Vj-70/1997/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szigeti Péter ügyvezető igazgató által képviselt Europlakát Kft. (1024 Budapest, Retek u. 21-27.) és Pandi Miklós ügyvezető igazgató által képviselt Multireklám Kft. (1146 Budapest, Thököly út 174.) kérelmezőknek vállalkozások összefonódásának tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezők által tervezett City-Light Magyarország Reklám Egyesülés megalapítása nem tartozik előzetes engedélykérés kötelezettsége alá.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az Europlakát Reklám és Hirdetésszervező Kft. 1989. évtől, a Multireklám Reklámügynöki Kft. pedig 1990-től tevékenykedik a közterületi hirdetési piacon. A kérelmezők reklámeszköz tulajdonosként tevékenykednek, azaz saját tulajdonú reklámtáblákat építettek és ezek hirdető felületeit adják rendszeresen bérbe.
A plakáthirdetések piacán a legjelentősebb szerepe az úgynevezett óriás plakátoknak van. E piacon a kérelmezők részesedése közel 50 %-os, a piac másik felén négy versenytárs működik. 1996. év végén az óriás plakátpiac mintegy 22.500 darab táblával rendelkezett. A piac telített, további táblák telepítésére nincs lehetőség.
A City-Light plakátok (kivilágítható plakátok) piacán a kérelmezők részesedése 20 % feletti, jó néhány más piaci szereplő is működik ezen a részpiacon, s újak belépésére is számítani lehet, mert e terület dinamikusan növekszik.
A jármű reklám részpiacon a kérelmezők piaci részesedése szintén jelentős, de versenytársaik mind a fővárosban mind a vidéki városokban vannak.

II.

Az Europlakát és Multireklám Kft. megállapodtak abban, hogy a társasági törvény alapján magyarországi székhelyű egyesülést hoznak létre. Az egyesülés célja, melyet társasági szerződéstervezetben rögzítettek, hogy a két kérelmező City-Light típusú reklámberendezéseit az egyéni értékesítésnél hatékonyabban adja bérbe hirdetési célokra.
A tervezett összefonódás eredményeképpen a két kérelmező eszközállományának egyesítésével egy országos hálózat jön létre, mely versenytársa lehet a jelenleg piacvezető cégnek. A kialakuló versenyhelyzetben arra lehet számítani, hogy ez a szolgáltatás minőségére és árára is kedvező hatással lesz.
A tervezett összefonódás nem akadályozza más vállalkozások piacra lépését, vagy piaci működését sem, tekintetbe véve azt is, hogy a létrehozandó egyesülés nyitott forma, amelybe bárki a feltételek teljesítése esetén beléphet.

III.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a szerint elkészített jelentésben a vizsgáló indítványa szerint a vállalkozások tervezett összefonódása nem tartozik engedélykérési kötelezettség alá, mert a Tpvt. 24. §-ában foglalt törvényi feltételek nem állnak fenn.

IV.

A Tpvt. 23. §-a meghatározza mely esetekben jön létre a vállalkozások összefonódása. E szerint többek között összefonódásnak minősíti a törvény azt az esetet, ha több egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan vállalkozást, amelyben korábban végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik. Ez az úgynevezett koncentratív közös vállalat, melynek eredményeként az érintett piacon új szereplő lép be, s a régebbi szereplőket egy új vállalkozás váltja fel.
Jelen eljárásban a kérelmezők a City-Light plakátok piacán a tervezett összefonódást megelőzően önállóan végzett tevékenységét egy közös tulajdonú új gazdasági társaságban tervezik egyesíteni.

A Tpvt. 24. §-a szerint a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivataltól akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a 10 milliárd forintot meghaladja.
Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten részt vevő vállalkozások az érintett vállalkozások. Jelen eljárásban megállapításra került, hogy az összefonódás közvetlen résztvevői a kérelmezők és más közvetett résztvevő az ügyben nem szerepel, tehát az érintett vállalkozók a kérelmezők.
Tekintettel arra, hogy a közvetlen résztvevő vállalkozások - a kérelmezők - előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele nem éri el a törvényben meghatározott küszöbértéket, a Versenytanács álláspontja szerint, a tervezett összefonódás nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá.

V.

A kérelmezők kérelme alapján a Versenytanács határozatát a Tvpt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson hozta meg.

A Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat a kérelmezők előzetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. augusztus 15.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika