Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/45/2013.

Iktatószám: Vj/45-33/2013.

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) és a dr. H. Z. elnök által képviselt Magyar Gyógyszerészi Kamara (1068 Budapest, Dózsa György út 86/B.), és a dr. Sz. T. ügyvéd (Morley Allen & Overy Iroda, 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) által képviselt Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. (1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 19.) eljárás alá vontakkal szemben, megtévesztő reklám miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 

végzést.

 

 

Az eljáró versenytanács (a továbbiakban: Versenytanács), a versenyfelügyeleti eljárás a Magyar Gyógyszerészi Kamarával (a továbbiakban: Kamara) és a Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. (továbbiakban: Galenus) szembeni egyidejű megszüntetésével,

kötelezi a Kamarát az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére:

 (i)       a Kamara vállalja, hogy az 1. sz. mellékletként csatolt helyesbítő levelet a kötelezettségvállalás elfogadásáról rendelkező végzés kézhezvételét követő 15 napon belül ajánlott küldeményként kiküldi, azonos formában és azonos címzetti körnek, mint a 2012. október 3-án kiküldött levél esetében,

(ii)       a Kamara vállalja, hogy a levél kiküldését követő 5 munkanapon belül a Versenytanács irányában a 2012. október 3-án kiküldött levél címzetti listájának, valamint a helyesbítő levél ajánlott küldemény feladójegyzéke megküldésével igazolja, hogy a helyesbítő levél mind cím, mind pedig tételszám tekintetében azonos címzetti körnek lett kiküldve,

(iii)     a Kamara vállalja továbbá, hogy a jövőben tartózkodik a Galenus Kft. tulajdonosi viszonyaira és piaci helyzetére vonatkozó kifogásolható tájékoztatások közzétételétől, illetve annak kamarai tagoknak történő megküldésétől;

kötelezi a Galenust az általa tett, alábbiak szerinti vállalások teljesítésére:

(i) a Galenus vállalja, hogy a 2. sz. mellékletként szereplő tájékoztató levelet, a kötelezettségvállalás elfogadásáról rendelkező végzés kézhezvételét követő 15 napon belül megküldi a közforgalmú gyógyszertárak vezetőinek,

(ii) A Galenus vállalja, hogy jelen végzést követő hét napon belül a fenti tájékoztató levél tartalmát a www.galenus.hu honlapon megjeleníti, úgy hogy ahhoz a 2012-ben a honlapon közzétett Médiajánlattal megegyező elérési úton lehessen hozzáférni,

(iii) A Galenus vállalja, hogy a Kamara által kiküldeni vállalt helyesbítő levelet a saját költségén kézbesíti a címzettek részére,

(iv) A Galenus vállalja, hogy a patikusoknak szóló tájékoztatásaiban tartózkodik az olvasottságra akként hivatkozni, hogy abban pontatlanul hívná fel a figyelmet az olvasottságra vonatkozó adatokra,

(v) A Galenus vállalja, hogy a hirdetői felé eljuttatandó következő tájékoztató anyagában, külön figyelmet szentelve felhívja a figyelmet arra, hogy az olvasottságra és a példányszámra vonatkozó adatokat milyen megfontolások mellett szükséges értékelni.

(vi) A Galenus vállalja, hogy a fentiek teljesítését jelen végzés kézhezvételét követő 15 napon igazolja a Gazdasági Versenyhivatal részére.

A Versenytanács az eljárást megszünteti abban a vonatkozásában, hogy a Kamara és a Galenus által a kamarai tagoknak megküldött, 2012. október 3-i keltezésű levélben azt a benyomást keltették-e, hogy

  • a Patika Magazin népszerűsítése a Magyar Gyógyszerészi Kamara köztestületi, nem tulajdonosi érdeke,

  • a Patika Magazin című lapra történő előfizetés lehetőséget teremt a gyógyszertári gondozásra szánt kormányzati kompenzáció lehívására.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.