Vj-73/1999/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Dósa Mariann jogtanácsos által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 9. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt hivatalból indult eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az 1998. december 16-tól 1999. január 7-ig tartó akciója során a Libero Baby Comfort pelenka kedvezményes értékesítéséről valótlan tájékoztatást adott.

Ezért vele szemben 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot szab ki, amelyet 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti, a bírság megfizetésére halasztó hatályú keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg: A nemzetközileg ismert SPAR áruházlánc hazai piaci szereplője, az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.), a fogyasztási cikkek széles választékát forgalmazza üzlethálózatában. Üzletpolitikájának része, hogy rendszeresen kedvezményes áruvásárlási akciókat szervez, amelyek nemcsak az árengedményes, hanem az egyéb áruk forgalmát is növeli.
A Kft. szokásosan az áruvásárlási akciókat képekkel illusztrált és a kedvezményes árat feltüntető postaládába helyezett szórólapon hirdeti meg.
A közelmúltig a szórólap úgy készült, hogy a reklámügynökség az akciós termékek képi anyagának birtokában tervezetet készített, amelyet a Kft. ellenőrzött és jóváhagyott. Az esetleges hibák elkerülése végett az eljárás a jövőre nézve úgy módosult, hogy nem a Kft., hanem a beszállító vállalkozások gondoskodnak a termékminták, illetve diafelvételek és egyéb eszközöknek a reklámügynökséghez való továbbításáról.

A Kft. 1998. december 16-tól december 20-ig meghirdetett, de ténylegesen 1999. január 7-ig tartó áruvásárlási akciója során 210 féle árucikket kínált kedvezményesen a négy Interspar áruházban, több mint 8.000.000.- Ft-os reklámköltséggel, 720.000 példányban terjesztett szórólapja útján.
A kedvezményes árucikkek között volt a Libero Baby Comfort típusú pelenka, amelyből a Kft. a "kiscsomag" kiszerelésűt vonta be az akcióba 30.- Ft-os árkedvezménnyel, mivel az áru akció előtti ára 829.- Ft, az akciós ára pedig 799.- Ft volt.
Az e típusú pelenkát "nagycsomagos" kiszerelésben is forgalmazta a Kft., de szándéka szerint ezt nem kívánta az adott időszakban akciós áron értékesíteni. Egy-egy ilyen nagycsomag fogyasztói ára 1.369.- Ft volt, amelynek megfelelően egy-egy csomag darabszámra jelentősen emelt számú pelenkát tartalmazott a kiscsomaghoz képest.
A szándék ellenére a nagycsomagos pelenka képi illusztrációját tették közzé a kiscsomagos helyett a szórólapban, s mellette 799.- Ft-os akciós árat tüntettek fel.
A szórólap az összes kedvezményes árucikkre értelmezhetően rögzítette, hogy az "esetleges kivitelezési hibákért nem felelünk."

Egy fogyasztói panasz beérkeztét követően az áruelhelyezést megváltoztatták, s az árupolcról az ott akciós táblával jelzett kiscsomagokat eltávolították és külön helyre halmozták.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint a szórólapi tájékoztatás vélt fogyasztómegtévesztő tartalma miatt eljárást indított.
A készült vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását indítványozta a csekély súllyal arányban álló bírság kiszabásával.

A Kft. az eljárás megszüntetését kérte jogsértés hiányában, mert ugyan elismerte, hogy tévesen jelent meg a termékkép a szórólapon, de az nem szándékos magatartásából adódott, hanem emberi mulasztás következménye volt, s ezért versenyjogi marasztalására szerinte nincs mód, annál inkább sem, mert az egyetlen fogyasztói panaszt követően a félreértés bármiféle lehetőségét az eladótérben felszámolta.

A Tpvt. mint a 8. § (2) bekezdés c) pontjába ütközőt tiltja azt a magatartást, amely a piaci versenyben alkalmas arra, hogy az áru értékesítésével összefüggő engedmények tekintetében a fogyasztókat megtévesszék.
A törvényi szabályozás kötelező jellegű, a Tpvt. hatálya alól (1. §) egyetlen vállalkozás, így a Kft. sem vonhatja ki magát, kijelentvén, hogy az elkövetett hibáért felelősséget nem vállal. Igy a Versenytanács e felelősségelhárítás figyelmen kívül hagyásával a fentebbi törvényi ismérvek fennálltát értékelte az eset összes körülményével, s azon belül is a cselekmény piaci súlyával, a Kft. piaci erejével együtt.
Nem vitathatóan a kifogásolt közlés a piaci versenyben történt, amelyet igazol a reménybeli vevők vásárló erejének megszerzése érdekében folytatott szórólapterjesztés. E szórólapterjesztés hangsúlyozott jelentőséget a Kft. ismert üzletpolitikájának részeként kap. A piaci verseny azonban nem tűri a piaci szereplők kisebb-nagyobb olyan hibáját sem, ami a Tpvt. nevesítetten vagy példálódzóan felsorolt tilalmainak megszegésére alkalmas. Az alkalmasság fogalmából következően pedig közömbös, hogy az eljárásbeli téves tájékoztatás elkövetésében a Kft-t felróhatóság terheli-e, hiszen a piaci következmények a felróhatóság minkéntjétől függetlenül is bekövetkezhetnek. Az adott esetben az árunak a tájékoztatás az engedményesség hamis látszatát kölcsönözheti, jogszerűtelenül felkeltve a fogyasztók vásárlási kedvét nemcsak az akciós, hanem az azon kívül eső termékek iránt is, a fogyasztók és a versenytársak hátrányára.
Ezért a Versenytanács a jogsértést megállapította a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az akció befejeződése miatt a magatartás folytatásának megtiltását mellőzte (Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pont). A bírság összegét (Tpvt. 78. §) a csekély piaci súlyhoz és a Kft. piaci erejéhez mérten jelképes összegben szabta ki.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja az eljárás alá vont vállalkozás számára.

Budapest, 1999. július 27.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika