Vj-21/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Ladvánszky Lívia jogtanácsos (1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.) által képviselt Pharmafontana Gyógyszerészeti Részvénytársaság eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. §-a alapján vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetével visszaélve tagadta-e meg egy egyéni vállalkozó által gyártott termék forgalmazását.

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogelődje a Pharmafontana Budapest Gyógyszerellátó Vállalat ellen hasonló tényállás alapján 1994-ben versenyfelügyeleti eljárás indult, mely eredményeként született Vj-163/1994. számú versenytanácsi határozat megállapította a vállalkozás törvénybe ütköző magatartását. A jogorvoslatok során a Fővárosi Bíróság majd a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Kf.I.28.272/1996./5. sz. ítéletében megerősítette a közigazgatási határozatot, megállapítva, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetben volt és ezzel visszaélve zárkózott el a szerződéskötéstől indokolatlanul.

II.

A Versenytanács a jelen versenyfelügyeleti eljárásban az alábbi tényállást állapította meg.

Az egyéni vállalkozó 1985. óta gyártja az egyéb ipari termékek főcsoportba sorolt zajártalmak elleni védőeszközök közé tartozó SZUNDI fantázia néven forgalomba hozott zajvédő füldugókat. A termékeket gyógyszertáraknak, drogériáknak és egyéb kiskereskedelmi üzleteknek értékesíti, mintegy 50 gyógyszertárral és 30-40 más üzlettel áll kapcsolatban, 1997. évben 35.840 pár füldugót értékesített.
1997. XII. 1-jén, termékei nagyobb tételben való értékesítése érdekében, ajánlattal fordult az eljárás alá vont vállalkozáshoz, mely azt elutasította, arra hivatkozással, hogy elsősorban gyógyszer-nagykereskedéssel foglalkozik s nem kívánja az ajánlott termék forgalmazását bővíteni. Felhívta egyben a gyártó figyelmét arra, hogy ajánlatával a gyógyszertárakat üzemeltető vállalkozásokhoz illetve a munkavédelmi eszközöket forgalmazó szakcégekhez forduljon.

III.

A gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi piac szerkezetében 1990. évtől kezdődően alapvető változások történtek.
1988-ig egyetlen vállalat a Hungaropharma folytathatott gyógyszer- nagykereskedelmi tevékenységet, majd a 49/1990. (XI.15.) sz. Kormányrendelet és a 42/1990. VM. sz. rendelet megjelenését követően a korábbi elosztó szervezet illetve a megyei központokból részvénytársaságokká alakult vállalkozások léptek fel jelentős számban a gyógyszer-nagykereskedelem piacán. A piacszerkezeti változás 1994. évtől éreztette érdemben hatásait. A gyógyszer-nagykereskedők működési területe az ország egészére kiterjed.

A gyógyszertárak - kiskereskedelem - tekintetében a tulajdonosi struktúra átalakulása következtében a volt központok - későbbiekben nagykereskedelmi vállalkozások - elvesztették jogukat az addig alájuk rendelt patikák működtetésére. A gyógyszertárak privatizációja 1995. évben kezdődött és 1996. december 31-el lényegében befejeződött. Fenti időtartamtól a magángyógyszertárak beszerzéseikről szabadon döntenek.

A gyógyszer-kereskedelem általános szervezeti átalakulásával párhuzamosan a forgalmazott valamennyi termék, köztük az eljárás tárgyát képező füldugó termékek esetében is jelentősen erősödött a piaci verseny.
Az eljárás során beszerzett forgalmi adatok alapján az 1997. évi füldugó termékek forgalma 1994. évhez képest megsokszorozódott, a néhány hazai gyártó terméke mellett jelentős mennyiségű import árut forgalmaznak a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógyszertárak, a munkavédelmi cikkeket értékesítők, vegyi- és kozmetikai cikkeket árusító nagy- és kiskereskedelmi vállalkozások, valamint az un. fitotéka üzletek.

Az eljárás alá vont vállalkozásnál a forgalmazott füldugók mennyisége 1994. évhez viszonyítva érdemben nem változott, így piaci részesedése e termék tekintetében minimálisra csökkent.

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készített vizsgálati jelentés a gyógyszernagy- és kiskereskedelemben bekövetkezett változások alapján arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás tárgyát képező áru vonatkozásában az értékesítési lehetőségek kiszélesedtek, az eljárás alá vont vállalkozás nincs gazdasági erőfölényben (Tpvt. 22. § (1) és (2) bek.) s így magatartása nem ütközhet a törvény 21. § c) pontjába. Ezért az eljárás megszüntetését indítványozta.

V.

A Versenytanácsnak eljárása során elsődlegesen azt kellett vizsgálnia, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetben van-e az érintett piacon.
A Tpvt. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint gazdasági erőfölényben van az olyan áru megrendelője, amely árut másnak nem vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet értékesíteni.
Piacuralmi helyzetben lévőnek tekinti a törvény 22. § (2) bekezdése azt a vállalkozót is, aki gazdasági tevékenységét a piac többi részvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

Az eljárás során beszerzett információk és adatok alapján a Versenytanács megállapította, hogy a gyógyszernagy- és kiskereskedelem piaci szerkezete 1994. évhez képest alapvetően megváltozott. Jelentősen bővült a gyógyszer-nagykereskedők száma, a gyógyszertárak önállóan döntenek beszerzéseik felől, melynek következtében a korábbi évekhez viszonyítva az eljárás tárgyát képező áru tekintetében is kiszélesedett a máshozfordulás lehetősége.
A vizsgált termék vonatkozásában a forgalmazott áru mennyisége nagyságrendileg megváltozott, megsokszorozódott a külföldről beszerzett termékek aránya, a nagy- és kiskereskedelmi forgalmazó szervezetek száma is többszöröse az előző évekének. Az eljárás alá vont vállalkozás ugyanakkor nem bővítette e termékkörben a forgalmát, így piaci ereje, részesedése ma már olyan alacsony, hogy nem képes a piac egyéb szereplőitől független piaci magatartást folytatni.

Erőfölényes helyzet hiányában az azzal való visszaélésszerű magatartás fel sem merülhet, ezért a Versenytanács - a vizsgálati indítványt elfogadva - a versenyfelügyeleti eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének h) pontja alapján megszüntette, miután az eljárás alá vont vállalkozás törvénybe ütköző magatartás hiányában nem volt elmarasztalható.

A jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezést a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 1998. május 19.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné