Vj-82/1997/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Tóth Sándor ügyvezető igazgató által képviselt EGO Sport Hungária Kft. (1117 Budapest, Bölcső u. 3.) eljárás alá vont vállalkozó ellen fogyasztói döntés befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak megállapítására indított eljárást, hogy az eljárás alá vont EGO Sport Kft. annak ellenére nem biztosított lehetőséget márkaterméke forgalmazására egy viszonteladónak, hogy szerződéskötésre utaló hirdetést tett közzé egy országos havi lapban.

A megindult versenyfelügyeleti eljárásban az alábbi tényállás volt megállapítható:
A hazai piacon körülbelül 20 - 25-féle márkás sportruházati cikk van forgalomban, melyek egy része a teljes választékot - szabadidőruhák, pólók, sortok, sapkák, táskák, cipők - felöleli.
Az azonos célt szolgáló sportruházati termékek a felhasználást tekintve egymást helyettesíthetik.
A márkatulajdonosok hosszú távú megbízható üzleti kapcsolatok kiépítésére törekszenek, a viszonyeladóktól elvárják, hogy termékeiket megfelelő körülmények között, más cikkektől elkülönítve, a márkaneveket, jelet jól látható helyen elhelyezve alakítsák ki üzleteiket, kirakataikat.
A piacon ismeretes, hogy a márkakereskedők nem minden viszonteladóval kötnek szerződést, melynek több oka lehet, így például az elvárásoknak nem megfelelő üzlet kialakítása, helye, vagy az a körülmény, hogy az adott térségben más viszonteladók működésére tekintettel már nem kívánják bővíteni a hálózatot.

Az eljárás alá vont vállalkozás az Új Kereskedő elnevezésű nagy- és kiskereskedőknek szóló országos hirdetési havilapban jelentetett meg hirdetést, melyen az egyes általa forgalmazott árucikkek fotóin túl a neve, címe és telefon/faxszáma lett feltüntetve.
Az ügyben érintett 20 ezer lakosú városban az EGO Kft. évek óta két viszonteladóval áll kapcsolatban. Az általa értékesített sportruházati cikkek közepes árkategóriába tartoznak.

A vizsgálati jelentés nem vélelmezte a fogyasztói döntés befolyásolására alkalmas jogsértés megállapítását.

A Versenytanács - egyetértve a vizsgálati jelentésben foglaltakkal - a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel.

A Tpvt. 8. §-a szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A versenytanács álláspontja szerint az eljárás alá vont vállalkozás a 8. §-ban foglalt, a tisztességes piaci magatartás által elvárható magatartást nem tanúsított.
Hirdetésében - mely kifejezetten csak a nagy- és kiskereskedők részére terjesztett havilapban jelent meg - a fogyasztónak minősülő kiskereskedőknek nem adott a választási szabadságot korlátozó - adott esetben hiányos - tájékoztatást, figyelembevéve a 9. § rendelkezéseit is, miszerint az adott tájékoztatást, illetőleg annak közléseit a mindennapi életben, illetve jelen esetben a szakmában elfogadott általános jelentése alapján kell elbírálni ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.
Egyetért a Versenytanács a vizsgálati jelentés azon megállapításával, miszerint a márkakereskedők a tényállásban rögzítettek figyelembevételével alakítják ki viszonteladói hálózatukat, mely versenyjogilag egyéb szempontból sem kifogásolható általában.
A 8. § rendelkezéseit alapulvéve a Versenytanács megállapította, hogy a hirdetés - annak tartalmát is figyelembevéve - a szakmában járatos, annak szokásait ismerő viszonteladók megtévesztésére, vagyis a fogyasztói döntés jogszerűtlen befolyásolására nem alkalmas, mivel a szakmában köztudott, hogy a már adott márkát forgalmazó vállalkozások - még ha erre a hirdetésben nem is utalnak - csak meghatározott körben, vagyis korlátozott számú kiskereskedővel kötnek szerződést az adott márka forgalmazására.
Fentiekre tekintettel az eljárást megszüntette.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy az adott ügy esetleges polgárjogi vonzata csak a bíróság előtt bírálható el.

Budapest, 1997. augusztus 27.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika