Vj-63/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szegi József ügyvezető igazgató által képviseltTerézvárosi Kábeltelevízió és Kereskedelmi Kft(1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67.§ (1) bekezdése alapján hivatalból vizsgálatot indított, mert észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás Dorogon 1997. I.1. óta háromszor emelte az előfizetési díjat, amely jelenleg 980 Ft, továbbá a csillagpontos rendszerre való átépítésnél több programcsomagból való választást ígért, azonban jelenleg is csak egy programcsomagot kínál. Mindez sértheti a Tpvt-nek a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, illetve a fogyasztók megtévesztése tilalmáról szóló rendelkezéseit.

II.

Az eljárás alá vont Terézvárosi Kábeltelevízió és Kereskedelmi Kft Dorogon 1994. októbere óta van jelen. 1995. január l. óta szed előfizetési díjat. Piacrakerülése egy csődbement vállalkozás kivásárlásával történt. A hálózat eredetileg soros kiépítésű volt. Közvetlenül az átvétel után megkezdték a hálózat korszerűsítését, csillagpontos átalakítását. Ma már az előfizetők 80 %-ánál végrehajtották a csillagpontos átalakítást. A csillagpontos átalakítással egyidejűleg nem került sor több programcsomag nyújtására. 1998. III. negyedévétől kezdődően tervezik egy szociális programcsomag bevezetését, amelynek keretében a közszolgálati televíziók adásait kívánják biztosítani. Az eljárás alá vont vállalkozás erre irányuló felhívására 1998. július 30-ig mindössze tízen jelentkeztek.

Az előfizetőkkel kötött szolgáltatási szerződés III/3-as pontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás, mint "szolgáltató jogosult az általa nyújtott többletszolgáltatás, a KSH által prognosztizált inflációs ráta mértékében, valamint a hatósági előírások, jogdíjak változásából eredő mértékig az előfizetési díjat változtatni."

Az előfizetési díj, valamint az azt a szolgáltatási szerződés szerint meghatározó tényezők a vizsgált időszakban az 1. táblázatban foglaltak szerint alakult.

1. táblázat

Az előfizetési díj és az azt meghatározó tényezők (1996-1998).

Év

Előfizetési
díj (Ft/hó)

Jogdíjak
(Ft/hó)

Műsorok
száma

Infláció 1

1996.

490

13,0

18

-

1997.

7152

121,0

20

123,6

1998.

980

179,0

22

118,3


Megjegyzések: 1/A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett előző évi fogyasztói árindex
2/Az első félévi 640 és a második félévi 790 forintos díj számtani átlaga

A Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján készített jelentésében a vizsgáló az eljárás megszüntetését indítványozta, mert az eljárás alá vont vállalkozás
- által 1998. évben érvényesített díj nem tekinthető gazdasági erőfölénnyel való visszaélést megvalósító mértékben túlzottan magasnak;
- a fogyasztók megtévesztését pedig azért nem valósította meg, mert még a rendszer teljeskörü átállítását megelőzően lehetővé tette a fogyasztók részére egy olcsóbb (szociális) programcsomag igénybevételére való jelentkezést.

III.

A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint a Tpvt. 21.§ a.) pontjába ütközően túlzottan magas az ár akkor, ha a gazdasági erőfölényben levő vállalkozás a korább érvényesített árát nagyobb mértékben emeli, mint azt a gazdálkodási körülményekben objektíve bekövetkezett változások indokolják (Versenytanács elvi állásfoglalásai 14., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám). Szintén állandó gyakorlata a Versenytanácsnak, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatás díja indokoltan emelhető
- egyrészt a műsordíjak növekedésével;
- másrészt (a díj műsordíjon felüli része) a bekövetkezett infláció mértékében;
továbbá
- a szolgáltatott műsorok számának növekedése alapján, amely esetében azonban megjegyzi a Versenytanács, hogy a műsorszám növekedése nyilvánvalóan nem jár együtt a költségek arányos növekedésével.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács - egyezően a vizsgálati jelentéssel - a 2. táblázat szerinti mértékben számszerűsítette a gazdasági feltételek objektív változását tükröző (számított) díjat.

2. táblázat

A számított előfizetési díj meghatározása
Ft/hónap

Megnevezés

1996.

1997.

1998.

Tényleges előfizetési díj

490

715

980

Műsor beszerzési költség

13

121

179

További költség és nyer.x/

477

590-666

698-853

Számított előfizetési díj

-

711-777

877-1032


Megjegyzés: x/Az alsó határ kizárólag az infláció hatást tükrözi, a felső határ
a műsorok számának növekedésével arányos költségemelkedéssel is számol.

Az eljárás alá vont vállalkozás által 1998. évben érvényesített 980 forintos havi előfizetési díj hozzávetőlegesen a számított 877-1032 forintos sáv közepén helyezkedik el, mire tekintettel a Versenytanács azt nem találta tisztességtelenül megállapítottnak. Ezt figyelembevéve, továbbá arra tekintettel, hogy a fogyasztók megtévesztésére nézve is osztotta a vizsgáló álláspontját, a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján megszüntette.

Budapest, 1998. szeptember 22.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
Szabó Györgyi