Vj-7/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Kiss János ügyvéd (9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 10.) által képviselt Ikvahíd Gyógyszertár Bt. (9400 Sopron, Vasvári Pál u. 13.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
Az eljárás alá vont 1997. szeptember 1-jén és október 9-én értesítőt küldött szét olyan betegeknek, akik stoma-terápiás eszközök igénybevételére szorultak. Az értesítésben szerepel, hogy "az Ikvahíd Gyógyszertár értesíti Önt, hogy Bedőcsné Gyöngyitől átvette gyógyszertárunk a stoma-terápiás kiszolgálást és az eszközök forgalmazását. Kérem szíveskedjen jelezni, hogy szeptember hó folyamán már kiszolgálhatjuk-e az Ön részére esedékes terméket. Az értesítő ezen kívül felsorolja a nyújtandó szolgáltatásokat; e szerint vállalják a vények feliratását személyes megbeszélés után, jelzik, hogy a stomás-klubot működtetik megszokott helyén a Magyar utcában, vállalják, hogy vidéki betegeknek postai csomagban, vagy autóval házhoz szállítják az eszközöket, végül megnevezik Balázs Vera gyógyszerészt, aki várja a betegeket a patikában.
Szeptember elsején 20 betegnek küldték ki az értesítőt.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalbál indított eljárást annak tisztázására, hogy az értesítő szövegezése megtéveszthette-e a fogyasztókat, s így sértheti- e a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt. 8. §-ban foglalt rendelkezéseket.

Az eljárás alá vont 1997. június 24-én kötött szerződést a Convatec Stoma- terápiás eszközök forgalmazására a Pharmavit Rt-vel. A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiskereskedelmi tevékenységét július 3-án kezdte meg. A szerződés 6. pontja szerint a részletezett tevékenység (forgalmazás elvégzéséért a megbízó a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített 10%-os jutalékot fizeti.

Magyarországon a stoma-terápiás eszközök forgalmazását mintegy 5 nagykereskedő végzi, ezek közül egy magyar terméket, a többiek import eszközöket forgalmaznak. A forgalmazás során a gyógyszertárnak lehetősége van arra, hogy megvegye a terméket, illetve bizományosi szerződést kössön, illetve az is lehetséges, hogy igény szerint megküldi a vényeket a nagykereskedőnek, aki ellátja ennek alapján. A Pharmavit Rt jogelődje a Bristol-Myers Squibb Kft 1995. október 1-jén szerződést kötött a megyei egészségbiztosítási pénztárakkal, a Convatec termékek társadalombiztosítási támogatással történő forgalmazására. Jelenleg a Convatec stoma-terápiás eszközök az OEB 100%-os támogatásával hozhatók forgalomba, vagyis a betegek térítésmentes vények ellenében ingyenesen szerezhetik be a gyógyszertárakból az eszközöket.

A Pharmavit Rt Magyarország teljes területén forgalmaz Convatec termékeket. A helyi kórházi stomás nővér, illetve a Convatec területi képviselőjének ajánlása alapján történik meg a forgalmazó gyógyszertár kiválasztása.Sopronban összesen 12 gyógyszertár működik. Ezek közül a Pharmavit Rt 2 gyógyszertárral kötött bizományosi szerződést a Convatec termékek forgalmazására. Az eljárás alá vont mellett a másik az Állomás gyógyszertár. Ezen kívül egyes esetekben az Aranykígyó, illetve a Király Patika a betegek kérése alapján forgalmaz Convatec segédeszközöket.

A soproni kórházban Bedőcsné volt korábban a stomás főnővér, közvetlen kapcsolatban ő állt a stomás betegekkel. Feladatkörébe tartozott a betegek teljes körű tájékoztatása, így a segédeszközök igénybevételével kapcsolatos eljárásról való információadás is. Bedőcsné 1996. januárjában az Állomás gyógyszertár segédeszköz boltjába került eladónak. Itt dolgozott 1997. augusztusáig. Felmondásakor tájékoztatta a betegeket, hogy a jövőben ő már nem tud nekik segíteni és egyidejűleg megkérte az eljárás alá vontat, hogy a betegeket ilyen formában ő is tájékoztassa. Ez után adta ki az eljárás alá vont az értesítőket. Miután az eljárás alá vont észlelte, hogy az értesítők szövegezése nem megfelelő, egy helyesbítő értesítést küldött ki. A vizsgálat feltételezése szerint a címlistát valószínűleg a kórházi főnővér bocsátotta az eljárás alá vont rendelkezésére. Az eljárás alá vont az általa megkötött szerződésben vállalta a potenciális betegek felkutatását, azonban az értesítés kiküldése a gyógyszerész etikai kódexben foglaltakba ütközik. A Soproni Etikai-fegyelmi bizottság figyelmeztetést alkalmazott és felhívta az eljárás alá vontat az Állomás gyógyszertárral való egyeztetés után értesítő kiküldésére.

A fogyasztók megtévesztésének tilalmát a Tpvt. 8. §-a szabályozza. Jelen esetben a lefolytatott vizsgálat azt bizonyította, hogy az értesítőben adott tájékoztatás nem az árura, annak lényeges tulajdonságára vonatkozik, így nem sérti a Tpvt. 8. §-ban meghatározott tilalmat, nem állapítható meg fogyasztói érdeksérelem. A fogyasztó ugyanazokhoz az eszközökhöz juthat a két piacon lévő forgalmazótól.

Megjegyzi ugyanakkor a Versenytanács, hogy versenytársi sérelem állhat fenn, ha bizonyítható, hogy a betegekhez olyan tisztességtelen felhívást intéztek, amely megsérti a Tpvt. 5. §-ában foglalt tilalmat és amely eljárás a Tpvt. 86. §-a alapján bíróság hatáskörébe tartozhat.

Fentiek alapján a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. március 25.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné