Vj-13/1998/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Zámbó Gábor ügyvéd (8041 Ajka, Gyártelep) által képviselt TRANSELEKTRO Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft. (1051 Budapest, Nádor u. 13.) és az EUROINVEST Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi u. 131.) kérelmezőknek vállalkozások összefonódása ügyében - tárgyaláson kívül -meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmezők együttesen irányítást szerezzenek a Bakonyi Erőmű Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A TRANSELEKTRO Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft., valamint az EUROINVEST Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft. ezidáig gazdasági tevékenységet nem fejtett ki, kifejezetten a Bakonyi Erőmű Rt. többségi részvénypakettjének együttes megvásárlására alakult gazdasági társaságok.

A Bakonyi Erőmű Rt. a Bakonyi Hőerőmű Vállalat - mely az Ajkai és az Inotai Hőerőmű összevonásával alakult - jogutódjaként 1991. december 31- én jött létre. 1993. és 1994. január 1-jén apportálással került az Rt. vagyonába az Ajkai és a Balinkai Bányaüzem.

Az Erőmű Rt. két erőműve villamosenergia termeléssel foglalkozik és párhuzamosan hőenergiát állít elő.

A villamosenergia értékesítése, átadási helye, ára hatóságilag szabályozott, felhasználási célját tekintve helyettesítő terméke nincs.

A Bakonyi Erőmű Rt. hőenergia értékesítése döntő hányadot képvisel az ajkai és a várpalotai hőszolgáltatás piacán. Az érintett piacot a kiépített műszaki rendszer határozza meg, mely helyettesítő termék szállítását nem teszi lehetővé.

II.

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. nyílt értékesítési pályázaton hirdette meg az ÁPV Rt. és a Magyar Villamos Művek Rt. Bakonyi Erőmű Rt-ben meglévő együttesen 65,1%-os jegyzett tőkéjének értékesítését.
A pályázatra a Transelektro Kereskedelini Rt., mint szakmai befektető, valamint az Euroinvest Közép-Európai Befektetési Rt., mint pénzügyi befektető konzorciumi szerződést hoztak létre többek között azzal a kikötéssel, hogy az adásvételi ügyletet az általuk irányított vállalkozások - a kérelmezők - bonyolítják le és a vételárat 50-50%-ban biztosítják.

A kérelmezők nyertes pályázata alapján a konzorciumi szerződést kötő felekkel együttesen a törzsrészvények adásvételi szerződését az eladók, 1997.december 23-án aláírták. A megállapodás VI. cikkely 6.1/a. pontja tartalmazza, hogy az adásvételhez a vevőknek a Gazdasági Versenyhivatal feltétel nélküli engedélyét meg kell szerezni.

Ez alapján a kérelmezők az 1996. évi LVII. törvény 24. § (1) bekezdése
alapján a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordultak,. annak engedélyezésére, hogy a Bakonyi Erőmű Rt. jegyzett tőkéjének 65,1%-os hányadát közösen
megvásárolhassák.

III.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján elkészített vizsgálati jelentés indítványozta az összefonódás engedélyezését.

IV.

A Tpvt. 24. §-a szerint meghatározott feltételek fennállásakor a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni.

A törvény 23. §-a tartalmazza, hogy mely esetek minősülnek összefonódásnak. A 23. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerint, amennyiben egy vagy több vállalkozás közösen irányítást szerez más vállalkozás egésze vagy része felett összefonódásnak minősül: A 23. § (2) bekezdés a) pontja pedig részletezi, hogy az irányítás megszerzésének minősül, ha több vállalkozás közösen a másik vállalkozás részvényeinek több mint ötven százalékát megszerzi.

Tekintettel arra, hogy a részvényvásárlás közvetlen résztvevői - a jelen eljárás kérelmezői -a Gazdasági Versenyhivatalhoz a közös irányítás megszerzése iránti engedélykérelmet nyújtottak be, és nyilatkozatot tettek arra, hogy a megszerzendő tulajdonrész irányítása 50-50%-ban oszlik meg a felek között, s ugyanilyen arányban delegálják az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint az együttes tevékenység megvalósítási mikéntjére az adásvételi megállapodásban és a közös irányítással megszerzendő gazdasági társaság üzleti tervében is vannak utalások, a Versenytanácsa kél résztvevő részvényvásárlását a Vtv. 23. § (1) bekezdése szerinti közös irányításszerzésnek minősítette.

A törvény 24. §-a szerint az előzetes engedély iránti kérelmet a vállalkozások összefonódása esetén akkor kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot, feltéve, hogy az irányítás alá kerülő vállalkozás nettó árbevétele 500 millió forint fellett van.

Az érintett vállalkozásokat a Tpvt. 26. §-a az összefonódásban közvetlenül és közvetetten résztvevők körére határozza meg.
A Tpvt. 26. § (2) bekezdése szerint, jelen eljárás közvetlen résztvevői - akik között az összefonódás létrejön - a TRANSELEKTRO Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft., az EUROINVEST Erőműfejlesztő és Üzemeltető Kft., valamint a Bakonyi Erőmű Rt.

A közvetett résztvevők - a Tpvt. 2G. § (3) bekezdés b) pontja szerint - a közvetlen résztvevőket a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint irányító TRANSELEKTRO Kereskedelmi Rt., valamint az EUROINVEST Közép- Európai Befektetési Rt.
Az összefonódásban az előző vállalkozásokon túl a Tpvt. 26. § (3) bekezdés c) pontja szerint mintegy huszonkét egyéb vállalkozás is szerepel, amelyek tevékenységi köre azonban teljesen eltérő.
A közvetlen résztvevőket és azokat a törvény 26. § (3) bekezdés b) pontja szerint irányító vállalkozások együttes előző üzleti évben elért nettó árbevétele a lefolytatott eljárás adatai szerint 22.539. millió Ft, illetve az irányítás alá kerülő vállalkozásé meghaladja az 500 millió Ft-ot - így a 26. § (3) bekezdés c) pontja szerinti résztvevők nettó árbevételének figyelmen kívül hagyásával is - a kérelmezett részvényvásárlás engedélykötelesnek minősül.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg a vállalkozások összefonódásához kért engedélyt az esetben, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak jelentős részén.

A jelen eljárásban vizsgált akció az érintett piacon érdemi változást nem okoz, tekintettel arra, hogy az irányítást szerzők az érintett piacra e részvényvásárlással lépnek be.

Az új - szakmai és pénzügyi háttérrel rendelkező - tulajdonosok által kötött adásvételi szerződésben, illetve üzleti tervben hatékony energiatermelő vállalkozás létrehozása érdekében új termelő egységek beállítását és hosszab távon erőművek építését tervezik, melyek az érintett piac gazdaságosabb ellátását ígérik.

Fentiek alapján a Versenytanács - elsősorban arra tekintettel, hogy a tulajdonos váltás következtében a piaci szereplők magatartása verseny szempontból kedvezőtlen irányú befolyást nem gyakorolhat - úgy ítélte meg, hogy a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedély megadását nem tagadhatja meg, ezért a kérelmezők által kért együttes részvényvásárlást engedélyezte.

VI.

A kérelmezők a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazását kérték, ezért a Versenytanács határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.
A Tpvt. 62. § (1) bekezdésében előírt eljárási díjat előzetesen megfizették, így
arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozóan a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése
rendelkezik.

Budapest, 1998. február 23.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika