Tájékoztató a bejelentési űrlapok kitöltéséhez

Mi a bejelentés célja?

A bejelentés célja, hogy bárki jelzéssel élhessen a GVH felé, amennyiben olyan piaci magatartást észlel, amely felvetheti a GVH hatáskörébe tartozó jogszabályok rendelkezéseinek sérelmét.

Ki tehet bejelentést?

Bejelentést bárki tehet. A GVH azonban a bejelentés alapján a közérdek védelmében, hivatalból indítja meg a versenyfelügyeleti eljárást, ezért sem a versenyfelügyeleti eljárás, sem az azt megelőző bejelentéses eljárás nem alkalmas egyedi érdeksérelmek orvoslására. Bejelentési űrlapot ezért akkor célszerű benyújtani, ha olyan magatartást kifogásol, mely a személyek vagy vállalkozások nagyobb csoportját érintheti és így a magatartás a közérdeket sértheti.

Hogyan kell a bejelentési űrlapot kitölteni?

A bejelentési űrlap valamennyi pontja kitöltendő, kivéve, ha maga az űrlap jelzi, hogy a kitöltés nem kötelező. Nem megfelelő az adott kérdésre adott válasz, ha a kért információt máshol, vagy úgy adja meg, hogy annak tartalma nem azonosítható vagy értelmezhető az adott kérdés tekintetében. Így különösen nincs megfelelően kitöltve az űrlap, ha abból a bejelentettnek, versenykorlátozó megállapodás esetén a bejelentetteknek a személye, vagy a kifogásolt magatartás mibenléte egyértelműen nem azonosítható be. A bejelentéshez csatolni kell valamennyi rendelkezésére álló, a bejelentésben kifogásolt magatartás alátámasztására szolgáló bizonyítékát, így különösen azokat, melyek a kifogásolt magatartás alapján nyilvánvalóan a rendelkezésére állhatnak. A GVH a bejelentés alapján nem köteles külön bizonyítás lefolytatására, alapvetően a bejelentő által szolgáltatott információt veszi figyelembe a bejelentés elbírálása során. A bejelentést a GVH tartalma szerint bírálja el, ennek során nem köti a magatartás bejelentő általi jogi minősítése.

Hogyan kezeli a GVH a bejelentést?

A megfelelően kitöltött bejelentési űrlapban megadott, a bejelentett magatartásra vonatkozó információkat, bizonyítékokat a GVH megvizsgálja, és ha a GVH valószínűsíti a jogsértést, hivatalból vizsgálatot, ún. versenyfelügyeleti eljárást indít. Amennyiben nem valószínűsíthető jogsértés vagy a közérdek eljárás indítását nem indokolja, erről a GVH írásos végzést hoz, ami ellen a bejelentőnek jogorvoslati joga van.

Ha a bejelentésben kifogásolt magatartás elbírálása más hatóság hatáskörébe tartozik, a GVH a bejelentést és az iratokat végzéssel átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

Ha az űrlap nincsen megfelelően kitöltve, vagyis ha a bejelentési űrlap érdemi információ tekintetében hiányosan van kitöltve, vagy nem tartalmazza a rendelkezésére álló bizonyítékokat, nincs aláírva, a GVH a beadványt panaszként kezeli. Ebben az esetben a GVH nem hoz végzést a bejelentés tárgyában.

Milyen jogai vannak a bejelentőnek?

A bejelentő kérheti, hogy személyazonosságát, illetve azt a tényt, hogy bejelentéssel élt, a GVH ne fedje fel mások előtt. A bejelentő üzleti titok védelmére hivatkozással kérheti az általa szolgáltatott iratokba való betekintés, azokról másolat vagy feljegyzés készítésének korlátozását.

Milyen kötelezettségek hárulhatnak a bejelentőre?

A bejelentés elbírálása érdekében a GVH a bejelentőtől további adatszolgáltatást kérhet, illetve a bejelentőt személyesen is meghallgathatja. Ha a bejelentőtől további megkeresést nem kap, a GVH a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a versenyfelügyeleti eljárás megindításáról.

Kérjük, hogy a kifogásolt magatartásnak megfelelő űrlapot töltse ki. A honlapon jelenleg elérhető űrlapok 2013. december 11-től alkalmazandók. Felhívjuk a figyelmét, hogy a korábban alkalmazandó űrlapon benyújtott bejelentést a GVH 2014. május 15-től panaszként kezeli. Az űrlapok kitöltése előtt javasoljuk, hogy az űrlapok elején található tájékoztató szöveget alaposan olvassa el, és a kiválasztott űrlapon csak olyan magatartást kifogásoljon, amellyel kapcsolatban az adott jogsértés-típus megvalósulását feltételezi.

Az űrlapot, valamint a csatolt dokumentumokat egy példányban kell a GVH-nak benyújtani a következő módok valamelyikén:

  • eredeti aláírt példány postai úton vagy személyesen: a 1054 Bp., Alkotmány utca 5. címen,
  • hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben: az ugyfelszolgalat@gvh.hu e-mail címre.

Az űrlap aláírásakor vegye figyelembe, hogy a GVH-nak benyújtott eredeti példányt vagy saját kezűleg írja alá, vagy elektronikusan benyújtott űrlap esetén elektronikus aláírása legalább a fokozott biztonságú elektronikus aláírás követelményének feleljen meg. A meghatalmazott útján benyújtott űrlap esetében az űrlaphoz mellékelje a meghatalmazást is, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, illetve elektronikusan benyújtott űrlap esetén a melléklelt meghatalmazáson a kiállító is minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezzen el. Megfelelő aláírás hiányában, illetve ha a meghatalmazott e minőségét megfelelően nem igazolja, a beadványt a GVH panaszként kezeli.

Mi a különbség a bejelentés és a panasz között?

Amennyiben a GVH úgy dönt, hogy egy panasz kapcsán nem indít versenyfelügyeleti eljárást, akkor ez ellen a döntés ellen a panaszosnak nincs jogorvoslati lehetősége. Bejelentés esetén - tekintettel a bejelentés részletesebb információszolgáltatási igényére - ez ellen a döntés ellen a bejelentő a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül jogorvoslattal élhet a Fővárosi Bíróságnál, kérve azt, hogy a bíróság kötelezze eljárásra a GVH-t.

A panaszos nem kap tájékoztatást a panasza alapján megindult versenyfelügyeleti eljárás érdemi döntéséről, arról a honlapon a menüpont alatt tájékozódhat, míg a bejelentő megkapja az ügyzáró határozatot vagy eljárást megszüntető végzést, kivéve, ha a végzés kötelezettségvállalást tartalmaz.