Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 24.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/48/2013.
Iktatószám: Vj/48-122/2013.

Betekinthető

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • dr. T. I. A. ügyvéd által képviselt ÚT-GARANTOR Korlátolt Felelősségű Társaság (1154 Budapest, Szerencs utca 172.),

 • a Keresztes Szilvia ügyvezető által képviselt ÚT-PLUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.),

 • dr. T. T. ügyvéd által képviselt OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Bádogos utca 57.),

 • C. L. elnök által képviselt Nemzeti Horizont Alapítvány (2600 Vác, Petőfi u. 58. II/5.),

 • dr. B. G. ügyvéd által képviselt Kristály-Vár Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, az ÚT-GARANTOR Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kristály-Vár Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság versenykorlátozó célú és hatású összehangolt magatartást tanúsítottak, amikor a Nagylóc Község Önkormányzata által 2012. június 25-én kiírt „Vízkárokhoz kapcsolódó településfejlesztés Nagylócon” [ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0005] tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a nyertes ajánlatot benyújtó vállalkozás személyét egyeztették.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság és az ÚT-GARANTOR Korlátolt Felelősségű Társaság versenykorlátozó célú és hatású összehangolt magatartást tanúsítottak, amikor a Szécsényfelfalu Község Önkormányzata által 2012. április 23-án kiírt „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” [ÉMOP-3.1.2./E-11-2011-0027] tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a nyertes ajánlatot benyújtó vállalkozás személyét egyeztették.

 1. E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi

 • az ÚT-GARANTOR Korlátolt Felelősségű Társaságot 18.650.000 Ft, azaz tizennyolcmillió-hatszázötvenezer forint,

 • az OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaságot 18.650.000 Ft, azaz tizennyolcmillió-hatszázötvenezer forint,

 • a Kristály-Vár Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 6.260.000 Ft, azaz hatmillió-kettőszázhatvanezer forint

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Az OTYS ÚTTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság a bírság megfizetését részletekben is teljesítheti akként, hogy 10 alkalommal 1.865.000 Ft, azaz egymilliónyolcszázhatvanötezer forint részletet köteles fizetni oly módon, hogy az első alkalommal fizetendő részletet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül, majd a további részleteket az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás - egy összegben - esedékessé válik.

A bírság befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

***

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

 1.  Az eljáró versenytanács valamennyi egyéb vizsgált magatartás tekintetében az eljárást megszünteti.

 1. Az eljáró versenytanács a Nemzeti Horizont Alapítvánnyal és az ÚT -PLUSZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben az eljárást megszünteti.

 1. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vontak magatartásának a tisztességtelen piaci magatartás a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján történő vizsgálata vonatkozásában a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

***

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.