Vj-53/1998/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Déri Béla ügyvéd (1052 Budapest, Városház. 14.) által képviselt MECSEK Menedzsment Tanácsadó Kft kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a MECSEK Menedzsment Tanácsadó Kft a többségi részvények megvásárlásával irányítást szerezzen a PÉCSI Erőmű Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Croesus Central European Corporate Restructuring Fund S.A. (a továbbiakban: Croesus) az 1997-ben alakult regionális közép-európai befektetési alap, valamint az 5 V Vagyonkezelő Kft (a továbbiakban: 5 V Kft.) a PÉCSI Erőmű Rt öt felső vezetője által létrehozott társaság 1997. november 24-én konzorciumi szerződést kötöttek. A szerződés arra vonatozóan tartalmazott megállapodást, hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt által a PÉCSI Erőmű Rt értékesítésre meghirdetett többségi részvények megvásárlására közösen tesznek ajánlatot. Amennyiben a felek ajánlatát elfogadják 50-50 %-os tulajdonosi részesedéssel gazdasági társaságot hoznak létre, amely megvásárolja a többségi részvénycsomagot.

A konzorciumi tagok ajánlatát elfogadták, így megalakult a MECSEK Menedzsment Tanácsadó Kft.
1997. december 23-án az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt és a Magyar Villamos Művek Rt, mint eladók és a MECSEK Menedzsment Tanácsadó Kft, mint vevő között létrejött a PÉCSI Erőmű Rt részvényeinek 61,44 %-ára vonatkozó adásvételi megállapodás.

Ezt követően a kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján a részvényvásárlás engedélyezése iránti kérelemmel fordult a Gazdsági Versenyhivatalhoz.

II.

A Tpvt. 71.§-a alapján készült jelentésben a vizsgáló az irányításszerzés engedélyezését indítványozta, tekintettel arra, hogy az összefonódásban érintett vállalkozások egyike sem rendelkezik érdekeltségekkel az energetikai termékek piacán, a tulajdonos váltáshoz szükséges engedélyt a Magyar Energia Hivatal megadta, valamint arra, hogy az erőmű többségi tulajdonosává váló konzorcium szakmai ismeretei és pénzügyi háttere az erőmű hatékony működtetését és fejlesztését biztosítani tudja.

III.

A Tpvt. 28.§-a alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény 23 §-a tartalmazza az összefonódásnak minősülő eseteket. A 23.§ (1) b.) pontja és a (2) bekezdés a.) pontja szerint amennyiben egy vállalkozás irányítást szerez egy másik egésze vagy része felett az összefonódásnak minősül. Az irányítás megszerzésére pedig a törvény 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerint sor kerül akkor, ha a vállalkozás egy másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A MECSEK Menedzsment Tanácsadó Kft a részvényadás-vételi szerződéssel megvásárolta a Pécsi Erőmű részvényeinek többségi szavazati jogot biztosító hányadát, ezzel a törvény előírásai szerint összefonódásnak minősülő irányítást szerez felette.

A Tpvt. rendelkezése szerint az esetben kell a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivatalhoz engedély iránti kérelmet benyújtani, ha a 26.§ (1) bekezdésében meghatározott érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a 24. § (1) bekezdésében előirt 10 milliárd Ft-os összeget meghaladja, és az irányítás alá kerülő vállalkozás nettó árbevétele ötszáz millió Ft felett van.

Jelen eljárásban az érintett vállalkozások közül a közvetlen résztvevő MECSEK Menedzsment Kft árbevételt nem realizált, az irányítás alá kerülő PÉCSI Erőmű Rt árbevétele pedig 9,5 milliárd Ft. A bejelentési kötelezettséget árbevételi oldalról az alapozza meg, hogy az egyik közvetlen résztvevőt irányító Croesus alap közel 100 %-os tulajdonában működik Magyarországon egy teljesen más piacon tevékenységet folytató, de a Tpvt. előírásai szerint közvetett résztvevőnek minősülő gazdasági társasága. E közvetett résztvevő árbevételét is számításba véve az összefonódás a 24.§ (1) bekezdése alapján engedélyezési kötelezettség alá tartozik.

IV.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

Jelen eljárásban a privatizációval csupán tulajdonos váltás történik az érintett piacon, a korábbi állami, illetve MVM Rt tulajdon egy szakmai és egy pénzügyi befektető kezébe kerül. A PÉCSI Erőmű Rt kapcsolata az MVM Rt-vel szerződésen alapuló piaci kapcsolattá alakul, melyet tulajdonosi érdekek nem befolyásolnak.

Az új tulajdonosok szakmai hozzáértése és pénzügyi lehetőségei pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a PÉCSI Erőmű Rt hatékonyan működő energia termelő vállalkozás legyen.

Mindezeket figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

V.

Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§-ában foglaltak alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező az eljárás díját előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A jogorvoslati jogról a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 1998. június 30.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi