Vj-57/1998/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  a dr. Flóhr Balázs jogi előadó által képviselt Henkel Magyarország Kft (1113 Budapest, Dávid F. u. 6.) I. rendű;

 • -

  a Henkel Magyarország Kft által képviselt

  • =

   ÁPISZ Kereskedelmi Rt II. rendű;

  • =

   BUDA Piért Kereskedelmi Kft III. rendű;

  • =

   KORIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft IV. rendű;

  • =

   RENOVAL Fővállalkozói és Kereskedelmi Kft V. rendű,

  • =

   CARBON Irodatechnika Kft VI. rendű,

  • =

   Herlitz Hungária Kft VII. rendű;

  • =

   Irodavilág Kft VIII. rendű;

  • =

   Jász-Iron Kft IX. rendű;

 • -

  a dr. Romhányi Krisztina által képviselt Magyar Hipermarket Kft (1122 Budapest, Városmajor u. 13.) X. rendű;

 • -

  a dr. Gyülevész Zsuzsanna ügyvéd (1117 Budapest, Október 23-a u. 29.) által képviselt Kontur-Papir Kft XI. rendű;

 • -

  a dr. Dósai Marianna jogtanácsos által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 9.) XII. rendű, valamint

 • -

  a dr. Kara Pál személyzeti és jogi főosztályvezető által képviselt METRÓ Holding Hungary Kereskedelmi Kft (2041 Budaörs, Pf. 218) XIII. rendű

eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmába ütköző magatartás, illetve annak mentesítésére irányuló kérelem elmulasztása miatt hivatalból indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács mentesíti a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól az I. rendű eljárás alá vont vállalkozás és a II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások között - a határozat mellékletében feltüntetett időpontokban - létrejött megállapodásokat, amelyekben a II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások vállalták, hogy az I. rendű eljárás alá vont vállalkozástól vásárolt - a határozat mellékletében feltüntetett - árukkal versenyben álló árukat nem forgalmaznak.

Kötelezi az I-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy 30 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg 100.000 (Egyszázezer) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díj bevételi számla javára.

A Versenytanács a birság kiszabását mellőzi.

A XIII. rendű eljárás alá vont vállalkozással szemben a Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozások a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel, amelynek az eljárási díj megfizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A megállapodás, és annak résztvevői

 • 1.)

  A Henkel Magyarország Kft-t (a továbbiakban: Henkel Kft) 1992. augusztusában alapította a Henkel Central and Eastern Europe GmbH. A vállalkozás tevékenységét három üzletág keretében folytatja. Ezek egyike a ragasztástechnikai üzletág, amely ipari és lakossági felhasználásra egyaránt értékesít. Az eljárás kizárólag a lakossági felhasználású termékeket érinti, amelyek 1997. évi magyarországi forgalmából - egymást nem helyettesítő árucsoportonként - a Henkel Kft az 1. táblázat szerinti mértékben részesedett.

1. táblázat

A Henkel Kft részesedése a lakossági felhasználású ragasztástechnikai termékek 1997. évi országos forgalmából

Árucsoport

Részesedés %

Papírragasztók

21,5

Irodai hibajavítók

21,0

Pillanatragasztók

26,4

Barkácsragasztók

34,0

Hidegburkoló ragasztók

0,1

Melegburkoló ragasztók

25,6

Tapétaragasztók

39,9

Réskitöltők

17,0

 • 2.)

  Ragasztástechnikai termékeket több magyarországi vállalkozás is előállít. A termékek importja liberalizált, vámtételük az Európai Unió országaiból történő behozatal esetén 0; további kedvezményezett (preferált) országokból 4,5 egyébként 7,4 százalék. Mind az import, mind a hazai termékek az ország egész területén forgalmazásra kerülnek.

 • 3.)

  A Henkel Kft a lakossági felhasználású ragasztástechnikai termékeket 250-300 kereskedelmi vállalkozás részére értékesíti. Ezek közül a II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozással kötött - különböző elnevezésű (Értékesítési Keret-megállapodás, Értékesítési és Kondíciós Keret-megállapodás, Szállítási és Kondíciós Keret-megállapodás, Kondíciós megállapodás) és formájú, de tartalmát tekintve egységes - szállítási szerződései szerint a vevőnek un. exkluzivitási rabbat (árengedmény) jár, amennyiben a Henkel Kft számára konkurensnek tekinthető termékeket nem forgalmaz.

 • 4.)

  Az egyes szerződések eltérnek egymástól:

  • -

   az árengedmény mértékében (2-5 százalék);

  • -

   az érintett árucsoportok körében (lásd: melléklet);

  • -

   a szerződés időtartama tekintetében (II. rendű eljárás alá vont 5 év; III. rendű eljárás alá vont 1988. vége; VII. rendű eljárás alá vont határozatlan időre; a további eljárás alá vontak esetében nincs rendelkezés); továbbá abban, hogy

  • -

   egyes szerződésekben a vevőknek a versenyző áruk beszerzésére vonatkozó korlátozása meghatározott árukra nem terjed ki.

A határozatlan időre kötött szerződés, illetve az időtartamot nem rögzítő szerződések a felmondásra vonatkozóan nem tartalmaznak rendelkezéseket, ezért azok a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmében 30 napos határidővel, indokolás nélkül felmondhatók.

 • 5.)

  A II-XII. rendű eljárás alá vontak együttes részesedését az exkluzivitással (kizárólagossággal) érintett termékek országos forgalmából, illetve a Henkel Kft termékeinek forgalmából - árucsoportonként - a 2. táblázat mutatja be.

2. táblázat

A II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások együttes részesedése a lakossági felhasználású ragasztástechnikai termékek forgalmából

Árucsoport

Együttes részesedés (%)

Henkel termékekből

Országos forgalomból

Papírragasztók

41,6

8,9

Irodai hibajavítók

40,3

8,6

Pillanatragasztók

13,8

3,8

Barkácsragasztók

8,7

2,9

Hidegburkoló ragasztók

1,1

.

Melegburkoló ragasztók

3,0

0,8

Tapétaragasztók

23,0

9,3

Réskitöltők

2,6

0,5

II.

A vizsgálat

 • 6.)

  A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot a Henkel Kft ellen, mert valószínűsítette, hogy a vevőivel kötött, a 3-4. pontban ismertetett megállapodások beleütköznek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat tiltó 11.§-ába (Tpvt. 70.§ (1) bekezdés), és azoknak a Tpvt. 18. § (2) bekezdése szerinti egyedi mentesítését sem kérte a Gazdasági Versenyhivataltól (Tpvt. 67.§ (3) bekezdés).

 • 7.)

  A vizsgálat utóbb kiterjesztésre került azon vevőkre is, amelyekkel kötött szállítási szerződésekben szerepel a valószinüsitetten versenyt korlátozó megállapodás (II.-XIII. rendű eljárás alá vont vállalkozás).

III.

Az eljárás alá vont vállalkozások védekezése

 • 8.)

  Az I. r. eljárás alá vont Henkel Kft álláspontja szerint a vizsgálat tárgyát képező kizárólagossági megállapodások

  • -

   nem esnek tilalom alá, mert az azokban résztvevő vevők (viszonteladók) együttes piaci részesedése nem éri el a 10 százalékot; továbbá

  • -

   megfelelnek a kizárólagos beszerzési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 54/1997. (III. 26.) Korm. rendelet előírásainak, vagyis mentesülnek a tilalom alól.

Mindezek megállapítását pedig csak lehet, de nem kell kérni a Gazdasági Versenyhivataltól. Ezért kérte az eljárás megszüntetését.

 • 9.)

  A II-IX. rendű eljárás alá vont vállalkozásokat az I. rendű eljárás alá vont Henkel Kft képviselte az eljárás során. A X-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások nem terjesztettek elő érdemi védekezést.

 • 10.)

  A XIII. rendű eljárás alá vont vállalkozás kérte az eljárás megszüntetését, mert nem kötött olyan megállapodást a Henkel Kft-vel, amely kizárólagosságot tartalmazott volna.

IV.

A vizsgálói indítvány

 • 11.)

  A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján a vizsgálat befejezésekor készült jelentésben a vizsgáló arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált kizárólagossági megállapodások érdemben megfelelnek az 54/1997.(III.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak, ezért indítványozta azok egyedi mentesítését.

 • 12.)

  A XIII. rendű eljárás alá vont vállalkozással szemben indítványozta az eljárás megszüntetését, mert a vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az I. rendű eljárás alá vont Henkel Kft-vel kötött szállítási szerződése nem tartalmaz versenyt korlátozó megállapodást.

V.

A verseny korlátozó hatás

 • 13.)

  A Tpvt. 11.§ (1) bekezdése értelmében tilos a vállalkozások közötti megállapodás, amely a gazdasági verseny korlátozását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. A tilalom - egyebek mellett - vonatkozik

  • -

   a beszerzési források közötti választás lehetőségének korlátozása (Tpvt. 11.§ (2) bekezdés c.) pont); továbbá

  • -

   arra az esetre, ha azonos értékű és jellegű ügyletek tekintetében az üzletfeleket megkülönböztetik, ideértve olyan árak alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben (Tpvt. 11.§ (2) bekezdés g.) pont).

 • 14.)

  A vizsgált megállapodások nem tartalmaznak közvetlen tiltást a Henkel Kft termékeivel versenyző termékek beszerzésére. A Versenytanács álláspontja szerint azonban az egyes megállapodásokban rögzített (2-5 százalékos) árengedmény olyan ösztönzést jelent a vevő számára a versenyző áruk beszerzésétől való tartózkodásra, amely hatását tekintve a tiltással egyenértékűnek minősül, ezért a vizsgált megállapodások beleütköznek a Tpvt. 11.§ (2) bekezdésének c.) pontjába. Értelemszerűen igaz ez azon megállapodásokra is, amelyekben a beszerzés korlátozása a versenyző termékeknek csak egy részére terjed ki.

 • 15.)

  Nem találta ugyanakkor megvalósultnak a Versenytanács a Tpvt. 11.§ (2) bekezdésének g.) pontját, annak ellenére, hogy a II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások - az árengedmény következtében - olcsóbban szerezhetik be a Henkel Kft-től az érintett termékeket, mint versenytársaik. Az ebből származó kétségtelen versenyelőnyük mellett ugyanis hátrányuk is származik a megállapodásból, nevezetesen az, hogy tartalmazkodniuk kell bizonyos termékek beszerzésétől és abból adódóan forgalmazásától is. Más szavakkal: a Henkel Kft a II-XII. rendű eljárás alá vontakkal, illetve más viszonteladókkal nem azonos jellegű ügyletet kötött.

VI.

A csekély jelentőség

 • 16.)

  A Tpvt. 12.§ a.) pontja szerint nem esik tilalom alá a megállapodás, ha csekély jelentőségű. A Tpvt. 13.§ szerint akkor csekély jelentőségű a megállapodás, ha a megállapodást kötő feleknek az együttes piaci részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem haladja meg.

 • 17.)

  A vizsgált esetben nem az I-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások között jött létre megállapodás, hanem az I. rendű eljárás alá vont Henkel Kft kötött külön-külön megállapodást a II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozásokkal. A Tpvt. 12-13.§-a szempontjából ezt a tizenegy megállapodást egyenként kell értékelni.

 • 18.)

  A vevő-eladó között létrejött (vertikális), versenyt korlátozó megállapodások esetén a felek együttes piaci részesedése nem határozható meg olyan kézenfekvő módon, mint a versenytársak között létrejött (horizontális) megállapodásoknál, nevezetesen a megállapodást kötő felek érintett piaci részesedéseinek összegeként. Az összegezés ugyanis halmozódást eredményezne, mert a vevő (viszonteladó) által az adott áruból forgalmazott árutömeg benne foglaltatik az eladó forgalmában is.

  A Versenytanács álláspontja szerint az "együttes piaci részesedés" meghatározásához - kiindulva a Tpvt. 12.§ funkciójából - azon árutömeget kell meghatározni, amelyre nézve a megállapodás versenyt korlátozó hatása érvényesülhet. Ebből kiindulva az együttes érintett piaci részesedést kifejező hányados

  • -

   nevezője azon földrajzi terület teljes forgalma, amelyen a viszonteladó tevékenykedik,

  • -

   számlálója (vagyis az "együttes" forgalom) pedig az eladónak az adott földrajzi területre irányuló teljes forgalma, növelve a viszonteladó által más eladóktól beszerzett helyettesítő (versenyző) áruk forgalmi értékével (teljeskörü beszerzési korlátozás esetén ez utóbbi érték értelemszerűen: 0).

 • 19.)

  Az egyes ragasztástechnikai árucsoportokat mind a Henkel Kft, mind a II-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások az ország egész területén forgalmazzák, illetve forgalmazhatják. Ezért a 18.) pontban foglaltak alkalmazásával a megállapodást kötő felek együttes piaci részesedésének alsó határa az eladó Henkel Kft-nek az adott árucsoportok magyarországi forgalmából való részesedésével egyenlő. Az 1. táblázatban foglaltak szerint ennek mértéke - egyetlen árucsoport kivételével - meghaladja a 10 százalékot, és nincs olyan megállapodás, amely kizárólag ezen árucsoportra vonatkozna. Ezért a megállapodások egyike sem minősül csekély jelentőségűnek.

 • 20.)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy lehet jelentősége a kizárólagossággal terhelt viszonteladók együttes érintett piaci részesedésének is. Ennek magas volta esetén ugyanis a megállapodások összességével (függetlenül attól, hogy azok egyenként esetleg nem esnek tilalom alá, vagy csoportmentességet élveznek) egy gazdasági erőfölényben levő eladó megvalósíthatja a Tpvt. 21.§ i.) illetve j.) pontja szerint visszaélésszerűnek minősített magatartásokat (a piacra lépést indokolatlanul akadályozni, a versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni). Az adott esetben azonban az eladó Henkel Kft gazdasági erőfölénye az érintett piaci részesedései (lásd: 1. táblázat) alapján nem valószinüsithető, a viszonteladók együttes érintett piaci részesedése (lásd: 2. táblázat) pedig vélhetőleg nem alkalmas a Tpvt. 21.§ i.) és j.) pontja szerinti versenykorlátozások megvalósításához.

VII.

A csoport mentesség

 • 21.)

  A Versenytanács abból indult ki, hogy a csoportmentesítési rendeletek - így az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelet is - akkor és csak akkor alkalmazhatóak (vagyis biztosítanak mentességet), ha a megállapodás valamennyi, a rendeltben foglalt - akár pozitív, akár negatív módon megfogalmazott - feltételnek megfelel.

 • 22.)

  Az 54/1997.(III.26.) Korm. rendelet - a 2.§ (1) bekezdésének c.) pontja szerint - nem alkalmazható, ha a felek a megállapodást határozatlan időre vagy öt évet meghaladó időtartamra kötöttek. Ezen előírásnak csak a II. és a III. rendű eljárás alá vont vállalkozással kötött megállapodások felelnek meg, figyelemmel arra is, hogy ha a megállapodás nem tartalmaz rendelkezést annak időtartamára, úgy az a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmében határozatlan időre kötöttnek minősül.

 • 23.)

  Az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelet az 5.§ értelmében a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, előírásait az azt követően kötött megállapodásokra kell alkalmazni. Ezen rendelkezésnek a II-V. rendű eljárás alá vont vállalkozásokkal kötött megállapodások nem felelnek meg.

 • 24.)

  Mindezek alapján a Versenytanács álláspontja szerint, a vizsgált megállapodások egyike sem mentesül a tilalom alól az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelet alapján.

VIII.

Egyedi mentesítés

 • 25.)

  A Tpvt. 77. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében a Versenytanács határozatában a Tpvt. 67.§ (3) bekezdése alapján indított eljárásban a gazdasági versenyt korlátozó megállapodást a tilalom alóli mentesítheti, mire tekintettel a Versenytanács - összhangban a vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal - vizsgálta, hogy a megállapodások mentesíthetőek-e a tilalom alól.

 • 26.)

  A Gazdasági Versenyhivatal akkor mentesíti a megállapodást a tilalom alól, ha az megfelel a Tpvt. 17.§ (1) bekezdése a., - d., pontjában foglaltaknak.

 • 27.)

  A vizsgálati jelentésnek az egyedi mentesítésre vonatozó indítványa azon alapult, hogy a vizsgált megállapodások érdemben megfelelnek az 54/1997. (III.26.) Korm. rendeletnek.

  Ezzel szemben a Versenytanács abból indult ki, hogy az egyedi mentesítéshez azesetben is a Tpvt. 17.§ (1) bekezdés a.-d.) pontjaiban foglaltak teljesülését kell vizsgálni, ha egy versenyt korlátozó megállapodás jellegét tekintve megfelel valamely csoportmentességi rendelet által szabályozott megállapodás típusnak - mint a jelen eljárásban vizsgált megállapodások az 54/1997. (III. 26.) Korm. rendeletnek.

 • 28.)

  Figyelembevéve azonban azt, hogy a Tpvt. 16.§ alapján a Kormány a megállapodások csoportos mentesüléséről a Tpvt. 17.§-ában foglalt szempontok figyelembevételével rendelkezhet - a Versenytanács álláspontja szerint adott esetben elégséges lehet annak vizsgálata, hogy valamely megállapodásnak a csoportmentesítési rendeletben foglaltakhoz képest mutatkozó eltérése kedvezőtlen hatással lehet-e a Tpvt. 17.§ (1) bekezdése szerinti szempontok megvalósulására. Abban az esetben, ha ilyen kedvezőtlen hatás nem állapítható meg, akkor a megállapodás megfelel a 17.§-ban foglalt feltételeknek, vagyis egyedileg mentesíthető.

 • 29.)

  Az előzőeknek megfelelően a Versenytanács

  • -

   egyrészt értékelte a 22. és 23. pontban foglaltakat;

  • -

   másrészt azt a körülményt, hogy a vizsgált megállapodásokban a kizárólagos beszerzés vállalása ösztönzésen alapul, tovább egyes megállapodásokban csak részleges.

 • 30.)

  Azt, hogy a II-V. rendű eljárás alá vont vállalkozások az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kötötték a megállapodást az I. rendű eljárás alá vont Henkel Kft-vel, a Versenytanács - kialakult gyakorlatának megfelelően (Versenytanács elvi állásfoglalásai 13. pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) - nem ítélte olyan körülménynek, amely összefüggésbe lenne hozható a Tpvt. 17.§-a szerinti mentesítési szempontoknak való megfeleléssel.

 • 31.)

  Annak a körülménynek az értékelésénél, hogy a IV-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások megállapodásaiban nincs rendelkezés annak időtartamára vonatkozóan, a Versenytanács abból indult ki, hogy az 54/1997. (III. 26.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglalt, a szerződés időtartamát korlátozó feltételnek az a célja, hogy az eladónak ne legyen lehetősége a vevők (viszonteladók) kötelezettségeit túl régi piaci feltételekhez kényszeríteni. Vagyis, hogy a vevő ne legyen túl hosszú ideig kötve a megállapodáshoz, ha annak fenntartásában az érdekeltsége megszűnik. (Ha a közös érdekeltség fennmarad, akkor a rövidebb időtartamra kötött megállapodás minden további nélkül újra megköthető, vagyis ez esetben a rendeleti korlátozás nem érvényesül).

  A vizsgált megállapodásokat tartalmazó szállítási szerződések azonban azok időtartama mellett, az elállás feltételeiről és határidejéről sem rendelkeznek. Ez esetben pedig a megrendelő (vevő) a Ptk. 381. § alapján a szerződéstől bármikor (indokolás- és időbeli korlátozás nélkül) elállhat. Tehát nem áll fenn annak veszélye, hogy a vevő nem képes kilépni az érdekével szemben álló megállapodásból. Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a kizárólagos beszerzés nem abszolút tiltáson, hanem ösztönző árengedményen alapul, vagyis annak nem teljesítése nem jelenti a vevő számára egyben az adott áruknak a Henkel Kft-től történő beszerzése lehetőségének megszűnését, csupán az árengedmény elvesztését.

  Mindebből következőleg az a tény, hogy a IV-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozások által kötött megállapodások ellentétesek a 54/1997. (III. 26.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése c.) pontjában foglaltakkal, nem befolyásolja kedvezőtlenül a Tpvt. 17.§-a szerinti szempontok teljesülését.

 • 32.)

  Nem vitathatóan nem lehet akadálya az egyedi mentesítésnek az sem, hogy - szemben az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelettel, amely feltétel nélküli és teljeskörü kizárólagos beszerzési előírás esetén is mentességet biztosit - a vizsgált megállapodásokban a kizárólagosság ösztönzésen alapul, illetve egyes megállapodásokban csak részleges. Ily módon ugyanis a megállapodások versenyt korlátozó hatása semmiképpen sem lehet erősebb az 54/1997. (III.26.) Korm. rendelet által elfogadhatónak tartottnál.

  Ezzel összefüggésben felhívja azonban a Versenytanács a figyelmet arra, hogy az eladó gazdasági erőfölénye esetén az árengedmény mértéke beleütközhet a Tpvt. 21.§ h.) pontjába, amely szerint tilos a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítása vagy a piacra lépésük akadályozására alkalmas, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, túlzottan alacsony árakat alkalmazni.

 • 33.)

  Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy az I. rendű eljárás alá vont Henkel Kft-nek a II-XII. eljárás alá vontakkal kötött - a vizsgálat tárgyát képező - megállapodásait a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése b.) pontjának alkalmazásával mentesítette a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól.

 • 34.)

  A Tpvt. 17. § (3) bekezdése alapján a mentesítő határozat hatálya visszahat az egyes megállapodások megkötésének időpontjára, vagyis azok megkötésüktől kezdve érvényes megállapodásnak minősülnek.

IX.

Birság

 • 35.)

  A Tpvt. 78.§ (1) bekezdése alapján a Versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a törvény rendelkezéseit megsérti.

 • 36.)

  Az eljárás alá vont vállalkozások nem vitathatóan megsértették a Tpvt. 18.§ (2) bekezdését, amely szerint a megállapodásnak a tilalom alól a Tpvt. 17.§ alapján történő egyedi mentesítését kérni kell a Gazdasági Versenyhivataltól.

 • 37.)

  E jogsértésen nem változhat az sem, hogy az eljárás alá vont vállalkozások azért nem nyújtottak be kérelmet, mert úgy ítélték meg, hogy a megállapodásaik a Tpvt. 12.§ a.) pontja alapján nem esnek tilalom alá, illetve a Tpvt. 16. § alapján mentesülnek a tilalom alól, amelyek megállapítását a Tpvt. 18.§ (2) bekezdése alapján nem kell, hanem csupán lehet kérni a Gazdasági Versenyhivataltól. E vélelmük ugyanis utóbb nem igazolódott be. Az előzőek szerinti körülmény alapján ugyanakkor a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozások jóhiszeműen mulasztottak el az egyedi mentesítés kérését. Erre, továbbá arra tekintettel, hogy a megállapodások az egyedi mentesítés feltételeinek megfeleltek, a Versenytanács a birság kiszabását mellőzte.

X.

Eljárási díj

 • 38.)

  A Tpvt. 62.§ (2) bekezdése szerint, ha a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének b.) pontja alkalmazásával a gazdasági versenyt korlátozó megállapodást a tilalom alól mentesíti, egyúttal kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerint százezer forintos eljárási díj megfizetésére.

 • 39.)

  A Tpvt. 52.§-a alapján gazdasági versenyt korlátozó megállapodás esetén nem szükséges, hogy valamennyi a megállapodásban résztvevő tag együttesen nyújtsa be az egyedi mentesítési kérelmet. A kérelem benyújtásának elmulasztása azonban értelemszerűen valamennyi résztvevő tagot terheli, ezért a Versenytanács az eljárási díj megfizetését egyetemleges kötelezettségként írta elő az I-XII. rendű eljárás alá vont vállalkozásoknak.

 • 40.)

  Amint azt a Versenytanács az előzőekben már kifejtette a Gazdasági Versenyhivatal nem egy, hanem tizenegy versenyt korlátozó megállapodás vizsgálatát, illetve egyedi mentesítését végezte el. Miután azonban erre egy versenyfelügyeleti eljárás keretében került sor, eljárási díjként százezer forintot állapított meg a Versenytanács.

XI.

Eljárási kérdések

 • 41.)

  A Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének h.) pontja alapján a XIII. rendű eljárás alá vont vállalkozással szemben a Tpvt. 72.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerint - törvénybe ütköző magatartás hiányában - az eljárást megszüntette.

 • 42.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. szeptember 9.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Lénárd Réka sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi