Vj-5/1998/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Bálint Péter (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. III. ép. I. em.) ügyvezető által képviselt FLAMEX InterStar Kft. (1021 Budapest, Labanc u. 22/b.) I. r., InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Bácskai u. 28-36.) II. r., Magnew Kft. (1071 Budapest, Dózsa Gy. út 80.) III. r., Magyar Filmlaboratórium Kft. (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) IV. r., Mirax Kft. (1113 Budapest, Karolina út 34/a.) V. r., MOKÉP Video Kft. (1054 Budapest, Báthory u. 10.) VI. r., Odeon Art Video Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.) VII. r., PolyGram Kft. (1054 Budapest, Steindl I. u. 12.) VIII. r., Reader`s Digest Válogatás Kft. (1033 Budapest, Óbudai sziget 132.) IX. r., TeleVideo (1096 Budapest, Lenhossék u. 35.) X. r., UIP Duna Nemzetközi Film Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. III. ép. I. em.) XI. r., Videovox Korlátolt Felelősségű Társaság (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64.) XII. r., ZOOM Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 28/b.) XIII. r. eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmába és fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozások az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (1) bekezdésébe ütköző magatartást tanúsítottak-e azáltal, hogy 1998. márciusában megállapodtak egy, a fogyasztóknak szánt információ alkalmazásában, illetve a Tpvt. 8. §-ába ütköző fogyasztói tájékoztatót hoztak-e nyilvánosságra az általuk forgalmazott videokazettákon amikoris a vizsgált fogyasztói tájékozatóval a piacralépés (forgalombahozás) ténylegesen megtörtént.

A versenyfelügyeleti eljárásban megállapítást nyert, hogy az eljárás megindulását követően 1998. február 26-án az érintett vállalkozások megállapodtak az általuk már korábban is használt hologram mellett használni kívánt, illetve egyes eljárás alá vont vállalkozások (I. r.; II. r.; V. r.; VI. r.; XI.; XIII. r.) által ténylegesen is alkalmazott spot mellőzésében úgy, hogy egy másik - jelen vizsgálat tárgyát nem képező - fogyasztói tájékoztató használatára hoztak döntést.
A versenyjogi szempontból vizsgált spottal ellátott videokazettákkal ténylegesen piacralépett vállalkozások 1998. áprilisától a kifogás tárgyává tett spottal ellátott videokazettát nem hoztak forgalomba.
E vonatkozásban megjegyzi a Versenytanács, hogy az I. r. eljárás alá vont vállalkozó utóbb, az utóvizsgálat során nyilatkozott úgy, hogy korábban forgalmazott a vizsgált közlést tartalmazó árut.

A Versenytanács az 1998. június 18-án megtartott tárgyaláson az önkéntes jogkövetésre is figyelemmel a 16. sorszámú határozatban írt indokok alapján - mérlegelve az adott piaci helyzetet - elrendelte az eljárás szünetelését.

Az utóvizsgálatban (Tpvt. 76. § (1) bekezdés b) pont) megállapítást nyert, hogy az 1997. márciusában kelt megállapodás szerinti spotot az eljárás alá vont vállalkozások nem használják, vagy úgy, hogy a vizsgált spot nélkül kerül forgalomba termékük, vagy úgy, hogy közülük egyes vállalkozások át is tértek az új spottal történő forgalmazásra.
Az utóvizsgálatban beszerzett iratok alapján a Versenytanács fentieken túl értékelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a már forgalomban lévő videokazettákra tekintettel fennálló kárveszély megelőzéséhez szükséges intézkedést megtették, vagyis az előírt folyóiratban közzétették 1998. augusztusában a kifogásolt spotra vonatkozó nyilatkozatot.
A nyilatkozat tartalmazza, hogy a nem tag videokiadók sérelmezték a felhívás megfogalmazását, mely álláspontjuk szerint azt sugallta, hogy a hologram nélküli kazetták hamisítványok. A nyilatkozat a fogyasztók tudomására hozta azt is, hogy fenti versenytársi észrevételt az eredeti spotot készítő, illetve alkalmazó vállalkozások figyelembevették és ehhez képest meg is változtatták a szövegezést.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette.
Fenti határozat ellen - mely nem a Tpvt. 77. § (1) bekezdésében felsorolt érdemi határozat - jogorvoslatnak helye nincs.

Budapest, 1998. szeptember 29.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika