Vj-99/1999/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lovrecz Éva ügyvéd (Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda 1139 Budapest, Váci út 99.) által képviselt BayWa AG kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a BayWa AG az RWA Raiffeisen Ware Austria AG felett - az azt korábban egyedül irányító RWA Genossenschaft-tal közösen - irányítást szerezzen.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.)

  BayWa AG részben közvetlenül, részben (irányítása alá tartozó három további vállalkozáson keresztül) közvetetten megszerezte RWA Raiffeisen Ware Austria AG (a továbbiakban: RWA AG) részvényeinek ötven százalékát. A fennmaradó ötven százalék a korábbi egyedüli tulajdonos az RWA Genossenschaft tulajdonában maradt, amely egy általa irányított vállalkozáson keresztül - közvetetten - megszerezte a BayWa AG részvényeinek 11,257 százalékát.

 • 2.)

  Az 1.) pontban részletezett tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a kérelmező BayWa AG a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3.)

  A kérelmező kérelmét arra alapította, hogy
  - figyelemmel a BayWa AG és az RWA Genossenschaft 50-50 százalékos tulajdonosi részesedésére, valamint
  - a döntés fórumok (Közgyűlés, Felügyelő Bizottság, Igazgatóság) kialakított működési rendjére
  a két tulajdonosnak valamennyi döntésben meg kell egyeznie, egyikük sem tud egyedül döntést hozni, mire tekintettel a kérelem szerinti részvényszerzés következtében az RWA Genossenschaft mellett (azzal közösen) a BayWa AG is irányítást szerez az RWA AG felett.

II.

 • 4.)

  A BayWa AG négy magyarországi vállalkozás (BayWa Hungária Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft, BayWa Agrár Kereskedelmi Kft, BayWa Hungária Agrárkereskedelmi Kft, BayWa Épitőanyagkereskedelmi Kft) felett rendelkezik az üzletrészek többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. E vállalkozások 1998. évi nettó árbevétele, valamint a BayWa AG Magyar Köztársaság területén 1998. évben elért nettó árbevétele együttesen - az egymás közötti forgalom nélkül - 11,9 milliárd forint volt.

 • 5.)

  A BayWa AG és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: BayWa - csoport) magyarországi tevékenysége műtrágyák, növényvédőszerek és vetőmagok kiskereskedelmére, építési anyag kereskedelemre, továbbá gabonafelvásárló kereskedelemre terjed ki.

 • 6.)

  Az RWA AG három magyarországi vállalkozás (RWA Magyarország Kereskedelmi és Értékesítési Kft, Hungaro Ybbstal Kft, Magyar Agrár-ház Külkereskedelmi Szolgáltató Kft) felett rendelkezik az üzletrészek többségi tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. E vállalkozások 1998. évi nettó árbevétele, valamint az RWA AG Magyar Köztársaság területén 1998. évben elért nettó árbevétele együttesen - az egymás közötti forgalom nélkül - 6,6 milliárd forint volt.

 • 7.)

  Az RWA AG és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: RWA - csoport) magyarországi tevékenységi köre - az építési anyagok kivételével - megegyezik BayWa AG tevékenységi körével, azzal, hogy kiskereskedelem mellett nagykereskedelmi tevékenységet is végeznek.

 • 8.)

  A BayWa - csoport és a RWA -csoport által végzett valamennyi tevékenységgel nagyszámú (általában többszáz) vállalkozás foglalkozik a magyar piacon. A két vállalkozás csoport együttes részesedése a magyarországi forgalomból a tevékenységek többségénél egy százalék körüli, csupán két olyan tevékenység van, amelyeknél az együttes részesedés megközelíti, illetve egy esetben kismértékben meghaladja a tíz százalékot (lásd: Táblázat).

Táblázat

A BayWa - csoport és az RW-csoport részesedése
az 1998. évi országos forgalomból (%)

Tevékenység

BayWa

RWA

Együtt

Műtrágya nagyker.

-

8,6

8,6

Műtrágya kisker.

3,6

4,6

8,2

Növényvédszer kisker.

9,1

2,2

11,3

III.

 • 9.)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja szerint - egyebek mellett - összefonódásnak minősül, ha több vállalkozás közösen irányítást szerez egy további vállalkozás felett.

 • 10.)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata (Elvi állásfoglalások 24., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) szerint közös az irányítás, ha a vállalkozások a Tpvt. 23.§ (2) - (3) bekezdése szerinti jogosítványaikat közösen (összehangoltan) gyakorolják. Általános esetben ez a vállalkozások közötti, a közös irányítás mikéntjére vonatkozó megállapodást feltételez. Abban az esetben azonban, amikor a vállalkozásnak csak két tulajdonosa (jelen esetben: részvényese) van, és azok között egyenlően (50-50 százalékban) oszlanak meg a szavazati jogok, akkor nincs szükség formális megállapodásra. Ez esetben ugyanis minden körülmények között egyetértésre kell jutniuk a vállalkozás piaci magatartását meghatározó döntésekben.

 • 11.)

  Elvileg elképzelhető, hogy a vállalkozás döntési fórumainak (Közgyűlés, Felügyelő Bizottság, Igazgatóság) működési rendje, összetétele olyan, hogy az a részvényesek közötti egyenlőséget megbontja, és valamelyik részvényes számára egyedüli irányítást biztosit. A jelen esetben azonban ilyen asszimetria a kérelmező nyilatkozata szerint nincs, amit a Versenytanácsnak sem oka, sem alapja nem volt megkérdőjelezni.

 • 12.)

  Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelem szerinti részvényvásárlással az RWA Genossenschaft a RWA AG feletti korábbi egyedüli irányítása a BayWa AG-val közös irányítássá alakult át.

 • 13.)

  A közös irányításra való áttéréssel megvalósuló összefonódásra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - a Tpvt. hatálya (1.§.) kiterjed, mert mind a BayWa-csoport, mind az RWA -csoport áruival jelen van a magyar piacon.

 • 14.)

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozások (Tpvt. 26.§) 1998. évi együttes nettó árbevétele - figyelembevéve, hogy a Tpvt. 27.§ (2) bekezdése értelmében külföldön honos vállalkozás esetében a Magyar Köztársaság területén eladott árukból elért nettó árbevételt kell figyelembe venni - 18,5 milliárd forint, a közös irányítás alá kerülő RWA-csoporté pedig 6,6 milliárd forint volt, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételi küszöbszámokra tekintettel engedélykötelesnek minősül.

 • 15.)

  A Versenytanács figyelembevéve a BayWa - és az RWA -csoportnak az érintett magyarországi piacokon betöltött szerepét (8.pont) megállapította, hogy a kérelem szerinti összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, fejlődését. Ezért az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

IV.

 • 16.)

  A kérelmező, továbbá azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (RWA AG) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 18.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésen alapul.

Budapest, 1999. november 1.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi