alföldi Gabonaipari Rt érintett termékek értékesítéséből származó 1998. évi nettó árbevétele együttesen 58,4 milliárd forint volt, vagyis meghaladta a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint 10 milliárd forintos küszöbértéket. Ezért az összefonódás engedélykötelesnek minősül, figyelembevéve azt is, hogy a megvásárolt takarmány-üzletág 1998. évi nettó árbevétele (1,9 milliárd forint) nagyobb volt, mint 500 millió forint.

V.

Az engedélyezés

 • 13.)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 14.)

  Az összefonódással érintett termékek piacán az összefonódás mindkét résztvevője jelen van, ezért e piacokon a koncentráció növekszik. A kialakuló - 20 százalékot el nem érő - piaci részesedés azonban nem rejti magában a gazdasági erőfölény kialakulásának veszélyét, figyelemmel a piacon jelenlévő nagyszámú versenytársra, és a jelentős kapacitás többletre is.

 • 15.)

  Az összefonódásnak a gazdasági verseny fennmaradására, illetve fejlődésére gyakorolt hatása szempontjából jelentőséggel bír a Szerződésben foglalt versenymentességi rendelkezés, amely szerint az Alföldi Gabonaipari Rt öt éven belül semmilyen formában nem lép a takarmányipari termékek piacára. E szerződéses kikötés alkalmas a gazdasági verseny korlátozására, ezért a Tpvt.11.§ szerinti tilalom alá esik. Azon belül is sérti a Tpvt. 11.§ (2) bekezdésének b.) pontját, amely tiltja az előállítás, a forgalmazás vagy a befektetés korlátozását.

 • 16.)

  A Tpvt. nem tartalmaz olyan tételes rendelkezést, mely szerint az összefonódáshoz adott engedély kiterjed azokra a versenykorlátozásokra is, amelyek az összefonódáshoz közvetlenül kapcsolódnak és szükségesek. A Versenytanács gyakorlata (Vj-19/1999.) szerint azonban ez nem zárja ki, hogy az összefonódást eredményező szerződésben szereplő, a Tpvt. 11.§ által tiltott versenykorlátozásokat az összefonódás engedélyezési eljárás keretében értékelni lehessen, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a Tpvt. 17.§ (1) bekezdése szerinti mentesítési feltételeknek. Az azoknak való megfelelés ugyanis a Versenytanács álláspontja szerint egyben azt is jelenti, hogy az összefonódás - ha egyébként engedélyezhető - a versenykorlátozás mellett is megfelel a Tpvt. 30. § (1) - (2) bekezdése szerinti feltételeknek.

 • 17.)

  .) Összefonódás engedélyezési eljárás keretében értelemszerűen kizárólag olyan versenykorlátozások értékelhetőek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az adott összefonódáshoz. Közvetlen kapcsolat hiányában a versenykorlátozás - a Tpvt. 18.§ szerinti kérelem alapján - külön versenyfelügyeleti eljárás keretében bírálható el. A kapcsolatnak tartalminak kell lennie: önmagában még nem tesz az összefonódás szerves részévé valamely versenykorlátozást az, ha abban az összefonódással egyidejűleg - esetleg egyazon szerződésben - állapodtak meg a felek.

 • 18.)

  A versenykorlátozásnak az összefonódáshoz való kapcsolódása csak szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy az engedély arra is kiterjedjen. Az elégséges feltétel az, hogy az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozások a 17.§ (1) bekezdése szerinti mentesítési feltételeknek megfeleljenek.

 • 19.)

  Olyan esetben, amikor az összefonódást követően nem jön létre gazdasági erőfölényes helyzet, akkor a Tpvt. 17.§ a.) b.) és d.) pontjai szükségszerűen teljesülnek mert:
  - az összefonódás a koncentráció növekedéséből fakadó relatív állandó költség csökkenés következtében javítja a versenyképességet, (a.) pont);
  - a fennmaradó hatásos verseny szükségszerűen kikényszeríti, hogy a hatékonyság növekedés az árakban is megjelenjen, vagyis az előnyök méltányos része a fogyasztóhoz jut (b.) pont);
  - a versenytársak jelenléte nem teszi lehetővé a verseny kizárását (d.) pont).

 • 20.)

  Az összefonódáshoz kapcsolódó versenykorlátozás értékelésénél ezért a meghatározó szempont az, hogy az megfelel-e a Tpvt. 17.§ (1) bekezdés c.) pontjának, nevezetesen annak, hogy a versenykorlátozás nem haladhatja meg az - egyébként engedélyezhető - összefonódással elérni kívánt célok megvalósulásához szükséges mértéket. Vagyis, hogy a kapcsolódó versenykorlátozás nélkül az összefonódás nem, vagy csak szükségtelenül nagyobb kockázatok mellett lenne végrehajtható.

 • 21.)

  A kérelem szerinti összefonódás az érintett termékek gyártásához szükséges eszközök és ismeretek - mint vállalkozás rész (üzletág) - értékesítésével valósul meg. Ilyen esetben indokolt igény a vevő részéről, hogy a piacra történő beilleszkedése idejére bizonyos védelme legyen az üzletág eladójának versenyével szemben, biztosítva ezáltal a maga számára a megvásárolt kapacitások megfelelő szintű hasznosíthatóságát. Az adott esetben az is megállapítható volt, hogy a versenykorlátozás mértéke nem haladja meg az ezen cél eléréséhez szükséges mértéket, mert az:
  - egyrészt időben korlátozott, és a kérelem benyújtását követően tíz évről öt évre mérsékelt időtartam már nem tekinthető túlzottnak;
  - másrészt nem lépi túl az értékesített vállalkozás rész (üzletág) értékesítés előtti működési területét, kizárólag az érintett árukra terjed ki.

 • 22.)

  Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Szerződésben foglalt, az Alföldi Gabonaipari Rt-t terhelő versenytilalom az összefonódáshoz kapcsolódó és ahhoz szükséges versenykorlátozásnak minősül.

 • 23.)

  A Versenytanács kiindulva abból, hogy a Bábolna Takarmányipari Kft és az Alföldi Gabonaipari Rt közötti Szerződéssel megvalósuló összefonódás
  - az érintett piacon nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényes helyzetet; továbbá
  - az abban foglalt versenykorlátozás az összefonódáshoz kapcsolódik és ahhoz szükséges
  a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján úgy döntött, hogy az összefonódást - a rendelkező részben foglaltak szerint - engedélyezi, amely engedély a a 15.) pont szerinti kapcsolódó versenykorlátozásokra is kiterjed.

VI.

Eljárási kérdések

 • 24.)

  A kérelmező, továbbá azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Alföldi Gabonaipari Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25.)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 26.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. október 29.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi