Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: VJ/74/2013

Iktatószám: VJ/74-35/2013.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt Citroen Hungária Kft. (1194 Budapest, André Citroen u.1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően - meghozta a következő

 h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Citroen Hungária Kft. a 2012. december 1. és 2013. november 5. közötti időszakban alkalmazott kommunikációjával tisztességtelen magatartást tanúsított, amikor a Citroen utócsere Program kereskedelmi kommunikációja egyes kommunikációiban megtévesztő módon egyrészt azt közölte, hogy a fogyasztó „vásárlás” útján szerzi meg az új gépkocsit, másrészt megtévesztő módon elhallgatta azt, hogy a feltüntetett legalacsonyabb ár és a kiterjesztett garancia csak a cég által szervezett fizetési konstrukció esetén volt elérhető.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a további jogsértő magatartás folytatását és kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a jelen határozat kézhezvételét követőn 5 napon belül hagyjon fel azzal. Egyben a Citroen Hungária Kft.eljárás alá vont vállalkozást 40.000.000,- – azaz negyvenmillió – Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.