Vj-87/1997/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Sillinger Nándor (1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 35-37.) által képviselt Inotai Alumínium Kft kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Inotai Alumínium Kft üzletrész átruházás révén irányítást szerezzen az Ajkai Alumíniumipari Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

 • 1.)

  A - befektetett vagyon hatékony működtetésért felelős holdingként működő - Magyar Alumínium Rt 93,2 százalékos tulajdonában lévő Inotai Alumínium Kft alumínium tömb és félkész termékek (huzalok, szalagok és tárcsák) gyártásával foglalkozik.

  A Magyar Alumínium Rt-nek ezen túlmenően többségi tulajdoni részesedésen alapuló irányítási joga van az alábbi magyarországi vállalkozások felett:

  • -

   Malkut Kft (tevékenysége: alumíniumipari kutatás-fejlesztés);

  • -

   Köbal Kft (tevékenysége: alumínium fóliák és nyomtatott csomagoló anyagok feldolgozása);

  • -

   ALU-FÉM Kft (tevékenysége: alumínium sajtolási tuskók és alumínium hulladékok gyártása).

A Magyar Alumínium Rt által irányított előzőekben felsorolt vállalkozások (vállalatcsoport) 1996. évi együttes nettó árbevétele - az egymásközötti forgalom kiszűrésével - 11 milliárd forint volt. A vállalatcsoport a feldolgozott alumínium 1996. évi országos forgalmának 21 százalékát adta.

 • 2.)

  Az Ajka Alumíniumipari Kft timföldgyártással és timföldbázisú termékek előállításával foglalkozik. Többségi tulajdonon alapuló irányítási joggal rendelkezik

  • -

   timföldhidrát szárítást és őrlést végző Hungamola Kft; valamint

  • -

   a szociális jellegű szolgáltatásokat teljesítő TIAL Kft felett.

A három vállalkozás 1996. évi együttes nettó árbevétele - az egymásközötti, valamint az 1.) pont alatti vállalkozások felé irányuló forgalom kiszűrésével, - 7,4 milliárd forint volt . Részesedésük az országos forgalomból

  • -

   kohászati timföld esetében 100;

  • -

   feldolgozott timföldből és a hidrát termékekből 55 százalék volt.

A kohászati timföldet az Ajka Alumíniumipari Kft belföldre kizárólag az Inotai Alumínium Kft részére értékesít, a további alumínium félterméket gyártó hazai vállalkozások ugyanis nem rendelkeznek gyártókapacitással (kohóval) a timföld feldolgozásához, ezért a félkész termékeket vásárolt alumínium alapanyag (tömb) felhasználásával állítják elő.

Az Ajkai Alumíniumipari Kft és a hozzá kapcsolódó vállalkozások további termékei jellemzően vegyipari felhasználásra kerülnek, az Inotai Alumínium Kft, illetve a többi alumínium félkész termék előállító vállalkozás termékeinek nem alapanyagai.

 • 3.)

  Az Ajkai Alumínium Kft jelenleg egyedüli tagja a Hungalu Magyar Alumíniumipari Rt az 1997. júliusában kötött "Üzletrész átruházási megállapodás" értelmében a törzstőke 90 százalékát kitevő üzletrészt eladott az Inotai Alumínium Kft-nek. A megállapodás 6.) pontja értelmében létrejöttének feltétele, hogy ahhoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélyt adjon. Ennek megfelelően az Inotai Alumínium Kft az üzletrész átruházás révén megvalósuló irányítás szerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A kérelemben hivatkozott arra, hogy az összefonódásnak káros versenyhatásai nincsenek, ugyanakkor annak révén optimalizálható a két vállalkozás közötti (vertikális) kapcsolat, ami a költségek csökkentését és az ellátás biztonságának javulását eredményezheti.

 • 4.)

  A Tpvt. 71.,§ alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

 • 5.)

  Az összefonódással érintett - az 1.) és 2.) pontban felsorolt - vállalkozások (Tpvt.26.§) 1996. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24.§-a értelmében engedélykötelesnek minősül.

 • 6.)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az irányításszerzéssel érintett piacon (Tpvt. 14.§.).

  Az Inotai Alumínium Kft és az Ajkai Alumíniumipari Kft - figyelembevéve a hozzájuk kapcsolódó, a Tpvt. 30. § (3) bekezdése szerint közvetett résztvevőnek minősülő vállalkozásokat is - egymást nem helyettesítő, vagyis egymással nem versenyben álló árukat állit elő, és egyik vállalkozás csoport termelő-berendezései sem alkalmasak a másik vállalkozás által gyártott termékek előállítására, ezért a kérelem szerinti összefonódás nincs hatással a két vállalkozáscsoport közötti gazdasági versenyre.

  Ebből azonban nem következik automatikusan, hogy az összefonódásnak ne lehetnének káros hatásai a gazdasági versenyre. A két vállalkozás ugyanis un. szomszédos piacon működik (egymással vevői-eladói kapcsolatban állnak), mégpedig olymódon, hogy az alumínium tömb gyártáshoz nélkülözhetetlen alapanyagot (a timföldet) Magyarországon kizárólag az Ajkai Alumíniumipari Kft-től lehet beszerezni. Ilyen helyzetben elvileg fennállhat annak a veszélye, hogy Ajkai Alumíniumipari Kft az őt irányító Inotai Alumínium Kft piaci pozícióinak erősítése érdekében, annak versenytársai számára olyan árakat és üzleti feltételeket alakit ki, amelyek azok piacon maradását vagy piacralépését nehezítik, illetve akadályozzák. A gyakorlatban azonban ez a veszély nem áll fenn, mert a timföld feldolgozására Magyarországon kizárólag az Inotai Alumínium Kft rendelkezik gyártókapacitással (kohóval), versenytársainak ilyen kapacitások hiányában timföldre nincs szükségük a félkész termékeket import alumíniumtömb feldolgozásával állítják elő, és e helyzet megváltozásának - figyelembevéve egy alumíniumkohó létesítésének költségeit - belátható időn belül nincs is realitása. Ebből következőleg az összefonódás a gazdasági versenyt az érintett vállalkozások vertikális kapcsolódásából adódóan sem érinti.

  Minderre tekintettel a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a.) pontja alapján úgy döntött, hogy a kérelem szerinti összefonódást engedélyezi.

 • 7.)

  A kérelmező Inotai Alumínium Kft, továbbá azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Ajkai Alumíniumipari Kft) együttesen kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 8.)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról intézkedni nem kellett.

 • 9.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1997. július 15.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi