Nyomtatható verzió PDF formátumban 

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391  Budapest 62.  Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/020/2013.
Iktatószám: Vj/020-29/2013.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a B. S. ügyvezető által képviselt Weltimmo S.r.o. (Szlovákia, 594505 Komarno, Eötvösa 57/20) I. r. és az Experient Enterteiment Ltd. (Of Suite 15, Oliaji Trade Centre, Victoria, Mahe, Seychelles) II. r. eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt folyamatban volt versenyfelügyeleti eljárásban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése tárgyában folytatott utóvizsgálati eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács megállapította, hogy az I. r. eljárás alá vont a Vj/122-183/2010. számú határozatban előírt kötelezettségeket nem teljesítette, mert a tevékenysége során továbbra is:

  1. figyelmen kívül hagyta a szolgáltatásával kapcsolatban megfogalmazódott fogyasztói panaszokat,

  1. kereskedelmi gyakorlata kapcsán részben figyelmen kívül hagyta a honlapokat 2009. augusztus 14. előtt üzemeltető vállalkozások által alkalmazott általános szerződési feltételek egyes pontjainak érvénytelenségét kimondó bírósági ítéletet,

  1. a honlapokon hirdető személyekkel kapcsolatot felvenni szándékozó fogyasztókat megtévesztésre alkalmas módon tájékoztatta egyes, a honlapokon szereplő ingatlanok hirdetéseinek aktualitásáról,

  1. a honlapokon hirdető fogyasztók előtt elhallgatta a velük a hirdetéssel összefüggésben kapcsolatot felvenni szándékozó személy regisztrációs kötelezettségét,

  1. agresszív kereskedelmi gyakorlat tanúsításával törekedett a fogyasztókat rávenni a velük szemben a honlapokon elhelyezett hirdetések kapcsán támasztott követelések teljesítésére.

Az eljáró versenytanács megállapította továbbá, hogy az I. r. és II. r. eljárás alá vontak nem hajtották végre azon versenytanácsi rendelkezést sem, amely szerint kötelesek lettek volna közzétenni a Vj/122-183/2010. számú határozat rendelkező részének a jogsértést megállapító, a bírság összegét és a jövőre vonatkozó eltiltást tartalmazó, valamint a jogorvoslati kitanítást tartalmazó részét teljes terjedelemben, kommentár nélkül egy-egy alkalommal a Magyar Nemzet és a Népszabadság című napilapokban.

Az eljáró versenytanács a kötelezettségek nem teljesítésére figyelemmel megindítja a határozatban foglalt kötelezettségek végrehajtását, és az eljárás alá vontak költségére közzéteszi a Vj/122-183/2010. számú határozatának rendelkező részét, továbbá végrehajtási bírságot szab ki a Weltimmo S.r.o. I. r. eljárás alá vonttal, valamint a Weltimmo S.r.o. vállalkozás törvényes képviselőjével, Benkő Sándorral szemben.

A Weltimmo S.r.o. I. r. eljárás alá vontat napi 30.000 Ft, míg Benkő Sándort, a Weltimmo S.r.o. ügyvezetőjét napi 20.000 Ft végrehajtási bírság megfizetésére kötelezi, amely összeg az önkéntes teljesítésre nyitvaálló 15 napot követően akként változik, hogy a Weltimmo S.r.o. I. r. eljárás alá vont esetében napi 50.000 Ft-ra, míg Benkő Sándor esetében  napi 30.000 Ft-ra emelkedik.

A közzététellel kapcsolatos költségekről és azok viseléséről az eljáró versenytanács külön végzésben később hoz döntést.

Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a közzététel végrehajtásának elrendelése sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított három nap alatt jelen végzéssel szemben végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

A jelen végzéssel szemben fellebbezésnek helye nincs, annak a végrehajtási bírságot megállapító része ellen bírósági felülvizsgálat kérhető, amelyet a versenyhatóságnál kell benyújtani a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve a kézhezvételtől számított 8 napon belül.

A végrehajtási bírságot a kötelezettek a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára kötelesek megfizetni.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.