A Fővárosi Bíróság

2. K. 31170/2002/2.

A Magyar Köztársaság nevében!

A Fővárosi Bíróság az International House Language School Kulturális és Szolgáltató Kft. (Budapest) felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen verseny ügyben meghozta a következő

ítéletet

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 8000 (Nyolcezer) Ft. perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, amelyet a Legfelsőbb Bírósághoz címezve ennél a bíróságnál kell 3 példányban benyújtani. A fellebbezési határidő letelte előtt a felek közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés kizárólag a Pp.256/A.§ (1) bekezdés a-d) pontjaiban felsorolt rendelkezések ellen irányul, tárgyalás tartása kérhető.

Indokolás

Felperes a Londonban székelő Internationale House lánc egyik tagiskolája. 2001. július hó 7-én a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületnél (a továbbiakban: NYAT) kérelmet terjesztett elő annak érdekében, hogy a kétnyelvű általános Euro és kétnyelvű Euro Pro szakmai nyelvvizsga akkreditálásához szükséges -határozati formát öltő - dokumentációt megszerezze.

Bár a nyelvvizsgáztatásra jogosító ezen eljárás még nem zárult le, felperes a 2001. .szeptember 1. - szeptember 10-ig terjedő jelentkezési időszakra szólóan 60.000 példányban következő tartalmú szórólapot bocsátotta ki:
"Mostantól van választási lehetőség!
Euro Nyelvvizsga, államilag elismert bizonyítvány,
felkészítő tanfolyamok: szeptember 17-től december 21-ig
Választási lehetőség:
Origó vizsgarendszer (Rigó utca)
vagy az új IH Euro Nyelvvizsgák (helyben letehető)"
A felperes említést tett "A novembertől letehető új IH Euro Nyelvvizsgák"-ról és használta az "októberben lezáruló bejegyzési e járást követően" kitételt.
2001. szeptemberében a Budapesti Műszaki Egyetemen, valamint az ITK Origó (Rigó utcai) vizsgaközpontban volt mód kétnyelvű általános vizsga letételére jelentkezni, míg kétnyelvű szakmai, (üzleti) nyelvvizsga szervezésére a Pitmaan Hungary és British Council is jogosult volt.

A hozzá érkezők számára felperes részletes tájékoztatást adott.
A felperes akkreditálását tartalmazó határozat 2001. október hó 29. napján született meg.

Alperes a 2002. február hó 14. napján kelt Vj-159/2001/16. sorszámú határozatában a felperessel szemben indított versenyfelügyeleti eljárást megszüntette.
Indokolásában alperes kifejtette; hogy az akkreditáció iránti kérelmet benyújtó vállalkozások teljes bizonyossággal nem számíthatnak arra, az általuk várt időpontra megkapják a kétnyelvű államilag is elismert nyelvvizsgáztatáshoz szükséges határozatot.
Így amikor felperes az októberig jelentkezőknek novembertől már választási lehetőséget ígért, valótlan tényt állított. Ezért megállapította, hogy a felperes az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontjába ütközően járt el.
A jogsértés csekély súlyára, rövid időtartalmára, valamint az utólagosan megszerezhető pontos tájékoztatásra figyelemmel, - értékelve a felperes együttműködését is - úgy látta azonban, hogy a jelen ügyben a Tpvt. 77. § j) és a 72. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásával az eljárás megszűntetése indokolt.

A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság az alperes határozatában lévő - terhére szóló - indokolást úgy változtassa meg, hogy állapítsa meg jogsértő magatartást nem tanúsított.
A felperes perköltségeire igényt tartott.
Állította, nem adott valótlan tájékoztatást, hiszen az akkreditáció valamennyi feltételének megfelelt, így teljes bizonyossággal számíthatott annak elnyerésére. A NYAT határozatában is igazoltan a reális körülményeknek megfelelően ígért választási lehetőséget.
Abból továbbá, hogy az októberben lezáruló bejegyzési eljárást követően kitételt szerepeltette álláspontja szerint a szeptember 1-től szeptember 10-ig tartó jelentkezési időszak folytán kellő módon jelezte, az akkreditációs eljárás még nem fejeződött be.
Hangsúlyozta, hogy a szórólapra jelentkezők mindezen túlmenően rendelkeztek azzal a belátási képességgel, melynek birtokában meg tudták ítélni az akkreditációs eljárás eredménye nem vehető 100%-osan biztosnak.
Hangsúlyozta egyben, hogy a jelentkezők számára kimerítő tájékoztatást nyújtott, amely tényt a szórólap tartalmával együtt kell értékelni.
Megemlítette továbbá, hogy nem ígéretet, hanem csupán tájékoztatást adott az alperes által vizsgált szórólapokon.

Az alperes ellenkérelmében - fenntartva a határozatában elfoglalt jogi álláspontját - a felperesi kereset elutasítását kérte, perköltségeire igényt tartott.

A felperes keresete nem volt megalapozott.

A Tpvt.8.§ (1) bekezdése minden piaci vállalkozásra irányadóan tilalmazza a fogyasztók választási lehetőségének tisztességtelen befolyásolását.
A Tpvt.8.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásnak minősül az áru (szolgáltatás) lényeges tulajdonságai tekintetében megvalósított valótlan tény állítása, vagy az áru lényeges tulajdonságairól történő bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatás nyújtása.

Kétségtelen tény, hogy amikor felperes szórólapjain választási lehetőséget kínált, az ehhez szükséges - kérelmére elindított - akkreditációs eljárás még nem zárult le.
Ezen túl a felperes is hangot adott azon lehetőségnek, hogy az akkreditációs eljárás számára pozitív eredményét nem lehetett 100%-osnak tekinteni.

Így miután a szórólap kibocsátásakor (a fogyasztókhoz történő eljutása idején) szükségesen az angol nyelven tanulni és kétnyelvű vizsgát tenni kívánók részére felperes olyan szolgáltatást ajánlott, amelynek nyújtására jogszerű lehetősége még nem volt, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás megvalósult.

Az előzőekből egyben következik, hogy az utólagos valósághű tájékoztatás és a "Mostantól van választási lehetőség!" mellett eltörpülő októberre lezáruló bejegyzési eljárás szerepeltetése a megvalósított jogsértést nem teheti meg nem történtté.

A bíróság jogi álláspontja szerint alperes azzal, hogy a Versenytörvény előírásaival ellentétes magatartás megvalósítása mellett az eljárás megszűntetéséről döntött, a perbeli ügyben felmerülő valamennyi felperes javára szóló körülményt értékelt.
Ekként arra a bíróság jogi lehetőséget nem látott, hogy az indokolás kereset szerinti korrigálására sor kerüljön.

Mindezen indokolásra támaszkodva a bíróság a Tpvt.84.§-a szerinti eljárásban megállapította, hogy az alperes határozata jogszerű volt, ezért a felperes keresetét elutasította.

A felperes pervesztes lett, emiatt a Pp.78.§ (1) bekezdése szerint köteles az alperes képviseletével felmerült perköltségeinek a megfizetésére. Ennek összegét a bíróság a 8/2002. (II1.30.) IM számú rendelet 3.§ (2) bekezdése alkalmazásával határozta meg.

A per tárgyi illetékfeljegyzési joga ellenére felperes a kereseti illetéket lerótta, ekként ennek térítése felől intézkedni nem kellett.

Budapest, 2002. augusztus hó 30. napján