Vj-105/1997/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Eurorisk Kft. (1016 Budapest Krisztina krt. 79-81.) I. r. és az Euroleasing Rt. (1022 Budapest Bimbó u 56.) II. r. eljárás alá vontakkal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben az eljárás alá vontak a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be.

Indoklás

A versenyfelügyeleti eljárás megindítására azért került sor, mert az előzetes adatok alapján az volt valószínűsíthető, hogy az I. rendű eljárás alá vont által alkalmazott díj-megállapítási módszerek, illetve a II. rendű eljárás alá vontnak az ügyfelekkel kötött szerződéseibe foglalt feltételei és kikötései alkalmasak lehetnek a fogyasztók megtévesztésére.

A vizsgálat feltárta, hogy 1997-ben az Eurolising Kft. hitelszerződésben értékesített gépkocsikat, amelynek során kikötötte, hogy a szerződés fennállta alatt a fogyasztó a gépkocsira biztosítást köteles kötni, amely biztosítást az Eurorisk Kft. szolgáltatásainak igénybevételével realizálhatja.

A hitelt felvevő adós a gépkocsi átvételekor jogosult nyilatkozni, hogy melyik biztosítónál kívánja a kötelezően előírt casco szerződést megkötni. Ennek alapján a bonyolítást az Eurorisk Kft. végzi és a biztosítóval a hitelszerződés fennállta alatt a kft. tartja fenn a kapcsolatot. A biztosító és a szerződést megkötő fogyasztó egymással legfeljebb káresemény esetén kerül közvetlen kapcsolatba. A biztosítási díjat a fogyasztó a kft-nek fizeti és a kft. számol el a biztosítóval.

A vizsgálati jelentés rámutatott, hogy a hitelszerződés során kikötött biztosítási intézkedés versenyjogilag nem kifogásolható. A biztosítási szerződés megkötését megelőzően a fogyasztónak joga van kiválasztani az általa megfelelőnek tartott biztosítót, illetve biztosítási konstrukciót.
Kétségtelen, hogy a szerződés megkötése közvetítő útján történik, azonban a vizsgálat nem tárt fel olyan magatartást amely arra adna alapot, hogy a közvetítő Eurorisk Kft. ezt a munkáját a fogyasztókat megkárosítva végezné.
Ami az ügyben kifogásolható - bár ez a körülmény sem versenyjogi szempontú -, hogy a casco biztosítási díjat fizető szerződéses ügyfelek, a fogyasztók csak akkor kerülnek abba a helyzetbe, hogy a biztosítási szerződéssel kapcsolatos érdemi valamennyi információt megszerezzék, ha ez iránt érdeklődnek.

Arra tekintettel azonban, hogy ilyen irányú felvilágosítást az Eurorisk Kft. a feltárt adatok szerint egy ízben sem tagadott meg az ügyfelektől, a szerződéskötési, illetve a biztosítási szerződéssel kapcsolatos gyakorlat nem tekinthető versenyjogsértésnek. A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését javasolta.

A Versenytanács a feltárt tényállás alapján a vizsgálati jelentés következtetéseivel egyetért. Arra tekintettel, hogy tárgyalás megtartását az eljárás alá vontak sem kérték, a vizsgálati jelentést teljes egészében elfogadták, a Versenytanács az eljárás folytatására okot nem látván, azt megszüntette.

Budapest, 1997. november 26.

dr. Győrffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné