A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓJA

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja a GVH VKK/1/2009., a GVH VKK/2/2009., a GVH VKK/3/2009. és a GVH VKK/4/2009. sz. pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati útmutatóval kívánja segíteni a pályázatok szakmai és pénzügyi terve elkészítésének, lebonyolításának, valamint beszámolásának folyamatát.

1. Általános tudnivalók

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a magyarországi versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységének maradéktalan ellátása érdekében a hivatal szervezetén belül létrehozta a Versenykultúra Központot (GVH VKK). A GVH VKK nyilvánosságra hozott éves munkaterv alapján látja el a versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése érdekében végzett feladatait. A GVH VKK a 2009. évre szóló módosított munkatervével saját gondozású, már korábban megkezdett és eredményesnek bizonyult programjainak továbbvitelén, és a szakmai együttműködések kiteljesítésén felül a hivatalon kívüli szervezetek versenykultúra, valamint tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztő munkáját is támogatni kívánja. Az erre fordítható keretösszeg felhasználása - a működés átláthatósága érdekében - pályázat útján történik, amelynek során szakmai és pénzügyi tervet kell kidolgozni, valamint a megvalósításról beszámolót kell benyújtani a GVH VKK részére az alábbiak szerint.

2. A pályázat kidolgozása során figyelembe veendők

Pályázatot a GVH VKK honlapjáról - www.versenykultura.hu - letölthető dokumentáció kitöltésével lehet előterjeszteni. (A pályázati dokumentáció egyszerű összetűzésén felül annak további lefűzése, beragasztása, stb. nem szükséges.) Az egyes pályázati felhívások rögzítik a kiírás célját és tárgyát, valamint meghatározzák a lehetséges pályázók körét és az elnyerhető támogatás felső határát (utóbbi a GVH VKK/2/2009. felhívásra vonatkozik), ezen felül az egyes pályázati felhívások tartalmazzák a vonatkozó törvényi előírásoknak [1] megfelelő pályázati dokumentációt. A pályázatokra teljes, a költségterv 100 %-át elérő támogatást igényelhetnek a pályázók; a GVH VKK nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy személy vagy szervezet több pályázatot is jegyezzen, azonban az elbírálás során ezt a körülményt - lehetőség szerint - figyelembe veszi annak érdekében, hogy a támogatások ne egy-egy pályázónál koncentrálódjanak.

 • A pályázati programok támogatása utólagos , így a programok megvalósítására fordítandó összeget a pályázónak kell megelőlegeznie. (A támogatás folyósítására részletekben is sor kerülhet, azonban a támogatás ebben az esetben is utólagos, a pályázati program részeredményeihez igazodik.)

 • A pályázatok elbírálása során a GVH VKK hiánypótlásra hívhatja fel a pályázókat, továbbá egyéb egyeztetéseket is kezdeményezhet (például a költségtervben szereplő egyes tételek alátámasztására).

 • A pályázati programok megvalósítása során a pályázóknak a támogatási szerződés rendelkezéseire tekintettel kell eljárniuk.

 • A GVH VKK a pályázati program megvalósítását mind szakmai, mind pénzügyi szempontból ellenőrzi. A szakmai hibák, hiányosságok racionális keretek között javíthatóak, pótolhatóak (azonban például egy a szakmai tervtől nagymértékben eltérően megvalósított kutatás esetében nincs lehetőség a hiba, hiányosság javítására, pótlására, az ugyanis a pályázati rendszer lényegét tenné megkérdőjelezhetővé). A pénzügyi hibák, hiányosságok pótlására a vonatkozó jogszabályi keretek között van lehetőség. Amennyiben a felmerülő hibák, hiányosságok nem javíthatók, illetve pótolhatók, a GVH VKK a támogatás összegét jogosult csökkenteni - részletes írásbeli indoklás mellett. A pályázóknak természetesen lehetőségük van ellenkező álláspontjuk kifejtésére.

2.1. A szakmai terv:

A szakmai tervet a pályázati felhívások űrlapjainak, valamint - a GVH VKK/1/2009. sz. felhívás kivételével - 3. sz. mellékleteinek segítségével kell elkészíteni. A szakmai tervben kell részletezni a pályázati program megvalósítására vonatkozó munkatervet (beleértve a megvalósítás módszertanát, ütemezését, illetve a megvalósításban közreműködő személyek és szakmai hátterük bemutatását is), amelynek összeállítása során a pályázónak fontos figyelembe vennie a pályázat elbírálásához [2] és - pozitív döntés esetén - a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges időt.

2.2. A pénzügyi terv / költségterv:

A költségtervet a pályázati felhívások 4. sz. mellékleteinek - a GVH VKK/1/2009. sz. felhívás esetében 3. sz. mellékletének - segítségével kell elkészíteni. A költségtervben kell részletezni a pályázati program megvalósítására vonatkozó költségeket. A költségtervnek áttekinthetőnek, részletesnek, világosnak és egyértelműnek kell lennie; abban minden, a pályázati program megvalósítása során előreláthatólag felmerülő dologi kiadást és személyi juttatást (utóbbi járulékait is), illetve esetleges bevételt (például rendezvényszervezés esetén a rendezvény részvételi díja) fel kell tüntetni. A költségtervben kizárólag olyan költségek tüntethetők fel (és ennek megfelelően számolhatók el később a pénzügyi beszámolóban), amelyek közvetlenül a pályázati program megvalósítását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek , és amelyeket igazolható módon a pályázati program megvalósítására fordít a pályázó.

Üzemeltetési és működési költségek előirányzása:

A pályázónak a költségtervben részleteznie kell az üzemeltetési és működési tételek (például bérleti díj, villanyszámla, stb.) típusát, és várható mértékét, valamint azoknak a pályázati programmal való kapcsolatát (számítási módját). Az üzemeltetési és működési költségek az igényelt támogatás 15%-át, de legfeljebb 600.000 Ft-ot tehetnek ki.

Eszközbeszerzések:

Az eszközbeszerzéseket a GVH VKK főszabály szerint nem támogatja, kivéve, ha bizonyítottan a pályázati program megvalósítása során merültek fel. A költségtervben részletezni és indokolni kell a későbbiekben tervezett eszközbeszerzések típusát, és mértékét.

Személyi juttatások:

A költségtervben pontosan meg kell határozni, hogy hány személy vesz részt a pályázati program megvalósításában, valamint a tervezett munkaórákat, és elvégzendő feladatokat is fel kell tüntetni.

A költségterv ÁFA tartalma:

A pályázati felhívások 5. sz. mellékletének - a GVH VKK/1/2009. sz. felhívás esetében 4. sz. mellékletének - segítségével a pályázó nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e adólevonási joggal. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik adólevonási joggal, a GVH VKK a pályázati program megvalósításának bruttó költségeit téríti meg a pályázó részére, így a költségtervet ennek megfelelően kell összeállítani. Amennyiben a pályázó rendelkezik adólevonási joggal, a GVH VKK főszabály szerint a pályázati program megvalósításának nettó költségeit téríti meg a pályázó részére, azaz az ÁFA nem kerül kifizetésre, így a költségtervet ennek megfelelően kell összeállítani. Amennyiben a pályázó rendelkezik adólevonási joggal, azonban - felelőssége teljes tudatában - nyilatkozatával igazolja, hogy a pályázati program megvalósítása során keletkezett költségeinek tekintetében az adólevonási jogát nem érvényesíti, a GVH VKK a pályázati program megvalósításának bruttó költségeit téríti meg a pályázó részére, így a költségtervet ennek megfelelően kell összeállítani. Az adólevonási jog gyakorlásáról lemondó nyilatkozatot a pályázati program beszámolásához újra csatolni kell. Amennyiben a pályázati program megvalósítása során az előbbiek figyelembe vételével bruttó költségekkel számol a pályázó, üzemeltetési és működési költségeket a GVH VKK-nak (az ellenőrizhetőség hiányában) nem áll módjában megtéríteni.

2.3. Hiánypótlás:

A benyújtott szakmai és költségterveket a GVH VKK ellenőrzi, és indokolt esetben módosítást, kiegészítést, illetve a költségterv esetében adott költségelem indokolását kérheti a pályázótól.

3. A pályázat elbírálása, valamint a támogatása esetén következő lépések

A pályázatok elbírálását a GVH VKK munkatársaiból álló legalább 3 fős bíráló bizottság végzi. A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatok elbírálásának végső határideje 2009. november 30. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai :

 • a munkaterv szakmailag mennyire tekinthető megalapozottnak, illetve mennyiben felel meg a pályázati kiírás célkitűzéseinek;

 • a költségterv reális-e (a költségek nagysága és felosztása); továbbá

 • a pályázó eddigi szakmai tevékenysége - milyen eredményeket mutatott fel.

A pályázati döntésről a GVH VKK írásban értesíti a pályázókat.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a GVH VKK a pályázókkal támogatási szerződést köt, amely a letölthető minta egyediesítésével kerül kialakításra. [A pályázati dokumentáció mellékletei és a támogatási szerződés mellékletei elkülönülnek egymástól, ugyanakkor a megkötendő támogatási szerződésnek a teljes pályázati dokumentáció a mellékletét képezi (1. sz. melléklet).] A támogatási szerződés megkötését követően a pályázók elkezdik a pályázati program megvalósítását.

A pályázati program megvalósítása során felmerülő bármely kérdéssel kapcsolatban a GVH VKK készséggel áll a pályázók rendelkezésére. Ugyanakkor az eddigi tapasztalatok fényében a GVH VKK egy gyakran felmerült kérdésben kíván iránymutatást adni a pályázók számára.

A költség átcsoportosítás:

A költségterv tételeinek pontosan meg kell egyeznie a későbbiekben benyújtott pénzügyi beszámoló tételeivel. A felmerülő költség átcsoportosításokat, vagy egyéb módosításokat a pályázók a GVH VKK egyidejű írásbeli tájékoztatása (új költségterv benyújtása) mellett végezhetik el. Ugyanakkor az elvégzett költség átcsoportosításokat, vagy egyéb módosításokat a későbbiekben benyújtott pénzügyi beszámolóban részletesen indokolni és igazolni kell a pályázóknak.

4. A szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése

4.1. A szakmai beszámoló

A szakmai beszámolót a támogatási szerződés 2. sz. mellékletének segítségével kell elkészíteni. A szakmai beszámolóban kell részletezni a pályázati program megvalósítását. A szakmai beszámolóhoz csatolni kell a pályázati program megvalósítását igazoló dokumentumokat (például rendezvényszervezés esetén a hirdetéseket, meghívókat, a rendezvény programját, a résztvevők névsorát, esetlegesen az előadások írásos vagy más verzióját, stb.; kutatás esetén a kutatás módszertanát és az annak eredményeképpen létrejött tanulmányt; stb.).

4.2. A pénzügyi beszámoló:

A pénzügyi beszámolót a támogatási szerződés 3. sz. mellékletének segítségével kell elkészíteni. A pénzügyi beszámolóban kell részletezni és igazolni a pályázati program megvalósítására vonatkozó költségeket. A pályázók által benyújtott pénzügyi beszámoló dologi kiadási és személyi juttatási (utóbbi járulékai is) tételeinek meg kell egyezni a költségtervben, illetve a módosított költségtervben szereplő tételekkel.

A pénzügyi beszámoló elkészítésénél az alábbiakra kell különösen ügyelnie a pályázóknak:

 • Csak azok a költségek fogadhatók el, amelyek közvetlenül és igazolható módon a pályázati program megvalósítását szolgálták, illetve ahhoz voltak szükségesek .

 • Amennyiben a pályázati program megvalósítása során a pályázónak saját bevétele keletkezik (például részvételi díj), azt a pénzügyi beszámolóban pontosan fel kell tüntetni. A bevételeket a GVH VKK levonja a támogatásból, és csak a fennmaradó rész illeti meg a pályázót.

 • Az elszámolandó eredeti számlákon a következő mondatnak kell szerepelnie: "A finanszírozás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja ( lehet rövidíteni GVH VKK ) által biztosított támogatás terhére történt."

 • Az elszámolandó eredeti számlákról másolatot kell készíteni, amelyeken a pályázóknak igazolniuk kell, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

 • A pénzügyi beszámolóhoz az elszámolandó számlamásolatokat kell csatolni.

 • A pénzügyi beszámolóban szereplő számlamásolatokhoz (például személyi kifizetések esetében munka-, illetve megbízási szerződések, munkaköri leírás; nyomdai számlák; üzemeltetési és működési költségek kimutatásai; stb.) a költséget a pályázati programmal közvetlenül összekapcsoló dokumentummásolatot, nyilatkozatot kell csatolni.

 • Átutalással történő számla kiegyenlítés esetén banki terhelési összesítőt kell csatolni.

 • Készpénzes kifizetéseket csak indokolt, kis összegű kifizetések esetében fogad el a GVH VKK.

4.3. A záró beszámoló

A támogatás részletekben történő folyósítása esetén a támogatási szerződés 4. sz. mellékletének segítségével záró beszámolót kell elkészíteni, amely a teljes pályázati program szakmai és pénzügyi értékelését, illetve elszámolását tartalmazza (beleértve a korábban már elszámolt részeredményeket, illetve azok költségét, ugyanakkor a már benyújtott és elfogadott igazolásokat - számlamásolatok, stb. - nem szükséges a záró beszámolóhoz csatolni).

5. A pályázat beszámolóinak ellenőrzése és nyilvánosságra hozatala

5.1. A szakmai beszámoló ellenőrzése:

A pályázati program szakmai beszámolójának ellenőrzését alapvetően a GVH VKK / GVH munkatársai végzik, ugyanakkor a GVH VKK/2/2009. és a GVH VKK/3/2009. sz. pályázati felhívások esetében a szakmai beszámoló ellenőrzésére a GVH VKK független (a GVH-n és a pályázón kívül álló), az adott pályázati program tárgyát képező témában elismert szakértőket is felkérhet.

5.2. A pénzügyi beszámoló ellenőrzése:

A pályázati program pénzügyi beszámolójának ellenőrzését a GVH VKK munkatársai végzik A pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a GVH VKK azt vizsgálja, hogy a pályázó ténylegesen a pályázati programhoz használta-e fel az adott költségvetési tételt. A GVH VKK nem fogad el olyan tételeket a pénzügyi beszámolóban, amelyek nem köthetők közvetlenül és egyértelműen azonosíthatóan (igazolhatóan) a pályázati program megvalósításához.

5.3. Hiánypótlás:

A benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló ellenőrzése során a GVH VKK indokolt esetben javítást, illetve pótlást, kiegészítést kérhet.

5.4. Nyilvánosságra hozatal

A nyertes pályázók nevét, programjuk rövid leírását és az igényelt, valamint a megítélt támogatás összegét, továbbá a pályázati programok eredményét (szakmai beszámoló, illetve tanulmány) a GVH VKK a honlapján is közzéteszi. A GVH VKK továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázók felsorolt adatait, valamint esetleges érintettségük tényét, továbbá a pályázati programok költségeire vonatkozó pénzügyi beszámolót (mellékletek és igazolások nélkül), a nevezett törvény által létrehozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is közzéteszi.


1. A vonatkozó törvényi előírások a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény rendelkezéseivel bővültek. A jogszabály teljes szövege elérhető innen .

2. A pályázatok elbírálása folyamatos, a pályázatok elbírálásának végső határideje 2009. november 30.