Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/065/2013.
Iktatószám:
Vj/065-100/2013.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. A. jogi igazgató, dr. M. B. ügyvéd (MAYER Ügyvédi Iroda, 1141 Budapest, Gödöllői utca 101.) és dr. H. Á. ügyvéd (Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, 8200 Veszprém, Szabadság tér 1.) által képviselt Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban tartott nyilvános tárgyalást követően meghozta

határozatát.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Auchan Magyarország Kft. 

  1. az Auchan áruházakban 2012. június 1-jétől 2014. június 25-ig kihelyezett ár-összehasonlító reklámtáblákkal megsértette az ellenőrizhetőség, illetve a tárgyilagos összehasonlítás követelményét, valamint a szakmai gondosság sérelme miatt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg,

  1. a 2013 novemberétől 2014. július végéig televízióban és rádióban közzétett ár-, illetve árszínvonal összehasonlítást tartalmazó reklámokkal megsértette a tárgyilagos összehasonlítás követelményét.

Az eljáró versenytanács a jogsértés megállapítása mellett az Auchan Magyarország Kft.-t 56.000.000 Ft (azaz ötvenhatmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti

  1. az Auchan áruházakban 2012. június 1-jétől 2014. június 25-ig kihelyezett ár-összehasonlító reklámtáblák megtévesztő volta,

  1. a 2013 novemberétől 2014. július végéig televízióban és rádióban közzétett ár-, illetve árszínvonal összehasonlítást tartalmazó reklámok megtévesztő volta

tekintetében.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.