A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

GVH füzet tervezet a gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdéseiről

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) időről időre elemzéseket készít egyes piacokról, piaci jelenségekről, melyeknek célja általában a következő:

 • -

  Az adott piacra vonatkozó szabályozási munka segítése azzal, hogy a szabályozás egyik figyelembe veendő aspektusát, a versenyhez fűződő közérdeket nyomatékosan megjelenítse, a jogalkotás előkészítése során megalapozottabban képviselhesse;

 • -

  A fogyasztói, társadalmi jólét növekedését gátló akadályok, szabályozási korlátok lebontásához szakmai segítséget adjon, új, nem kellően alátámasztott korlátozások kiépítése ellen felkészültebben tudjon fellépni;

 • -

  A GVH által folytatott versenyfelügyeleti vizsgálatok szakmai megalapozottságának növelése érdekében támpontokat, segítséget adjon a szakértőknek, saját vizsgálóinak;

 • -

  Feltérképezze a versenytörvény alkalmazásának lehetséges területeit, az egyes piacokon a verseny szempontjából megjelenő veszélypontokat, és a versenytörvény alkalmazhatóságának határait.

2002. folyamán a GVH elemezte a gyógyszerpiacot, és ennek során kísérletet tett a verseny intenzitását befolyásoló, a gyógyszer, mint áru sajátos természetével, illetve a hazai piaci struktúrával és piaci viselkedéssel összefüggő belépési korlátok, szabályozási beavatkozások áttekintésére a gyógyszerpiac teljes vertikumában (gyártás, nagy- és kiskereskedelmi forgalmazás). Így többek között elemezte a szellemi tulajdonjoggal, a gyógyszer forgalomba hozatal engedélyezésével, a gyógyszertámogatásokkal, a nagy- és kiskereskedelem forgalmazási monopóliumával, az árral és árréssel kapcsolatos szabályozásokat. Javaslatokat is megfogalmazott egy, a mainál kevésbé korlátozó, a verseny hatékonyságra ösztönző hatásait jobban kihasználó, ezáltal a fogyasztói igények változásának rugalmasabb követésére ösztönző, mindemellett a fogyasztói ellátási biztonság garanciáit a szükséges mértékben megtartó, szabályozási korrekciókra.
E javaslatok természetesen további - a kizárólag verseny szempontú megközelítést kiegészítő - részletes vizsgálatokat és elemzést igényelnek, amely már értelemszerűen elsősorban a szabályozásért felelős szervezetek feladata.
E munka olyan fázisba érkezett, hogy a GVH január folyamán az érintett minisztériumoktól, valamint az ágazati szakmai szervezetektől szakmai véleményt kért, ami alapján tovább folyhat a füzet publikálható formába öntése. A GVH célja ezzel a szakmai konzultáció, nem pedig a munkaanyag szélesebb nyilvánosság elé tárása volt.
A közreműködésre felkért intézmények egy része nem vette figyelembe, hogy a kapott dokumentum nem végleges változat, hanem munkaanyag. Ennek következtében a tervezetről a GVH szándékai ellenére rövid időn belül élénk és szükségtelen sajtópolémia alakult ki.
Fontos hangsúlyozni, hogy az idő előtt nyilvánosságra került változat még szükségszerűen nem tartalmazza a Gazdasági Versenyhivatal végleges álláspontját, csupán a munkaanyag 2003. január 9-i állapotát mutatja. A 2003. január és február során beérkező külső észrevételek, valamint a további belső szakmai viták után kerülhet sor az elemzés versenyhivatali füzet formájában való közzétételére.

Budapest, 2003. január 24.