Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/115/2013.

Iktatószám: Vj/115-16/2013.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. G. ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda; 1052 Budapest, Váci utca 24.) által képviselt UBM Agro Zrt. (2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban - amelyben további ügyfélként részt vett a szintén dr. Balázs Gábor ügyvéd által képviselt Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft. (9600 Sárvár, Soproni utca 15.) - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft. Szeleste, belterület 239/2. helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő takarmánykeverője az abban található, takarmány előállítására szolgáló berendezésekkel és felszerelésekkel, a takarmánykeverőben gyártott termékek kiszállításához szükséges további eszközökkel, valamint az átveendő munkavállalókkal és szerződésekkel együtt, mint vállalkozásrész az UBM Agro Zrt. részévé váljon.

Az eljáró versenytanács a kérelem késedelmes benyújtása miatt a kérelmezővel szemben 1.400.000.- (egymillió-négyszázezer) Ft bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.