Letölthető PDF változat

Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is lehet választani.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt hónapokban több olyan fogyasztói, illetve szolgáltatói jelzést kapott, amely alapján az látszik, hogy a fogyasztók sem a gázszolgáltató-váltás lehetőségével, sem annak feltételeivel nincsenek tisztában, tájékozatlanok és ezért bizonytalanok is. A GVH tapasztalatai alapján a fogyasztók és a szolgáltatók közötti viták sokszor ebből a tájékozatlanságból fakadnak, ami jelentősen megnövelheti a szolgáltatóváltás időtartamát.

Ennek a tájékoztató anyagnak elsősorban az a célja, hogy a gázpiaccal és a gázszolgáltató-váltással kapcsolatos, a háztartási fogyasztókat érintő legfontosabb kérdésekben útmutatást adjon, ezzel segítve azt, hogy a lehető legtöbb információra alapozva hozzanak tudatos döntést akkor, amikor megválasztják energiaszolgáltatójukat. Emellett az itt összegyűjtött információk - a GVH reményei szerint - hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fogyasztók és szolgáltatók között felmerülő problémák száma csökkenjen, illetve a vitás ügyek könnyebben és gyorsabban rendeződjenek.

Gázszolgáltató-váltás - GYFK

Gázszolgáltatással kapcsolatos általános kérdések

2009. július 1-jétől a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm.rendelet (Vhr.) alapján mindenki számára adott a lehetőség, hogy szabadon válassza meg gázszolgáltatóját, és akár kiléphessen az ún. szabadpiacra. Ennek megfelelően bármelyik háztartási fogyasztó válthat gázszolgáltatót, azaz átléphet az egyetemes szolgáltatójától egy szabadpiaci földgázkereskedőhöz, illetve a földgázkereskedőtől vissza az egyetemes szolgáltatóhoz, attól függően, hogy az elérhető, egymással versenyző ajánlatok közül melyiket tartja a legkedvezőbbnek.

1. Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult minden lakossági fogyasztó, illetve minden, 20m3/óra alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező ügyfél, valamint 2011. június 30-ig a külön törvényben meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók is jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. Az egyetemes szolgáltatóknak ezekkel a fogyasztókkal szemben ellátási kötelezettségük van saját szolgáltatási területükön.

2. Mi határozza meg az elfogyasztott gáz árát?

A gázfogyasztás díja alapvetően két összetevőből áll: az alapdíjból és a gázdíjból.

Az ún. alapdíj a földgázszállító, elosztó rendszer, illetve az ellátás biztonságát szolgáló tárolók fenntartásának, működtetésének, karbantartásának, ellenőrzésének indokolt, a felhasznált gáz mennyiségétől nem, vagy csak kis mértékben függő költségeinek fedezetéül szolgál. Ezt a díjat tehát tulajdonképpen a gázszolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetni. Jelenleg a lakossági fogyasztók esetében ennek az alapdíjnak a mértéke 12000 Ft (+ÁFA) évente, ezt az összeget minden szolgáltató esetében meg kell fizetni. Az alapdíj mértéke a Magyar Energia Hivatal (MEH) által elvégzett költség-és eszköz felülvizsgálatra alapozva kerül meghatározásra.

A gázdíjat az elfogyasztott gáz mennyisége után fizeti meg a felhasználó. Általánosan az energiapiaci árak, s így a gáz díja számtalan tényezőtől függően változhat, mindkét irányban, rövidtávon és hosszabb távon, tendenciaszerűen is. Ezt figyelembe véve elmondható, hogy míg a szabadpiaci árak kialakítása alapvetően a piaci viszonyok függvényében a vállalkozások joga, addig az egyetemes szolgáltatás díjai részben szabályozottak, a MEH ellenőrzi, hogy azok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően történik-e.

3. Hogyan változhatnak az egyetemes szolgáltatói árak?

Az egyetemes szolgáltatás árát jelenleg a MEH javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. Ezt az árat a legmagasabb árnak kell tekinteni: ettől az egyetemes szolgáltató lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon eltérhet.

Az egyetemes szolgáltatás hatósági árait legalább azok hatálybalépése előtt 30 nappal ki kell hirdetni, illetve azokat az egyetemes szolgáltató alkalmazásuk kezdete előtt legalább 5 nappal a honlapján közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell. Ezen kívül árváltozás esetén az egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is, egyértelműen, személyre szólóan, írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.

Az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó előírások teljesülését a MEH ellenőrzi.

4. Hogyan változhatnak a szabadpiaci földgáz árak?

A szabadpiaci árakat a vállalkozások alakítják ki a piaci viszonyok függvényében. Az árak alakulását elsősorban a nemzetközi energiaárak és a dollár/forint árfolyam változása befolyásolják.

Szolgáltatóváltással kapcsolatos kérdések

5. Válthatok-e lakossági fogyasztóként gázszolgáltatót?

2009. július 1-jétől kezdve bárki válthat gázszolgáltatót, tehát lakossági fogyasztóként átléphetünk az egyetemes szolgáltatónktól egy földgázkereskedőhöz, illetve a földgázkereskedőtől vissza az egyetemes szolgáltatóhoz. Az egyetemes szolgáltatói engedélyes vállalkozás az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyen kívül rendelkezhet kereskedelmi engedéllyel is, így földgázkereskedőként akár szabadpiaci ajánlatokat is nyújthat ügyfelei részére, ezért a szolgáltatóváltás történhet úgy is, hogy eddigi szolgáltatónkkal kötünk szerződést a korábbitól eltérő feltételekkel nyújtott szolgáltatásra.

6. Milyen hasznom származhat abból, ha szolgáltatót váltok?

Mivel az energiafogyasztás a háztartások költségvetésének nagy hányadát teszi ki, ezért mindenkinek fokozott érdeke, hogy azonos minőségű szolgáltatás esetén a számára legolcsóbb megoldást találja meg. Ha abban gondolkodunk, hogy gázszámlánkat csökkentsük, miközben a fogyasztásunk alapvetően nem változik, érdemes tájékozódni, információt kérni a mindenkori egyetemes szolgáltatótól és a szabadpiaci szereplőktől.

7. Mely vállalkozásoktól vehetünk igénybe gázszolgáltatást?

Az egyetemes szolgáltatók, illetve a földgáz kereskedők listája megtalálható a Magyar Energia Hivatal honlapján . Arról, hogy mely szolgáltató pontosan mely földrajzi területen nyújt lakossági felhasználók számára szolgáltatást, a szolgáltatók honlapján, illetve ügyfélszolgálataikon tájékozódhatunk.

8. Milyen információkat érdemes tudni, mielőtt úgy döntök, hogy szolgáltatót váltok?

Mielőtt tájékozódunk a szolgáltatók ajánlatairól, gondoljuk végig, hogy milyen és mekkora az éves fogyasztásunk, mire használjuk a gázszolgáltatást, hogyan változhatnak felhasználói szokásaink. Gondoljuk végig, hogy milyen módon fizetjük számláinkat (pl. havonta azonos összegű részszámlák, vagy havi mérőállás közlésen, diktáláson alapuló elszámolás), milyen gyakorisággal olvassuk le a mérőállást. Nézzük meg mindenekelőtt a számlalevelünket, olvassuk el a csatolt hírleveleket, kérdéseinkkel keressük bátran a szolgáltatók ügyfélszolgálatait.

9. Milyen forrásokból értesülhetek a szolgáltatók ajánlatairól?

A lakossági fogyasztók számára elérhető ajánlatokról elsősorban az egyes szolgáltatók (egyetemes és szabadpiaci) honlapjait böngészve tájékozódhatunk. Ezen túl részletes információt a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, illetve egyes szolgáltatók esetében a szolgáltató ügynökeitől kaphatunk.

10. Mi az első lépés, ha szolgáltatót szeretnék váltani?

Ha az egyetemes szolgáltatás árának és szabályozásának, illetve a szabadpiaci kereskedők által kínált feltételek ismeretében egy számunkra kedvezőnek tűnő ajánlat hatására szolgáltatót szeretnénk váltani, fel kell mondanunk az egyetemes szolgáltatói szerződést. Van, hogy a szerződés felmondását a választott új kereskedő jelzi az egyetemes szolgáltató felé a szerződéskötéskor aláírt meghatalmazás alapján, így ezt a lépést nem nekünk kell megtennünk.

Fontos szem előtt tartani, hogy az egyetemes szolgáltatói szerződés felmondásának feltételei vannak, amelyeket a várható előnyök függvényében érdemes figyelembe venni. Magáért a szolgáltatóváltásért külön díjat nem kell fizetnünk, de az elszámolás folyamatából fakadóan kiadásaink időbeli átcsoportosításával számolnunk kell.

11. Mennyi ideig tart a szolgáltatóváltás folyamata?

Az egyetemes szolgáltatási szerződést a szolgáltatóváltási szándék bejelentését követő második hónap első napjára mondhatjuk fel, illetve ugyanezen naptól kezdődően köthetünk szerződést a választott kereskedővel. Ha egy szabadpiaci kereskedőtől kívánunk visszatérni az egyetemes szolgáltatásba, az egyetemes szolgáltatónak szintén a bejelentést követő második hónap első napjától kell velünk szerződést kötnie. A szolgáltatóváltás tehát az igénybejelentés időpontjától függően egy-két hónap alatt zajlik le (amennyiben a szolgáltatóváltás feltételei teljesülnek). Ha például december 8-án jelezzük szolgáltatóváltási szándékunkat, az új kereskedővel kötött szerződésünk február 1-jén léphet életbe, de a gázellátás a szolgáltatóváltás időtartama alatt is folyamatos.

12. Hogyan történik szolgáltatóváltás esetén az elszámolás a korábbi szolgáltatóval?

Mivel a piac biztonságos működése érdekében is fontos cél, hogy a szolgáltatóváltás során ne maradjon rendezetlen tartozás, így egyrészt a szolgáltatóváltás bejelentésekor nem lehet lejárt határidejű számlatartozásunk, másrészt a szolgáltató a váltás napjáig terjedő időszakra a becsült fogyasztásunkról számlát állít ki.

Ezen ún. előleg- vagy előre mutató számla alapja az előző év hasonló (a váltási szándék bejelentésének időpontjától függően akár két hónapos) időszakának fogyasztása. A várható fogyasztás mennyiségét az éves fogyasztás és az ún. fogyasztási jelleggörbe szerinti megoszlás alapján számolják ki a szolgáltatók. A fogyasztási jelleggörbék a szolgáltatók üzletszabályzataiban találhatóak meg, szinte azonos tartalommal: az éves fogyasztásunk legnagyobb hányada a téli hónapokra esik, és júliusban fogyasztunk a legkevesebbet.

13. Milyen összegű előlegszámlára számíthatok?

Fontos szem előtt tartani, hogy amikor télen történik meg a szolgáltatóváltás, a becsült fogyasztás alapján kiszámlázott előlegszámla összege jóval magasabb, mint ha az a nyári időszakban megy végbe. Ha pl. a december 8-án jelentjük be szolgáltatóváltási szándékunkat, az új kereskedővel kötött szerződés február 1-jén lép életbe. A bejelentés időpontjától február 1-ig terjedő időszakra vonatkozó becsült számlát a szolgáltató az előző év azonos időszakának tényleges fogyasztásához igazítja, amely - téli hónapokról lévén szó - akár 80-120 ezer Ft-os számlát is eredményezhet (általában ugyanis ezekre a hónapokra esik éves fogyasztásunk akár 40-50%-a). Nyáron történő szolgáltatóváltás esetén ez az összeg általában nagyságrendekkel alacsonyabb, hiszen ebben az időszakban földgáz felhasználásunk jóval kisebb.

Különösen akkor okozhat -meglepetést- a becsült számla összege, ha számláinkat havonta kiegyenlített módon, az ún. részszámlázási rendszer szerint fizetjük. Ebben az esetben ugyanis, tényleges gázfelhasználásunk eloszlása miatt, a szolgáltatóváltást megelőzően kapott előlegszámla értéke lényegesen eltérhet a megszokott, az éves fogyasztás tizenkettedét kitevő részszámla nagyságától. Tudnunk kell azonban azt is, hogy amennyiben a becsült számla összege magasabb lenne, mint amit az időszak tényleges fogyasztása végül indokol, a váltás után, a mérőóra leolvasását követően a túlfizetést a szolgáltató visszautalja a felhasználónak.

14. Hogyan foglalható össze a szolgáltatóváltás menete?

Összességében a szolgáltatóváltás menete az alábbi lépések szerint zajlik:

  • A szolgáltatóváltás előfeltétele a jogszerű felmondás: az egyetemes szolgáltatási szerződést a bejelentést követő második hónap első napjára mondhatjuk fel írásban.

  • A felmondás kézhezvételét az egyetemes szolgáltató három munkanapon belül írásban visszaigazolja, egyúttal tájékoztatást ad a szabadpiacra lépés feltételeiről, a kilépéssel összefüggő elszámolás kérdéseiről.

  • Ahhoz, hogy a szolgáltatóváltás megtörténhessen, nem lehet az egyetemes szolgáltatóval szembeni tartozásunk, ennek megfelelően:
    - rendezni kell a felmondás bejelentésekor fennálló, már lejárt tartozásokat
    - rendezni kell a szerződés megszűnéséig elfogyasztott földgáz díját, ennek eszköze a szolgáltató által kiállított, a szerződés megszűnésének időpontjáig becsült földgázfogyasztásra számított előlegszámla.

  • A számlákat az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, és a számlán is feltüntetett fizetési határidőn belül kell rendeznünk.

  • A szerződés megszűnésekor lehetőségünk van arra, hogy az aktuális mérőóra-állást bediktáljuk korábbi szolgáltatónknak, aki ez alapján végszámlát állít ki.

  • A záró elszámolást 8 banki napon belül pénzügyi elszámolás követi: amennyiben a becsült számla kiegyenlítésekor túlfizetésünk keletkezett, a szolgáltató visszautalja azt, illetve nekünk is rendeznünk kell az esetlegesen keletkező fizetési kötelezettségeinket.

15. Jogosult vagyok-e gázár támogatásra, ha szolgáltatót váltok?

Amennyiben jogosultak vagyunk szociális gázár támogatásra a szolgáltatóváltás után is igényelhetjük a kedvezményt. Ennek pontos menetéről a Magyar Államkincstár honlapján, illetve ügyfélszolgálatán tájékozódhatunk.

16. Előfordulhat-e, hogy szolgáltatás nélkül maradok?

Fontos tudni, hogy ha az általunk választott szolgáltató működése ellehetetlenül, nem képzelhető el az a helyzet, hogy pl. tél közepén fűtés nélkül maradunk. A fogyasztói érdekek védelmét, az ellátás biztonságát szolgálja az ún. végső menedékes intézmény bevezetése, miszerint ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő ellehetetlenülése, fizetésképtelensége, működési engedélyének visszavonása miatt az ellátás veszélybe kerül, az érintett felhasználók földgázellátását a MEH által kijelölt végső menedékes földgázkereskedő biztosítja.

17. Mit tehetek, ha nem vagyok elégedett az általam választott kereskedő szolgáltatásával?

Ha nem vagyunk elégedettek az új szolgáltatóval, dönthetünk úgy, hogy visszalépünk korábbi egyetemes szolgáltatónkhoz. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni az adott földrajzi területen működő egyetemes szolgáltatónál. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a bejelentést levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés elfogadását annak igazolásától teheti függővé, hogy nincs a bennünket korábban ellátó földgázkereskedővel szemben fennálló lejáró számlatartozásunk.

18. Hova fordulhatok a szolgáltatóváltással kapcsolatos panaszaimmal?

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a szolgáltatóváltás során, azt megelőzően vagy követően valamilyen fogyasztói sérelem ért minket, a kifogásunk jellege alapján több hatóság felé is fordulhatunk.

Ha a szolgáltatóváltásra vonatkozó tájékoztatás hiányossága kapcsán merül fel kifogásunk, illetve a szolgáltatók közötti adatcseréből fakadnak problémák, a MEH-hoz fordulhatunk.

Ha a becsült előlegszámlával, vagy a kereskedőváltást követően kibocsátott számlával van gondunk, akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH) nyújthatunk be panaszt.

Szintén az NFH jár el az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése, továbbá az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos panaszok esetén.

Esetleges megtévesztő reklámozás esetén vizsgálatra szintén az NFH jogosult a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény) alapján.

Amennyiben pedig olyan megtévesztő reklámozás merül fel, amely a fogyasztók széles körét érinti, a GVH jár el a fenti törvény alapján.