Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/071/2013.

Iktatószám: Vj/071-30/2013.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Samir Dautbegovic ügyvezető (kézbesítési megbízottja az Sz. Kft., Budapest) által képviselt BIOFARMA INTÉZMÉNY Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi 

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BIOFARMA INTÉZMÉNY Kft. 2013-ban három direkt marketing kampánya során (2013 februárjában, áprilisában és júniusában terjesztett küldeményeivel) népszerűsített „Nagy nyereményjáték” kapcsán tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folyatott, amikor valótlanul

  • a fődíj és egyéb nyeremények megnyerését, valamint

  • ingyenes ajándékokat, illetve ingyenes kipróbálási lehetőséget

ígért a tőle különböző termékeket rendelő fogyasztóknak.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács megtiltja a BIOFARMA INTÉZMÉNY Kft. számára a fenti jogsértő magatartás folytatását, valamint a BIOFARMA INTÉZMÉNY Kft.-t 10.427.000 Ft (tízmillió-négyszázhuszonhétezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a bírságot az eljárás alá vont önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel az eljárás alá vonttal egyetemlegesen kötelezni fogja a DIREKT MARKET Kft.-t (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) és az Európai Ezoterika Központ Kft.-t (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.