Vj-79/1999/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Képes György ügyvéd (1055 Budapest, Balaton u. 18.) által képviselő MASPEX Hungary Kft. (1173 Budapest, 526. u. 37.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs

Indoklás

Az eljárás alá vont forgalmazta 1998. novembertől a LA FESTA márkanévvel ellátott Capuccino Caffe czekolodowe ill. Capuccino Caffe schokolade megjelölésű terméket. Az italpor magyar elnevezése, "Cappuccino - Csokoládés" a doboz oldalán, ill. az utántöltős csomagolásnál a tasak hátoldalán volt feltüntetve. Az italpor sem csokoládét, sem kakaót nem tartalmazott.
Az Élelmiszergazdasági Iroda hivatalból indított eljárást mivel a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetében foglalt, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközhet az eljárás alá vont magatartása.

Az eljárás alá vont a vizsgálat alatt bejelentette, hogy intézkedett a jogszabályoknak megfelelően új csomagolás és címke minták megrendelésére, mely szerint a terméken "csokoládés ízű" felirat fog szerepelni.

A Versenytanács tárgyalást tartott, melyen úgy döntött, hogy az eljárást négy hónapig szünetelteti, tekintettel a vizsgált magatartás súlyára és arra, hogy az eljárás alá vont írásban vállalta, hogy a jogsértést megszünteti.

A vizsgáló utóvizsgálatot tartott a négy hónap elteltével, erről jelentést készített, melyben az eljárás megszüntetését indítványozta, mivel az eljárás alá vont eleget tett kötelezettségének, a jogsértő magatartás megszűnt.

Fentiek alapján a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 76. § (3) bekezdés a) pont alapján megszüntette.

A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése nem teszi lehetővé.

Budapest, 1999. december 6.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné