A Fővárosi Ítélőtábla

2. Kpkf. 50. 309/2003/2. szám

A Fővárosi Ítélőtábla a Brima Élelmiszergyártó Kft. (Gyöngyös) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében - mely perbe az alperes pernyertessége érdekében a Gyöngy Foods Élelmiszer Kereskedelmi Kft. (Budapest) beavatkozó beavatkozott - a Fővárosi Bíróság 2002. évi július hó 17. napján kelt 13.K.33.183/2001/7. számú végzése ellen a felperes által 8. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

Ez ellen a végzés ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

Az elsőfokú bíróság a pert megszüntette. Az irányadó tényállás szerint a felperes jogi képviselője útján nyújtotta be keresetlevelét, az ügyvédnek adott meghatalmazást felperes ügyvezetőjeként Dodócs István írta alá. Az eljárás során az alperesi beavatkozó csatolta a felperesi cég cégmásolatát, amely szerint a felperes ügyvezetője Szalay László és Jan Kamp holland állampolgár. Az alperesi beavatkozó álláspontja szerint a cégiratok azt tanúsítják, hogy a kereset előterjesztőjének a felperes nevében keresetindításra nem volt jogosultsága, ezért kérte a per megszüntetését. Az első tárgyaláson a felperes előadta, hogy 1996-ban a két ügyvezetőt visszahívták és helyettük augusztus 8-án egy évre, majd 1997. június 11-én további öt évre Dodócs Istvánt választották ügyvezetőnek. Az 1997. június 11-ei taggyűlési határozat ellen per indult a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, de e taggyűlési határozat végrehajtható és érvényes. Vállalta, hogy minden vonatkozó cégiratot benyújt a per irataihoz, de az elsőfokú bíróság (a tárgyalást elhalasztó) végzésével kötelezte is a felperest, hogy 15 napon belül keresetindítási jogosultságára vonatkozó írásbeli bizonyítékait terjessze elő. A kötelezésben foglaltaknak a felperes nem tett eleget.

Az elsőfokú bíróság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 157.§-ának a) pontja alapján, a Pp. 130.§-ának /1/ bekezdés g) pontja alkalmazásával a pert megszüntette. Indokolása szerint a felperes képviselője keresetindítási jogosultságát felhívás ellenére nem igazolta, ugyanakkor a cégnyilvántartás szerint nem a cégjegyzésre jogosult ügyvezetők írták alá felperes perbeli képviseletét ellátó jogi képviselőnek a meghatalmazását, amelyből következően a felperes részéről joghatályos keresetindítás nem történt.

A felperes fellebbezésében a végzés hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy Dodócs István a Kft. ügyvezetői tisztségét a cég 1997. június 11-én tartott taggyűlésének határozata alapján látja el, mely határozat felülvizsgálata iránt a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt 17.G.303412/2000. szám alatt folyik per. E perben a bíróság - a Fővárosi Bíróság 4.Gf.75.085/2001/2. számú végzésével helybenhagyott - 3. sorszámú végzésével elutasította azt a kérelmet, amely a taggyűlési határozatok végrehajtásának felfüggesztésére irányult. Így az ügyvezető választásról szóló taggyűlési határozat végrehajtható és érvényes.

Az alperes és az alperesi beavatkozó érdemi ellenkérelmet nem terjesztett elő.

A felperes fellebbezése nem alapos.

Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló peradatokból okszerű következtetésre jutott, okfejtéseivel a másodfokú bíróság egyetértett.

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (a továbbiakban Ctv.) preambuluma szerint a cégnyilvántartásnak a forgalom biztonságát és a közérdeket szolgáló lényege, hogy közhitelesen tanúsítja a benne feltüntetett információk, így többek között a cég vezető tisztségviselőire vonatkozó adatok fennállását vagy megszűnését és változásait, melyből következően az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles az abban feltüntetett adatokat hitelesnek, illetve a valósággal egyezőnek elfogadni. A Ctv. 30.§-ának /1/-/2/ bekezdése alapján ahhoz, hogy a vezető tisztségviselők személyét érintő változás harmadik személyek (beleértve a bíróságokat, hatóságokat is) irányában hatályossá váljon, szükséges a tényleges adat cégjegyzékbe történő bejegyzése, a változás átvezetése. A vezető tisztségviselő személyét érintő változás a bejegyzéssel, de a változás időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá.

A felperes cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőinek és a jogi képviselő részére meghatalmazást adó ügyvezetőnek a személye eltér. Mivel a felperes jogi képviselője a cégnyilvántartás adataival szemben bizonyítékait felhívására sem csatolta, e hiányt fellebbezésével sem pótolta, a cég törvényes képviselőinek továbbra is a cégjegyzékben szereplő személyek tekinthetők. A felperesi keresetlevél - mivel nem a felperes cégjegyzésre jogosult képviselőjének személyétől származik - nem felel meg a Pp. 121.§-ának /1/ bekezdés b) pontjában, /2/ bekezdésében megjelölt feltételeknek, továbbá a keresetlevélhez csatolt, a felperes perbeli jogi képviselője részére szóló meghatalmazást sem az arra jogosult adta és írta alá.

A fentiek alapján helytállóan észlelte az elsőfokú bíróság, hogy a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának lett volna helye, ezért megfelelően rendelkezett a per megszüntetéséről. Mindezek folytán a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság 7. sorszámú végzését a Pp. 259.§-a szerint alkalmazandó Pp. 253.§-ának /2/ bekezdésében foglaltak alapján helybenhagyta azzal a pontosítással, hogy a per megszüntetése nem a Pp. 130.§-ának /1/ bekezdés g) pontján, hanem j) pontján alapul.

Az alperesnek a másodfokú eljárásban költsége nem merült fel, ezért annak megfizetéséről a Fővárosi Ítélőtábla nem rendelkezett.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57.§-ának (1) bekezdés a) pontja alapján illetékmentes eljárásra figyelemmel a fellebbezési illeték viseléséről nem kellett határoznia a másodfokú bíróságnak.

Budapest, 2004. évi január hó 7. napján