Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Ítélőtábla

2. Kf. 27. 133/2008/7. szám

A Fővárosi Ítélőtábla a jogi képviselő nélkül eljárt Elektro Computer Zrt. (Baja) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest,Hiv.szám:Vj-40/2006.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében - amely perbe az alperes pernyertessége érdekében az Euronics Kft. (Budapest) beavatkozott - a Fővárosi Bíróság 2.K.33.780/2007/4. számú ítélete ellen a felperes által 6. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

Végzést:

A Fővárosi Ítélőtábla a felperes fellebbezését hivatalból elutasítja.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Legfelsőbb Bíróságnak címezetten, a Fővárosi Ítélőtáblánál kell írásban, 4 példányban előterjeszteni.

Indokolás

Az alperes Vj-40/2006/20. számú határozatának hatályon kívül helyezése iránt előterjesztett felperesi keresetet az elsőfokú bíróság, a 4. sorszámú ítéletével elutasította. A felperes az ítélet ellen határidőben fellebbezéssel élt, melyet jogi képviselője útján terjesztett elő.

A felperes jogi képviselője 2008. évi június hó 20. napján bejelentette; hogy a perbeli képviseletre vonatkozó megbízása megszűnt.

A másodfokú bíróság határidő biztosítása mellett a felperest a fellebbezés hiányának pótlására - a jogi képviselet biztosítására - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 73/A. §-a. alapján felhívta. A felperes a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tett eleget.

A Pp. 73/A.§-ának a) pontja értelmében az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező az ítélet ellen fellebbezést előterjesztő fél számára.

A Pp. 237.§-a szerint, ha a fellebbezés elkésett, vagy olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbező nem élhet fellebbezéssel, továbbá ha a fél a fellebbezést felhívás ellenére nem, vagy hiányosan adja be, a bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja.

A jogi képviselet hiánya következtében a fellebbezés a törvényi feltételeknek nem felelt meg, ezért a Fővárosi Ítélőtábla azt a Pp. 237. §-a értelmében hivatalból elutasította.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Pp. 133/A. §-a biztosítja.

Budapest, 2008. évi augusztus hó 28. napján