Vj-20/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rébai Sándor ügyvezető igazgató által képviselt Globál Kábeltelevizió Kft (1118 Budapest, Csiky- hegyek 18.) eljárás alá vont vállalakozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételtől számított 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

1. A Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodája versenyfelügyeleti eljárást indított az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartásának tisztázására, mely szerint az 1998. évi kábeltelevíziós jelszolgáltatás havi előfizetési díjának meghatározása során tanúsított magatartása sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó rendelkezéseit.

2. Az eljárás alá vont alaptevékenységeként kábeltelevíziós jelszolgáltatást végez. Tulajdonosa 1998. január 21-ig a Budapest XI. ker. Önkormányzat volt. Ezt követően többségi tulajdonossá a Kábeltel Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft vált.

3 . Eljárás alá vont a kábeltelevíziós jelszolgáltatást Budapest, XI. kerületében végzi. A kerület egyes részeiben, így a Bartók Béla út elején és a Gellért Szálló környékén egyes épületeknél fennáll a másik kábelhálózathoz történő csatlakozás lehetősége. A vizsgálat megállapítása szerint lényegében a kerület egészében az eljárás alá vont gazdasági erőfölényes helyzetben van.

Eljárás alá vont a Kábeltelevíziós jelszolgáltatás havi előfizetési díjait 1998. február 2-től a fogyasztói árszínvonal változás mértékét meghaladóan emelte. Az alapcsomag havi előfizetési díja 63,4 %-al, a bővített csomag szolgáltatási díja pedig 56,5 %-al növekedett.

4. Az eljárás alá vont arra hivatkozott, hogy a XI. kerületi Önkormányzat, a korábbi tulajdonos meghívásos tőkeemeléses privatizáció keretében értékesítette tulajdonrésze több mint 99 %-át, feltételül szabva, hogy az új tulajdonos kötelezettsége a hálózati rekonstrukció. A nyertes cég vállalta, hogy erre a célra az eljárás alá vont vállalkozás rendelkezésére bocsát 2000. június 30-ig 710 millió forintot, és garanciát vállalt szükség esetén további 290 millió forint biztosítására, ha ezt a társaság 2000. december 31-ig nem tudja kigazdálkodni. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Média Törvény alapján kétféle jogdíjfizetési kötelezettség terheli. A korábbi évek során a szolgáltatási díjak alacsony volta miatt a jelszolgáltatási díjak emelése elmarad a ráfordítások növekedésétől, így a vállalkozás folyamatosan veszteséget termelt. A díjaknak jelenleg sincs nyereségtartalma, ebből következően a szükséges fejlesztési, felújítási alapra sem nyújt fedezetet.

II.

5. Az eljárás alá vont által készített kimutatás szerint az 1997. évi költségek az 1996. évihez képest 59 %-ban növekedtek, melynek eredményeként az eljárás alá vont az 1997. évi gazdálkodását 52,4 millió forintos veszteséggel zárta, ebben vélelmezhetően jelentős szerepet játszott, hogy a korábbi tulajdonos a műsorszám 60 %-os növelése ellenére az 1997. évben a fogyasztói árszínvonal változás mértéke alatti díjnövelést engedélyezet csak megvalósítani. Az 1997. évi műsorbeszerzési költségek nélkül számított "korrigált" 1997. évi összes kiadás 1996-hoz képest 46,2 %-os kiadásnövekedést mutat, míg a havi előfizetési díjak mindössze 13 %-kal emelkedtek. Így az előfizetők 1997-ben 29,4 %-kal kevesebbet fizettek az általuk igénybevett szolgáltatásért. Ez a különbözet, valamint az 1997. évi tényleges fogyasztói árszínvonal változás (18,3 %) a műsorbeszerzés és a jogdíjak nélkül számított 1998. évi havi előfizetési díjat 53,1 %-kal érinti és figyelembevéve a műsorbeszerzési költségeket és jogdíjakat a díjnövekedés a költségváltozás alapján 52,4 %-ig indokolható. A vizsgálat megállapítása szerint a hálózati rekonstrukciótól függetlenül az átállás olyan többletköltségeket is eredményez, amelynek figyelembevételével a - korábbi évek veszteséges voltára is tekintettel - a havi előfizetési díjak 1998. február 2-tól megvalósított díjemelésének tisztességtelen jellege nem valószínűsíthető.

A Tpvt. 71. § alapján készített jelentésben a vizsgáló az eljárás megszüntetését indítványozta.

III.

6. A gazdasági erőfölény fogalmát a Tpvt. 22. §-a határozza meg. Az (l) bekezdés a) pontja értelmében gazdasági erőfölényben az a vállalkozás van az érintett piacon, akinek áruját ésszerűen helyettesítő árut nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet beszerezni.

A jelen esetben az érintett piac Budapest, XI. kerülete.

A Versenytanácsnak az 1996. december 31-ig hatályos a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény (Vtv.) 21. § (1) bekezdés a) pontjának - a Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pontjával azonos tartalmú rendelkezése - alapján kialakult a Legfelsőbb Bíróság által megerősített (Kf.II.25.708/1993/5 és a Kf.II.25668/1994/4. számú ítéletek) gyakorlata szerint a kábeltelevíziós vállalkozás gazdasági erőfölénybe kerül megrendelőjével szemben akkor is, ha műszakilag van ugyan lehetőség más kábelrendszerhez való csatlakozásra, vagy egyedi műholdvevőrendszer kialakítására, de az ezekre történő átállás olyan jelentős egyszeri anyagi ráfordítást igényel, amely azokat a megrendelő számára számottevően kedvezőtlenebbé teszi.

Fentiek alapján a Versenytanács az eljárás alá vont gazdasági erőfölényét Budapest, XI. kerületében, mint az érintett piacon megállapította.

7. A Tpvt. a 21. § a) pontban kimondja, hogy tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen tisztességtelen eladási árakat megállapítani. A Versenytanács álláspontja szerint tisztességtelenül megállapítottnak minősül az ár, ha a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozás a korábban érvényesített árat nagyobb mértékben emeli, mint azt a gazdálkodási feltételeiben objektíve bekövetkezett változtatások indokolják.

Az eljárás alá vontnak a műsorbeszerzési költségek, a csatornák számának növekedése és az inflációs ráta emelkedése által indokolt mértéket kismértékben meghaladó díjemelése a Versenytanács álláspontja szerint nem eredményez tisztességtelenül megállapított díjat, ezért az eljárást a Tpvt.72. § (1) bekezdés a), illetve 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszüntette.

8. A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1998. május 6.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné