Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391  Budapest 62. Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/064/2013.

Iktatószám: Vj/064-46/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Gy. G. ügyvéd  által képviselt Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft. (6413 Kunfehértó, IV körzet 6.) és a Szabó Ákos ügyvezető által képviselt Bizalom Expressz Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 10.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése, illetőleg jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

  • a Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft. 2011. január 1. és 2013. szeptember 15. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy a www.avemar.hu, a www.avemarshop.eu és a www.daganatok.hu internetes oldalakon, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban, plakátjain, az Avemar Hírlevelekben és szórólapján az Avemar termékekről betegség gyógyítására, kezelésére vonatkozó tulajdonságokat állított,

  • a Bizalom Expressz Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. 2011 januárja és 2013. szeptember 15. között jogsértést valósított meg azáltal, hogy a www.avemarshop.eu internetes oldalon az Avemar termékekről betegség gyógyítására, kezelésére vonatkozó tulajdonságokat állított.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása mellett megtiltja a magatartás folytatását és

  • a Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft.-t 2.000.000 Ft (kettőmillió forint),

  • a Bizalom Expressz Kereskedelmi és Csomagküldő Kft.-t 1.100.000 Ft (egymillió-egyszázezer forint)

bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a 2011. január 1. és 2013. szeptember 15. között alkalmazott rádióreklám tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.