Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/022-023/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Székely Gergely (Székely Gergely Ügyvédi Iroda) által képviselt allegroup.hu Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek feltételezett megsértése tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az allegroup.hu Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, azáltal, hogy a "Yuki a föld körül" kampányában 2010. október 20. és 2010. november 25. között egyes televíziós csatornákon, rádiócsatornákon sugárzott reklámjában, illetve egyes online kommunikációs eszközökön azt a megtévesztésére alkalmas információt tette közzé, hogy a fogyasztók pontokat gyűjtve és azokat beváltva, kedvező áron nagyértékű tárgyakat vehetnek meg, ugyanakkor valójában egy, a közösségi felületeken (Facebook, Twitter) folyamatos felhasználói aktivitást, interaktivitást igénylő játékot kínált az érdeklődőknek.

A Versenytanács az allegroup.hu Kft-t 4.000.000,-Ft (négymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni.

A Versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

A Versenytanács megszünteti az allegroup.hu Kft.-vel szembeni a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6-7. §-aiban foglalt tényállás feltételezett megvalósításával a Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalom megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárást annak vonatkozásában, hogy

  • a promócióban szereplő egyes termékeket nem a meghirdetett időpontban lehetett megvásárolni, illetve a játék ideje alatt nem lehetett megvásárolni, míg egyes termékek többször is eladásra kerültek, anélkül, hogy erről a felhasználókat megfelelően tájékoztatták volna,

  • egyes felhasználóknál a játék során a számlázási adatok ismételt megadása volt szükséges, miközben az korábban már megadásra került, ekként a fogyasztók számára nem volt biztosított az egyenlő esély,

  • a nyereményjáték ideje meghosszabbításra került, anélkül, hogy erről a felhasználókat megfelelően tájékoztatták volna.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.