Vj-6/1998/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Gantner László ügyvéd (2011 Budakalász, Ciklámen utca 12.) által képviselt Első Általános Barter Központ Kft Budapest eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak a Magyar Hírlapban 1997-ben több alkalommal megjelent, szolgáltatását reklámozó hirdetésében a TV3 referenciaként való feltüntetése alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

Az eljárás alá vont neve és hirdetési tevékenysége adott okot versenyfelügyeleti eljárás megindítására. Tevékenysége közvetítő kereskedelem és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Az eljárás alá vont vállalakozás a tagjai sorába lépett - és rendszeres tagsági díjat fizető - vállalkozások között saját ügynökei révén készpénzkímélő szükséglet-kielégítést ígér és teljesít. Cégnevében ugyanakkor valótlan az "Első" megnevezés, mert barterügyletek közvetítésével az eljárás alá vont vállalkozás megalakulását megelőzően számos belföldi cég már jogszerűen foglalkozott, továbbá az "Általános Barter Központ" megnevezés sértheti a versenytársak jogait és közvetetten a fogyasztók megtévesztéséhez vezethet. A Magyar Hírlap napilapban és szórólapokon megjelentetett tagtoborzó hirdetményein referenciaként feltüntetett TV3 vállalkozás megnevezése valótlan adat: a műsorszóró cég nem volt a hirdetés idején - szemben az ott megjelölt többi vállalkozással - az eljárás alá vont vállalkozás célirányú tag üzletfele, mert ismertető reklámját pénzfizetés ellenében sugározta.

A Versenytanács megállapította, hogy a kiterjedt tagsággal rendelkező eljárás alá vont vállalkozás tevékenységének jellege a nevével jól jellemezhető. Egyedi üzleteket csakúgy közvetít, mint többszereplős, több iparágat érintő ügyletek is létrejönnek közreműködésével, többek között az értékben nem fedezet csereügyleteket lehetővé tevő barter-csekk bevezetésével. A tagjai üzleti kapcsolatát saját ügyletkörén kívül nem gátolja; a külkereskedelem kivételével elvileg minden áru, vagy szolgáltatás elérhető a közreműködésével.
A Versenytársak jogsérelmével hatáskör hiányában a Versenytanács nem foglalkozott. A fogyasztókat pedig a cégnév megfelelően orientálja. Az "Első" kitétel éppen arra is utalhat, hogy barterügyletek közvetítésével más is foglalkozik; a szó az "egyetlen" jelentésben korántsem értelmezhető.

A TV3 rendszertagként való feltüntetése ellenben valótlan adat; sem a korábban, sem a jelenleg ezen a néven működő műsorszóró társaság - az 1997-es év folyamán tartott egyeztetések sikertelensége miatt - nem volt az eljárás alá vont tagsági díjat fizető ügyfele és az eljárás alá vont által szervezett barterügyletben más módon sem vett részt.

Nevének feltüntetése, rendszerbeli tagsága felcsillantása azonban alkalmas arra, hogy a habozó vállalkozásokat meggyőzze más barterszervezőkkel szemben az eljárás alá vont rendszeréhez való csatlakozás gyümölcsöző voltáról.

A Versenytanács a valótlan állításnak a gazdasági versenyben érdemtelen előny szerzésére alkalmas volta miatt a jogsértést ebben a tekintetben megállapította és bírságot szabott ki, amelynek összegét az eljárás alá vont piaci súlyához és a durva jogsértéshez viszonyítva állapította meg.

Budapest, 1998. március 26.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
Kis Lászlóné