Nyomtatható verzió PDF formátumban

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv. IV. 39. 308/2007/5.

A Magyar Köztársaság Legfelsőt Bírósága a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt. /Budapest/ felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal /Budapest/ alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt a Fővárosi Bíróságon 7.K.32.800/2005. szám alatt megindult, és a Fővárosi Ítélőtábla 2007. május 16. napján kelt 2.Kf.27.621/2006/4. számú jogerős ítéletével befejezett perében a fenti számú jogerős ítélet ellen a felperes által 8. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

végzést

A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.621/2006/4. számú ítéletét hatályon kívül helyezi, és a Fővárosi Ítélőtáblát új eljárásra, és új határozat hozatalára utasítja.

A Legfelsőbb Bíróság a peres feleknek a felülvizsgálati eljárásban felmerült költségét 10.000 - 10.000 (tízezer - tízezer) forintban állapítja meg.

E végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felperes, mint jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozás a mobil-rádiótelefon szolgáltatásában - a minden előfizetéshez automatikusan kapcsolódó - hangposta-szolgáltatás nyújtása során rendszerében semmilyen formában (csengetés megváltoztatásával vagy sípszóval) nem jelezte a hívó félnek a hangpostára irányítást annak bejelentkezése előtt, így a hívó fél díj fizetési kötelezettsége a hangposta automata bejelentkező szövegével egy időben megkezdődött.

A felperes hangposta-szolgáltatásával kapcsolatosan az alperes verseny-felügyeleti eljárást indított, és a 2005. május 12. napján kelt Vj-80/2004/57. számú határozatában megállapította, hogy a felperes - azáltal, hogy a hangposta-hívó fél általi igénybevételének díj fizetési kötelezettségét a hangposta automata bejelentkezésével egy időben indítja - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény - a továbbiakban Tptv. - 21 § a) pontjába ütköző gazdasági erőfölénnyel való visszaélést követett e1, ezért a jogsértő magatartás folytatását - a határozat kézhezvételétől számított 90 napot követően - megtiltotta.

Az alperes a 2005. december 13. napján kelt Vj-80/2004/62. számú döntésében megállapította, hogy a felperes az 57. alszámú határozatában foglalt rendelkezést önként teljesítette, ezért az utóvizsgálatot megszüntette.

A felperes keresetében az alperesi határozatok felülvizsgálatát kérte; vitatta a terhére rótt, a Tptv. 21. § a) pontjába ütköző gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megállapíthatóságát.

Álláspontja szerint a versenyhatóság a tényállást nem teljes körűen tárta fel. A piac-meghatározás a hipotetikus monopolista teszt hiányában nem megfelelő, míg koncepcionálisan megalapozatlan a keresleti helyettesítéssel kapcsolatos elemzése.

Az alperes alaptalanul nem vette figyelembe a hangposta-szolgáltatás nyújtásával együtt járó költségeket, így lényegében döntésével árszabályozást valósított meg azzal, hogy ingyenes szolgáltatás nyújtására kötelezte.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét alaptalannak értékelte, és azt elutasította.

A felperes fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, amelynek elbírálása során a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét lényegében helyes indokai alapján helybenhagyta.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, annak hatályon kívül helyezését kérte; a keresetében foglaltakat fenntartotta; másodlagosan - a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett - a másodfokon eljárt bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte.

Súlyos eljárási jogszabálysértésként hivatkozott arra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú ítéletet tárgyaláson kívül eljárva hozta meg, holott fellebbezésének utolsó előtti, 5.2 szakaszában kérte a fellebbezési tárgyalás megtartását. Ezzel - álláspontja szerint - a másodfokú bíróság megsértette a Pp. 340. § (5) bekezdésében, illetve 256/A. § (1) bekezdés f) pontjában és (3) bekezdésében foglaltakat.

További eljárási szabálysértésként hivatkozott a felperes a felülvizsgálati kérelemben a Pp. 221. §-ának sérelmére, valamint az ügy érdemét illetően bizonyítási hiányosságokra, és helytelen jogszabály-értelmezésre.

A felperes kérte a felülvizsgálati kérelem tárgyaláson történő elbírálását.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályban tartására irányult.

A felülvizsgálati kérelem alapos.

A felperes által - elsődlegesen megsértett jogszabályként - hivatkozott Pp. 340. § (5) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

A Pp. ezen rendelkezését a 2005. évi XVII. törvény 18. §-a iktatta be, az 2005. november 1. napjától hatályos, és az azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A felperes keresetét 2005 júliusában terjesztette elő, így a jelen peres eljárás a fent idézett törvényi rendelkezés hatályba lépését megelőzően indult, erre való tekintettel alkalmazásának helye nem volt.

Hatályos volt azonban - és alkalmazandó - a Pp. 256/A. § (1) bekezdés f) pontja, amely szerint a másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha... megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra - az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges.

A Pp. 256/A. § (3) bekezdése szerint, ha a másodfokú bíróság az (1) bekezdés f) pontja alkalmazását indokoltnak tartja, erről a feleket értesíti, azzal a tájékoztatással, hogy ha bármelyikük 8 napon belül írásban kéri, tárgyalást tart.

A perben rendelkezésre állt iratokból - így konkrétan a felperesnek az elsőfokú ítélet ellen 2006. július 24-én kelt és benyújtott 6. sorszámú fellebbezéséből - egyértelműen megállapítható volt, hogy abban a felperes a fellebbezés tárgyaláson történő elbírálását kérte.

A Fővárosi Ítélőtábla - a felperes ezen kérelmét figyelmen kívül hagyva - tárgyaláson kívül bírálta el a fellebbezést, és úgy hozta meg a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítéletét.

Az is megállapítható volt, hogy a másodfokú bíróság a Pp. 256/A. § (1) bekezdés f) pontjának és (3) bekezdésének megfelelő eljárást sem folytatta le.

Ezen eljárási szabálysértést a hegfelsőbb Bíróság a következetesen kialakult bírói gyakorlat szerint olyan súlyú eljárási jogszabálysértésként értékelte, amely a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését szükségessé tette.

Erre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

A Legfelsőbb Bíróság a peres feleknek a felülvizsgálati eljárásban felmerült költségét a Pp. 275. § (5) bekezdése értelmében megállapította, annak viseléséről az új határozatot hozó bíróság dönt.

Budapest, 2008. szeptember 24.