Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/026-33/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda által képviselt Vitál Direkt Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

A./ határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Vitál Direkt Kft. 2011. november 4-től 2012. április 12-ig fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban

  • termékéről jogszabályi tilalom ellenére azt állította, hogy az alkalmas betegség megelőzésére, gyógyítására, illetve kezelésére,

  • termékével kapcsolatban annak egészségre gyakorolt (fogyasztó) hatására vonatkozóan nem bizonyított, ezért jogilag valótlannak minősülő állításokat alkalmazott,

  • a termékről kereskedelmi kommunikációiban jogszabályi tilalom ellenére a fogyás mértékére, ütemére vonatkozó állításokat közölt, és

  • a termék hatékonyságára vonatkozóan - ideértve a piacelsőségi állításokat is - megtévesztésre alkalmas tájékoztatásokat tett közzé.

Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével és kötelezi a Vitál Direkt Kft.-t 15.000.000.- Ft (azaz Tizenötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa ugyancsak meghozta az alábbi

B./ végzést.

Az eljáró versenytanács a fentieken túlmenően, a Cabbage Forte gélkapszulára vonatkozó pénz visszafizetési garancia tekintetében az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

* * *

Abban az esetben, ha az eljárás alá vont az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, akkor a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.