Vj-94/1997/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Dr. Bán Chrysta és Dr. Németh Marcell ügyvédek (1056 Budapest Szerb u. 17-19.) által képviselt Coca-Cola Amatil Befektetési Kft I. rendű és
a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft II. rendű (mindketten: 2330 Dunaharaszti Némedi út 104.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérhetik az eljárás alá vont vállalkozások.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozások termékeik népszerűsítése érdekében - azok értékesítésével, forgalmazásával összefüggésben - ajándék akciót szerveztek, mely játék időtartama 1997. májusától 1997. október 31-ig tart.

Az ajándék akció keretében a terméket megvásárló fogyasztók a megvásárolt üdítőitalmennyiségnek megfelelően arányában pontokat gyűjthettek, illetve gyűjthetnek, és azt különféle - az eljárás alá vont vállalkozások által kiadott katalógusban szereplő - ajándéktárgyakra válthatták, illetve válthatják be.

Az üdítőitalok zárókupakjainak gyűjtése révén szerezhető pontok mennyiségének megfelelően a fogyasztók különféle, kisebb-nagyobb értékű ajándékokhoz juthattak, illetve juthatnak.
Az eljárás alá vont vállalkozások által szervezett akció szabályairól az általuk kiadott katalógus a fogyasztókat megfelelően tájékoztatta. Az ajándékok kiadására az úgynevezett "Pontközpontok"-ban került sor.
Alkalmilag előfordult, hogy bizonyos - egyes fogyasztó által kért ajándék - nem állt az adott Pontközpontban a fogyasztó rendelkezésére figyelemmel arra, hogy előre nem lehetett pontosan felmérni azt, hogy mely ajándékok lesznek a legnépszerűbbek a fogyasztók között, így a raktárakat folyamatosan kellett feltölteni.
Az alkalmi hiányosságok kiküszöbölése érdekében az eljárás alá vont vállalkozók utalványrendszert vezettek be, így az esetlegesen kiadni nem tudott ajándékot ingyenesen postán küldték meg utóbb az adott fogyasztónak.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1997. évi LVII. törvény (Tpvt) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított eljárást annak megállapítása végett, hogy az eljárás alá vont vállalkozások az áruvásárlással egybekötött ajándékakcióban tanúsítottak-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartást.
Külön vizsgálta, hogy az egyes nyereménytárgyak megszerzéséhez kiírt pontszámok, illetve ezek értéke meghatározásával összefüggésben megvalósulhatott-e jogsértés. A vizsgálat tárgyát képezte továbbá, hogy az eljárás alá vont vállalkozások azon magatartása, miszerint egyes fogyasztók az általuk elért pontszám alapján nem tudtak azonnal hozzájutni bizonyos ajándéktárgyakhoz, megvalósított-e a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvénybe ütköző magatartást.

A vizsgálati jelentés alapjául szolgáló eljárás a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartást nem tárt fel, így nem találta indokoltnak a jogsértés megállapítását.

III.

A Versenytanács - osztva a vizsgálati jelentés javaslatát - az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 72. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást - a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás hiányában - megszüntette.
Az ajándékakció lefolytatását ismertető tájékoztató az átlagfogyasztó számára érthető módon tájékoztatta a fogyasztókat az akcióban való részvétel lehetőségéről, az ajándékokhoz való hozzájutás feltételeiről anélkül, hogy megtévesztésre alkalmas közlést alkalmazott volna.

Az a körülmény, hogy egy-egy nagyobb értékű ajándék megszerzéséhez milyen pontszám elérését írták ki az áru értékesítése körében, versenyjogilag nem bír relevanciával tekintettel arra, hogy a fogyasztók ennek ismeretében, döntési szabadságuk korlátozása nélkül határozhatták el, hogy az ismert feltételek mellett résztvesznek-e a játékban.

Nem merült fel adat arra vonatkozóan sem, hogy az eljárás alá vont vállalkozások fiktív, azaz olyan tárgyakat szerepeltettek volna a katalógusukban, amelyek eleve nem álltak, illetőleg nem állhattak a fogyasztók rendelkezésére. Az ajándékok kiadásával összefüggő technikai nehézségek - amelyeket az eljárás alá vont vállalkozások korrigáltak is - nem adnak alapot a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással megvalósuló jogsértés megállapítására.
Az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő megtévesztésre alkalmas tájékoztatás az esetben valósulhatott volna meg, ha az eljárás alá vont vállalkozások eleve nem szervezték volna meg, illetve eleve nem biztosították volna az ajándékok kiadásának lehetőségét, tehát "hamis" ajándékok látszatával szervezték volna meg az akciót.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy fentiek hiányában az, ha egy-egy fogyasztó esetleg nem kapta volna meg az ajándékot, polgári jogi igényt keletkeztethet az eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben az esetben, ha ingyenesen postán nem küldenék meg az ajándékokat az arra igényjogosult fogyasztó részére.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a már idézett törvényhely, a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h.) pontjaira figyelemmel a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1997. október 7.

Vérné dr. Labát Éva sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Kállai Mária sk.
Véghelyi Ágnes