Vj-60/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Simon Péter ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 60.) által képviseltMagyar Lapterjesztő Részvénytársaságkérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Lapterjesztő Részvénytársaság a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen

- a BUVIHIR Postai Hirlapkereskedelmi Rt;
- a DÉLHÍR Postai Hirlapkereskedelmi Rt;
- az ÉSZAKHÍR Postai Hirlapkereskedelmi Rt;
- a Budapesti Hirlapkereskedelmi Rt;
- a PANNÓNHIR Postai Hirlapkereskedelmi Rt;
- a RÁBAHIR Postai Hirlapkereskedelmi Rt; valamint
-a RÓNAHÍR Észak-alföldi Postai Hirlapkereskedelmi Rt

felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmező

1.) A kérelmező Magyar Lapkereskedelmi Részvénytársaságot (a továbbiakban: LAPKER Rt) a hírlapterjesztő vállalkozásokban történő többségi részesedés megszerzése céljából alapította 1998. április 1-én:
- a Hachett Distribution Service S.A. (a továbbiakban: HDS S.A.);
- a KVK Kiadói Vagyonkezelő Kft (a továbbiakban: KVK Kft);
- az OTP Bank Rt;
- a Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Rt (a továbbiakban:
Municipal); valamint
- a GROSSOK Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft (a továbbiakban: GROSSOK).

A LAPKER Rt tulajdonosi szerkezetét az l. táblázat mutatja be.

l. táblázat

A LAPKER Rt tulajdonosi szerkezete

Tulajdonos

Tulajdoni hányad (%)

Szavazati jog(%)

HDS S.A.

59,1

52,1

KVK Kft

15,0

25,1

OTP Bank Rt

9,9

8,7

MUNICIPAL

15,0

13,2

GROSSOK

1,0

0,92.) A LAPKER Rt-ben többségi tulajdoni hányaddal és többségi szavazati joggal rendelkező franciaországi illetékességű HDS S.A. fő tevékenysége a nagy- és kiskereskekdelmi hírlapterjesztés, melyet Európa és Észak-Amerika 15 országában végez. A HDS S.A. és az által irányított külföldi vállalkozások nem érték el nettó árbevételt Magyarország területén.

A HDS S.A. Magyarországon az 1997. december 4.-én alapított HDS Hungary Vagyonkezelő Kft felett rendelkezik az üzletrészek többségén alapuló irányítási joggal, amely vállalkozás 1997. évben nettó árbevételt nem ért el.

3.) A KVK Kft-t 1998. május 18-án alapította - a lapterjesztő vállalkozásokban történő tulajdoni részesedés szerzése céljából - tizennyolc kiadó, melyek mindegyike az üzletrészek 5,55 százalékával rendelkezik. Az alapítók egyike sem tekinthető a kiadói piac meghatározó szereplőjének, az általuk kiadott lapok túlnyomó többsége kis példányszámú, helyi - illetve speciális réteg igényeket kielégítő kiadvány.

A KVK Kft-nek a tulajdoni részarányánál magasabb szavazati jogát a LAPKER Rt-ben, egy külön un. "B" Elsőbbségi Részvény biztosítja. Ezen felül a KVK Kft 3 igazgatót delegálhat a LAPKER Rt 9 tagú igazgatóságába, ahol a KVK legalább két igazgatójának hozzájárulása szükséges a stratégiai döntések elfogadásához.

II.

Az irányítás alá kerülő vállalkozások

4.) Az irányítás alá kerülő vállalkozások mindegyikét a Magyar Posta Rt alapította 1994. január 1-jén, fő tevékenységi körük a kis- és nagykereskedelmi hírlapterjesztés. Az egyes vállalkozások 1997. évi nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - az alábbiak szerint alakult:

- BUVIHIR Postai Hirlapkereskedelmi Rt:

2,9 MdFt

- DÉLHÍR Postai Hirlapkereskedelmi Rt:

2,5 MdFt

- ÉSZAKHÍR Postai Hirlapkereskedelmi Rt:

1,6 MdFt

- Budapesti Hirlapkereskedelmi Rt (HIRKER):

7,9 MdFt

- PANNONHÍR Postai Hirlapkereskedelmi Rt:

2,4 MdFt

- RÁBAHIR Postai Hirlapkereskedelmi Rt:

1,9 MdFt

- RONAHIR Észak-alföldi Postai Hirlapkeresk.Rt:

1,9 MdFt5.) Hat hírlapterjesztő vállalkozás (a BUVIHIR, a DÉLHÍR, az ÉSZAKHÍR, a PANNONHÍR, a RÁBAHIR és a RÓNAHÍR) 1994. január l-én - azonos 16,66 százalékos tulajdoni részesedéssel - megalapította a Nemzeti Hirlapkereskedelmi Rt-t (a továbbiakban: NH Rt).


Az NH Rt közvetítő kereskedőként működik részvényesei és a kiadók között. Előkészíti, megköti a kiadói szerződéseket, összegyűjti és közvetíti a kiadók felé az egyes részvényesek lapigényléseit. Megszervezi a hírlapok eljuttatását a budapesti átvevőhelyekről az egyes társaságok telephelyeire és árus pontjaira, begyűjti és feldolgozza a remittendát.

Az NH Rt 1997. évi nettó árbevétele 7,2 milliárd forint, volt amely gyakorlatilag teljes egészében a hat hírlapterjesztő vállalkozás részére történő értékesítésből adódott.

A hírlapterjesztési piac

6.) Magyarországon 450-500 lapkiadó mintegy 800-850 napilapot, heti-, kétheti- és havilapot, gazdasági folyóiratot ad ki. Nagy példányszámban jelennek meg a napilapok, egyes gazdasági- és színes hetilapok, valamint a müsorujságok. Ezek biztosítják a terjesztők és az árusok forgalmának jelentős hányadát.

7.) A hírlap a fogyasztóhoz kétféle módon juthat el: előfizetéses hírlapterjesztéssel és hírlapárusokon keresztül. A hírlapot kiadó vállalkozások bizományosi szerződés keretében adják át kiadványaikat a hírlapterjesztő - nagykereskedőnek, amely az átvett lapokat továbbadja a hírlapárusoknak. A hírlap különleges áru abból a szempontból, hogy az egyes lapszámok csak meghatározott ideig - általában a következő szám megjelenéséig - forgalom képesek. A hírlapok ára az ország egész területén azonos.

8.) Az irányítás alá kerülő vállalkozások kizárólag árushelyi hírlapterjesztéssel foglalkoznak az Alapító Okirataikban rögzített - földrajzilag egymástól elkülönülő - területeken. Az árushelyi lapterjesztéssel foglalkozó további vállalkozások közül a legnagyobb a Kiadói Lapterjesztő és Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: KLK), amelyet kilenc nagy kiadó alapított 1995.-ben.

Az előfizetéses hírlapterjesztést - a megyei lapok kivételével - túlnyomó részben a Magyar Posta Rt végzi, csupán néhány nagy kiadó fogad el saját maga is előfizetést a kiadványára.

Az irányítás alá kerülő vállalkozások részesedését működési területek hírlapforgalmából a 2. táblázat mutatja be.

2. táblázat

Az irányítás alá kerülő vállalkozások részesedése
működési területük hírlapforgalmából

Vállalkozás

Árushelyi hírlapterjesztés (%)

Teljes hirlapterjesztésx/(%)

BUVIHIR

85,0

58,9

DÉLHÍR

93,0

59,6

ÉSZAKHÍR

95,1

59,0

HIRKER

80,0

70,3

PANNONHÍR

90,0

66,3

RÁBAHIR

83,0

54,5

RÓNAHÍR

85,0

56,6

appearance="unformatted" indent_type="follow" indent_level="0" _appearance_list_format="list" _alignment_list_format="list" _indent_type_list_format="list" _alignment_parattr="alignment" _indent_level_list_format="list" alignment="justify">
x/ Megjegyzés:Kizárólag a Magyar Posta Rt előfizetői forgalma alapján, mert az egyes kiadók területenkénti előfizetési adatai nem ismertek, az utóbbiak figyelembevételével becsült átlagos részesedés kb. 50 százalék.

III.

A kérelem és az indítvány

9.) A Magyar Posta Rt az Országgyűlés Kulturális- és Sajtóbizottságának ajánlásait figyelembevéve, a felügyeletet ellátó miniszterrel egyetértésben 1998. február 17-én pályázatot tett közzé a tulajdonában levő hét hirlapkereskedelmi vállalkozás alaptőkéjének egyenként 81,81 százalékát kitevő törzsrészvényeinekegyütteseladására.

10.) A pályázat nyertese a kérelmező LAPKER Rt a hét vállalkozás feletti együttes irányításszerzéshez - mint összefonódáshoz - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

11.) Kérelmében hivatkozott arra, hogy

a.) a teljes (árushelyi és előfizetéses) lapterjesztési piacot tekintve az összefonódás csökkenti a koncentrációt, és az összefonódás vertikális jellegű versenykorlátozást sem eredményez, mert a kiadók a KVK Kft révén nem szereznek irányítást az egyes hírlapterjesztő vállalkozásokban, másoldalról pedig

b.) az összefonódással jelentős előnyök származnak abból, hogy a kérelmezőt irányító HDS S.A. jelentős tőkeerővel bíró, az üzletágban nemzetközi tekintélynek és tapasztalatnak örvendő szakmai befektető, amelynek a pályázat során vállalat kötelezettségei alapján az üzletág jelentős fejlesztése várható.

12.) A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

Az engedélyezés

13.) A Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b.) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás (jelen esetben: a LAPKER Rt) irányítást szerez továbbitöbbvállalkozás (jelen esetben: a hét hírlapterjesztő vállalkozás) felett, s miután önmagában az irányítás alá kerülő vállalkozások 1997. évi nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom kiszűrésével - meghaladta a 10 milliárd forintot, az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

14.) A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piacon (Tpvt. 14.§.).

15.) Az összefonódás elvileg akkor hozhat létre vagy erősíthet meg gazdasági erőfölényt, illetve akkor lehet hatással a gazdasági versenyre, ha:

a.) az összefonódás - a Tpvt. 26.§ (3) bekezdése szerinti közvetett résztvevőket is figyelembevéve -versenytársakközött jön létre, és ennek következtében az összefonódás által érintett piacon növekszik a koncentráció, vagy; ha

b.) az összefonódással közvetlenül és közvetve érintett vállalkozások egymással vevő-eladói (vertikális) kapcsolatban vannak.

16.) Az irányítást szerző LAPKER Rt-t irányító HDS S.A., egyezően az irányítás alá kerülő vállalkozásokkal - hírlapterjesztéssel foglalkozik, ezért az összefonódás elvilegversenytársakközött jön létre. A HDS S.A. azonban hírlapterjesztéssel Magyarországon nem foglalkozik sem közvetlenül, sem (általa irányított vállalkozásokon keresztül) közvetetten. Ezért a kérelem szerinti összefonódás a magyar piacon a koncentrációt nem növeli.

Az előzőek helytállóak akkor is, ha az összefonódással érintett piacot szűken (árus hírlapterjesztés), és akkor is, ha tágan (az előfizetéses hírlapterjesztéssel együtt) közelítjük. Sőt: ez utóbbi megközelítés esetében még csökken is a koncentráció. Következik ez abból, hogy a Magyar Posta Rt és az általa a kérelem szerinti összefonódást megelőzően irányított hét lapterjesztő a Tpvt. 15.§. (1) bekezdése alapján un. nem független vállalkozások, amelyek között az összehangolt piaci magatartás a Tpvt. 12.§-a alapján nem esik tilalom alá. Ezért a követhető piaci viselkedés, és ebből következőleg a piaci koncentráció szempontjából is a Magyar Posta Rt és a hét hírlapterjesztő vállalkozás egyetlen piaci szereplőnek számit. Azzal tehát, hogy a Magyar Posta Rt irányítása e vállalkozások felett megszűnik a hírlapterjesztés piacán a koncentráció csökken.

17.) Az irányítást szerző LAPKER Rt egyik tulajdonosa a KVK Kft, amelyet 18 lapkiadó közösen irányit. E kiadók szükségszerűenvertikáliskapcsolatban állnak a LAPKER Rt-vel. A Versenytanács álláspontja szerint azonban ez a körülmény nem hozza gazdasági erőfölénybe az emlitett lapkiadókat és a LAPKER Rt-t sem, mert

- egyrészt a KVK Kft 25,1 százalékos szavazati joga révén és más módon (Tpvt. 23.§ (3) bekezdés) sem rendelkezik meghatározó befolyással a LAPKER Rt döntéseire;

- másrészt a KVK Kft-t irányító kiadók nem tartoznak a kiadói piac meghatározó szereplői közé, azok túlnyomó többségében helyi, illetve réteg igényeket kielégítő lapok kiadói.

18.) Minderre tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a kérelem szerinti összefonódást nem tilthatja meg, ezért a Versenytanács azt engedélyezte.

V.

Eljárási kérdések

19.) A kérelmező, továbbá azon ügyfelek - az irányítás alá kerülő vállalkozások -, amelyekre a kérelem vonatkozik kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

20.) A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

21.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. június 23.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi