Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/26-192/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a dr. F. N. jogtanácsos által képviselt CBA Kereskedelmi Kft. (Alsónémedi) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a CBA Kereskedelmi Kft. 2009. január 1. és 2011. március 24. között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azáltal, hogy

  • a CBA franchise rendszer egészére kiterjedő országos akciókkal kapcsolatban kialakított akciótartási rendszere nem szükségszerűen biztosította, hogy az országos akcióban meghirdetett áruk minden CBA üzletben kellő mennyiségben álljanak a fogyasztók rendelkezésére, továbbá azáltal, hogy

  • a CBA üzletekben az általa központilag szabályozott és működtetett franchise rendszer egészében a fogyasztók által ténylegesen fizetendő árakkal kapcsolatban nem valósult meg egységes gyakorlat, ami azt eredményezte, hogy a fogyasztók nem a CBA Kereskedelmi Kft. országos akciójában közölt árat, hanem estenként annál magasabb összeget fizettek egyes termékekért.

A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács a CBA Kereskedelmi Kft vállalkozás számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével.

Az eljáró versenytanács emellett kötelezi CBA Kereskedelmi Kft vállalkozást 30.000.000.-Ft (azaz Harmincmillió forint) összegű versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.