Vj-19/1998/56

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Mihalik Péter (1027 Budapest, Jurányi u 10. II. em.5. ) által képviselt Atlasz Biztosító Rt (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23.) I. rendű , dr. Köves Péter ügyvéd (1075 Budapest, Madách Imre u. 14.) által képviselt The Hungarian Capital Fund Ltd. (18 Greville Street St. Helier Jersey JE 48. PX Channel Islands) II. rendű , Deákné dr. Varga Ildikó alkalmazott által képviselt Bankár Holding Rt. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) III. rendű , a Célmotors Gépjármű Kereskedelmi Rt (2o3o Érd, Gém u 15.) IV. rendű , dr. Bíró László ügyvéd (1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a.) által képviselt Fázis Távközlési Hálózattervező és Kivitelező Rt (1106 Budapest, Tárna u 4.) V. rendű , dr. Rádi Zita jogtanácsos által képviselt Postabank Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt. (1922 Budapest, József nádor tér 1.) VI. rendű , a Post Meritum Vagyonkezelési és Befektetési Tanácsadó Rt. (1146 Budapest, Hermina u 25.) VII. rendű , a Timesco Befektetési és Fejlesztési Rt (1025 Budapest, Muraközi u 13.) VIII. rendű , az Argenta Kereskedelmi és Pénzügyi Szolgáltató Rt (1026 Budapest, Hüvösvölgyi út 27.) IX. rendű , az Axon Vagyonkezelő Organizációs és Befektetési Rt (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4/a.) X. rendű , valamint a Pénzintézeti Központ Bank Rt (1098 Budapest, Lónyai u 38.) XI. rendű ügyfél ellen összefonódás tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt 1997. szeptemberében pályázatot írt ki a Pénzintézeti Központ Bank Rt (PK Bank Rt) részvényeinek 61,67 %-át kitevő rész eladására.
1997. október 31-én az I-X. rendű ügyfél konzorciumot alakított a részvénycsomag megvásárlására - az Atlasz Biztosító Rt-t bízva meg képviseletükkel.
A szerződés V. 5.1. pontja tartalmazza, hogy a részvényeket egyenlő arányban kívánják megszerezni, fejenként 385.000.000.-Ft értékben. A szerződés VI. 6.3. pontjában megállapodtak, hogy amennyiben az ÁPV Rt a szerződést velük megköti, együttműködnek, azonban "szavazati jogát minden szerződő fél tulajdoni hányadának megfelelő mértékben szabadon gyakorolja, a szerződő felek semmilyen olyan megállapodást nem kötnek egymással, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Tv. szabályai szerint befolyásoló részesedés kialakítására alkalmas."
Az elkészített pályázati anyagban az együttműködést úgy körvonalazták, hogy közreműködnek bizonyos üzletágak és termékkörök felfuttatásában, magas színvonalú kínálásában. Szerepel az is, hogy számítanak a Postabank Rt-re, mint kooperációs partnerre, aki hasznos információkat tudna szolgáltatni banki tapasztalatairól.

1997. november 17-én az ÁPV Rt és a konzorcium tagjai között létrejött az adásvételi szerződés, ennek eredményeként utóbbi megszerezte a 61,67 % szavazatnyi jogot biztosító, 3.855.000.000.-Ft-ot képviselő részvényeket.
A II. fejezet l. pontja tételezi, hogy mindegyik tag 385 db részvényt szerzett, kivéve a II.rendű ügyfelet, aki 390-et, vagyis fejenként 6,16 % (II. rendű 6,24 %) tulajdonrészt, amely 9,24 % (II. rendű esetében 9,36 %) szavazati arányt biztosít részükre. A szerződésben kötelezték magukat meghatározott üzleti stratégia megvalósítására.

1997. december 19-én alaptőkét emelt a PK Bank Rt, és december 22-én az I., III-V. VII-X. rendű ügyfél megszerzett egyenként 231.000.000.-Ft, a VI. rendű pedig 235.000.000.-Ft értékben további részvényt.
Ezzel 95 %-ot kitevő tulajdoni hányad birtokába kerültek a volt konzorciumi tagok.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert valószínűsítette, hogy a konzorcium és PK Bank Rt közti ügylet engedélyköteles. Álláspontja az volt, hogy a részvények megvásárlásával első menetben is döntő szavazati arányhoz jutott a konzorcium, de tevékenységét ezzel nem fejezte be, amelyet igazol a második lépcsőben történt részvényvásárlás, illetőleg az üzleti stratégiában foglaltak teljesítésének kötelezettsége. Ezért a konzorcium tagjai a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 23. § (1) bekezdés b) és a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározó befolyást szereztek a PK Bank irányításában, az irányítást együtt gyakorolják, és minthogy 1996. évi nettó árbevételük 78,2 milliárd forint volt, a szerződéshez a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint engedély szükséges. Megállapította ugyanakkor a vizsgálati jelentés azt is, hogy az összefonódás a piaci versenyt számottevően nem befolyásolja, erőfölényt nem teremt, a piacralépés szempontjából is indifferens a változás. Ezért javasolta az engedély megadását, egyben az ügyfelek eljárási díj fizetésére kötelezését, az engedélykérés elmulasztása miatt pedig bírság kiszabását.
Az ügyfelek védekezése az eljárás megszüntetésére irányult.
I. és III. r. ügyfél kifejtette, hogy nem történt közös irányításszerzés, mert a konzorcium azért jött létre, hogy a részvénycsomag megvásárlására ajánlatot tegyen, a tagok ezután a megállapodás 6.3. pontja szerint szabadon gyakorolják szavazati jogukat. Így az együttműködés csupán a részvényeladás kapcsán működött, nem kötöttek a továbbiakra szerződést.

III.

A Versenytanács a védekezésben foglaltakkal egyetértve arra a következtetésre jutott, hogy nem történt engedélyköteles összefonódás. A Tpvt. 24. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni.
A vállalkozások összefonódása jön létre a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez további egy vagy több vállalkozás egésze vagy része felett, illetőleg a (2) bekezdés a) pontja szerint az irányítás megszerzésének minősül, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit, részvényeit, illetőleg a szavazati jogok több, mint 50 %-át megszerzi.

A hangsúly a közös irányítás megszerzésén van, melyet nem lehet mechanikusan értelmezni.

A jelen esetben a konzorcium a PK Bank részvénycsomagjának megvásárlására jött létre. Célját világosan rögzítette és a vásárlást követő időre kifejezetten rendelkeztek a tagok tulajdonosi önállóságáról. A vásárlást követően a konzorcium nem működött tovább, az újabb részvénycsomag vásárlására a volt konzorciumi tagok külön-külön kötötték meg az adásvételi szerződést. Az együttműködésre nem jött létre szindikátusi szerződés, nem lehet így értékelni az üzleti stratégiában szereplő célkitűzéseket sem, hiszen a termékkörök felfuttatása valamennyi részvényes alapvető érdeke, de annál nem több.

Arra nem volt semmiféle adat az eljárás során, hogy a konzorciumi szerződés 6. pontjával ellentétes magatartást tanúsítottak volna a tagok; az a tény, hogy igazgatósági illetőleg felügyelőbizottsági tagokat egyhangúlag választottak meg, ilyennek nem minősíthető.

Ilyen módon nem igazolt az összefonódás, a Tpvt. szerinti közös tulajdonszerzés s annak gyakorlása sem, amiért a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint megszüntette.
Utal arra azonban, hogy amennyiben az említett szerződési feltétel (szavazati jogok független gyakorlása) nem valósul meg, azaz bizonyítottan annak ellenkezője történik, úgy az engedélykérési kötelezettség feléled, a versenyfelügyeleti eljárás megindítható, hiszen a közös irányítás megvalósul.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, hogy ha valamely részvényes olyan helyzetbe kerül, hogy a PK Bank döntéseit - a részvényesi jogviszonyától függetlenül - meghatározó módon befolyásolhatja. (Tpvt. 23. §. (3) bekezdése).

Budapest, 1998. május 20.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné