Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Ítélőtábla

2. Kf. 27. 166/2009/8.

J e g y z ő k ö n y v

Felperes: Fővárosi XVI. Kerületi Önkormányzat

Alperes: Gazdasági Versenyhivatal

A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

a Fővárosi Ítélőtábla előtt, 2009. évi október 7. napján 10 óra 45 percére kitűzött és ugyanakkor megkezdett nyilvánosan megtartott tárgyalásról.

Ezt követően a másodfokú bíróság halk tanácskozásban meghozta, és a tanács elnöke kihirdeti az alábbi

végzést:

A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság 2006. évi december hó 6. napján kelt 3.K.31.448/2005/20. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, és a pert megszünteti.

A mérsékelt illetéket az állam viseli.

Ez ellen a végzés ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Az alperes VJ-136/2004/15. számú határozatának felülvizsgálata iránt a felperes által előterjesztett keresetet az elsőfokú bíróság elutasította.

A 2006. évi december hó 6. napján kelt 3.K.31.448/2005/20. számú ítélet ellen - kénre annak megváltoztatását és a perbeli közigazgatási határozat érdemi felülvizsgálatát - a felperes terjesztett elő fellebbezést.

A peres felek a 2009. évi október hó 7. napján megtartott másodfokú tárgyaláson közösen kérték a per megszüntetését azzal, hogy egymással szemben perköltségigényt nem terjesztenek elő.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 157. §-árvak f) pontja szerint a bíróság a pert megszünteti, ha azt a felek közösen kérik. A Pp. 251. §-árak

(1) bekezdése kimondja, ha a másodfokú bíróság a pert a tárgyalás alapján a Pp. 157. §-a értelmében megszünteti, az elsőfokú bíróság ítéletét végzéssel teljes egészében (vagy abban a részében, amelyre a megszüntetés oka fennáll) hatályon kívül helyezi.

A felek közösen kérték a per megszüntetését, ezért a Fővárosi Ítélőtábla a hivatkozott rendelkezések megfelelő alkalmazásával az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 251. §-árak (1) bekezdése értelmében hatályon kívül helyezte, és a pert a PP. 157. §-árvak f) pontja alapján megszüntette.

A felek egymással szemben perköltségigényt nem terjesztettek elő, ezért arról a másodlakú bíróságnak rendelkeznie nem kellett.

A mérsékelt illetéket a 6/1986. (VL26.) IM rendelet 14. § -a alapján az állam viseli.

A fellebbezés kizártságára vonatkozó rendelkezés a Pp. 233/A. §-án alapul.

Budapest, 2009. október 7.