Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/068/2013.
Iktatószám:
Vj/068-44/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. E. L. ügyvéd által képviselt BG Distribution Hungary Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. A. ép. mfszt. 402.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és jogsértő reklámozás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – az ügyben tartott nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BG Distribution Hungary Kft. 2013. február 1-től 2013. szeptember 5-ig, jogsértő reklámozást, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

A) szakmai felhasználóknak szóló egyes kommunikációiban a BioGaia ProTectis Junior elnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerről valótlanul azt állította, hogy

  • az egyetlen ízesített, rágótabletta formájú probiotikum,

  • az egyetlen probiotikus készítmény Lactobacillus reuteri tartalommal;

B)    fogyasztóknak szóló egyes kommunikációiban a BioGaia ProTectis Junior elnevezésű speciális – gyógyászati célra szánt – tápszernek

  • gyógyhatást tulajdonított,

  • olyan egészségre gyakorolt hatást tulajdonított, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati jogszabályoknak,

  • olyan ajánlást fogalmazott meg a termék hatásaihoz kapcsolódóan, amelyben egészségügyi szervezet ajánlotta a terméket a fogyasztóknak.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács eltiltja a BG Distribution Hungary Kft.-t a fenti magatartás folytatásától, továbbá 300.000 Ft (háromszázezer forint) bírságot szab ki a BG Distribution Hungary Kft.-vel szemben, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti

  • a kizárólag szakmai felhasználónak szóló kommunikáción belül a gyógyhatás- és egészségre vonatkozó hatásállítások, valamint „az egyetlen probiotikus rágótabletta Lactobacillus reuteri Protectis® tartalommal” állítás tekintetében, továbbá

  • azon állítások tekintetében, amelyek a gyermekeken végzett széleskörű klinikai vizsgálatokra utalnak.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.