Fogyasztóknak > A GVH eljárásai > A versenyfelügyeleti eljárások bemutatása

A versenyfelügyeleti eljárások bemutatása

A versenyfelügyeleti eljárások bemutatása

A versenyfelügyeleti eljárások (i) fogyasztói (vagy versenytársaktól, civil szervezetektől érkező, stb.) jelzések (panasz vagy bejelentés) (ii) összefonódás-bejelentés és (iii) hivatal saját észlelései alapján hivatalból indított eljárások,valamint az átmeneti irányítás egy éven túli meghosszabbítására irányuló kérelemre induló eljárások.A versenyfelügyeleti eljárás indításának feltétele a valószínűsíthető jogsértés (kivétel fúziós eljárások) és a hivatal fennálló hatásköre, illetve a versenytörvény esetében az a további feltétel, hogy a versenyfelügyeleti eljárást a közérdek hatékony védelme is indokolja.

A vizsgálat elrendelésének ténye nyilvánosságra hozható. Ha a vizsgálat elrendelésének tényét nyilvánosságra hozzák, a vizsgálat eredményéről is tájékoztatni kell a nyilvánosságot.

A versenyfelügyeleti eljárás a szakmai vizsgáló irodák vizsgálóinak eljárásával indul. A vizsgáló a hivatalból indított – nem az összefonódások vizsgálatára irányuló – versenyfelügyeleti eljárást megszüntetheti, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.

Amennyiben a vizsgáló a versenyfelügyeleti eljárást végzésével nem szünteti meg, az ügy iratai a vizsgálati jelentéssel a hivatal döntéshozó szervéhez, a Versenytanácshoz kerül.

Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentésének kézhezvételét követően

 • a versenyfelügyeleti eljárást megszüntetheti,
 • az aktát a vizsgálónak visszaadhatja további vizsgálat, új ügyfél eljárásba vonása vagy az eljárás kiterjesztése érdekében,

 • ideiglenes intézkedéssel élhet.

Amennyiben a fenti intézkedésekre nem kerül sor, az eljáró versenytanács megküldi az ügyfélnek az ügyre vonatkozó előzetes álláspontját. Az előzetes állásponttal egyidejűleg nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet arról, hogy kéri-e tárgyalás tartását.

Az eljáró versenytanács akkor tart tárgyalást, ha azt az ügyfél kéri vagy az eljáró versenytanács szükségesnek tartja. A versenytanács tárgyalása nyilvános.

Az eljáró versenytanács indokolt végzésével a tárgyalásról vagy annak egy részéről a nyilvánosságot kérelemre vagy hivatalból kizárhatja.

Az eljáró versenytanács határozatában

 • az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban (i) megállapítja, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt, mely esetben az összefonódás végrehajtható; (ii) előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget ír elő az összefonódás végrehajthatóságára vonatkozóan; (iii) megtiltja az összefonódást,

 •  az átmeneti irányítást szerző vállalkozás kérelmére engedélyezi az átmeneti időszak egy éven túli meghosszabbítását, vagy elutasítja az arra vonatkozó kérelmét,

 • megállapíthatja, hogy a csoportos mentesülés kedvezménye nem vonatkozik egy megállapodásra,

 • megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését,
 • elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését,
 • megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
 • kötelezettséget írhat elő,
 • bizonyos feltételek fennállása esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazhat a kis- és középvállalkozásokkal szemben,

 • elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét,

 • megállapíthatja, hogy a magatartás nem ütközik a törvénybe,
 • korábbi határozatát visszavonhatja vagy megváltoztathatja.

Az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki. A bírság összege legfeljebb az érintett vállalkozás illetve annak a vállalkozáscsoportnak az előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A vállalkozások társadalmi szervezetével, a köztestülettel, az egyesüléssel és más hasonló szervezettel szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a tag-vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet.

Az ügyintézési határidők ügytípusonként eltérőek, illetve indokolt esetben meghosszabbíthatóak az alábbi módon:

Ügytípus

Ügyintézési határidők

Lehetséges hosszabbítás

Üzletfelek megtévesztése, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, jogsértő összehasonlító reklám, megtévesztő reklám

3 hónap

2 alkalommal 2 hónappal

Versenykorlátozó megállapodás, erőfölénnyel való visszaélés

6 hónap

2 alkalommal 6 hónappal

Összefonódás-bejelentés elmulasztása

6 hónap

2 hónappal

24. § (4) szerinti összefonódás bejelentés elmulasztása

4 hónap

-

Összefonódás-bejelentés

8 nap

-

Összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárás (egyszerűsített, illetve teljes körű eljárás)

30 nap, illetve 4 hónap

a 30 nap nem hosszabbítható, a 4 hónap 20 nappal (azonnali indítás esetén), illetve 2 hónappal (30 naposból való indítás esetén)

Egyéves átmeneti időszak meghosszabbítása

45 nap

 

Lényeges körülmény lehet továbbá az, hogy egy új eljárás alá vont bevonásával az ügyintézési határidők újraindulnak, illetve nem számít bele az ügyintézési határidő számításába több eljárási cselekmény időtartama, valamint az az időszak sem, amíg egy másik szerv döntésére vár a hivatal.

A versenyfelügyeleti eljárás során a vizsgáló és az eljáró versenytanács többféle eljárási cselekményt végezhet: adatot, dokumentumokat, nyilatkozatokat kérhet az eljárás alá vontaktól és másoktól is, jogsegéllyel, tanúmeghallgatással, szakértő kirendeléssel élhet.

A tényállás tisztázása érdekében bármely személy vagy szervezet köteles a szükséges felvilágosítást írásban is megadni, illetve a vizsgálat tárgyával összefüggő iratokat a Gazdasági Versenyhivatalnak megküldeni.

A tényállás tisztázása során a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenytörvény, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) tényállás tisztázására és hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait alkalmazza.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, valamint üzletfelek megtévesztése, jogsértő összehasonlító reklám, illetve megtévesztő reklám esetén nem indítható vizsgálat, ha az elkövetés óta három év eltelt. Versenykorlátozó megállapodás, erőfölénnyel való visszaélés, illetve a versenytörvényben meghatározott tilalom ellenére végrehajtott összefonódás esetén az elévülési idő az összefonódás végrehajtása óta eltelt öt év. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.