Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-144/2006/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. és Hídépítő Zrt. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Montavia Ipari és Szolgáltató Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. és a Hídépítő Zrt. közösen irányítást szerezzen a Montavia Ipari és Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmezők 2006. augusztus 15-én Részvény Adásvételi Szerződést kötöttek a Montavia Ipari és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Montavia Kft.) üzletrészei 40-40 százalékának megvásárlására.

 • 2.

  A kérelmezők az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2006. szeptember 14-én benyújtott kérelmükben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 3.

  A Gazdasági Versenyhivatal által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezők 2006. október 25-én teljesítették.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.

  A Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. (a továbbiakban: Vegyépszer) az ÉPSZER-UNIO Zrt. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Épszer-csoport) tagja. Az Épszer-csoport meghatározó tevékenysége az út-, híd- és magasépítés, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (szerelés, mérnöki tanácsadás, stb.) nyújtása. Az Épszer-csoport tagjainak 2005. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - mintegy 58 milliárd forint volt.

 • 5.

  A Vegyépszer két további vállalkozással közösen irányítja a Ganz-Röck Kazán- és Erőművi Berendezések Zrt-t (a továbbiakban: Ganz-Röck), melynek meghatározó tevékenysége kazánok és azokhoz kapcsolódó termékek gyártása és szerelése. Részesedése ezen tevékenység magyarországi forgalmából nem éri el az 5 százalékot. A Ganz-Röck és az általa irányított - környezetvédelmi tevékenységet végző - Energetikai- és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban együtt: Ganz-Röck-csoport) 2005. évi nettó árbevétele együttesen 7 milliárd forint volt (Vj-100/2006.).

 • 6.

  A Hídépítő Zrt. és az általa irányított vállalkozások alkotta vállalkozás-csoport (a továbbiakban együtt: Hídépítő-csoport) meghatározó tevékenysége az út-, mély- és magasépítés. A Hídépítő-csoport 2005. évben - a csoporton belüli forgalom nélkül - közel 60 milliárd forint nettó árbevételt ért el.

 • 7.

  A Montavia Kft. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Montavia-csoport) fő tevékenysége a vasútépítés és ahhoz kapcsolódóan vasúti biztosító- és jelzőberendezések telepítése. Társasági szerződése értelmében taggyűlése határozatait kétharmados többséggel hozza. A Montavia-csoport 2005. évi nettó árbevétele - a csoporton belüli történt értékesítés nélkül - valamivel több, mint 4 milliárd forint volt.

 • 8.

  Az előzőekben említett vállalkozás-csoportok által végzett tevékenységeket nagyszámú vállalkozás végzi Magyarország területén. Részesedésüket az általuk forgalmazott áruk magyarországi forgalmából a Táblázat foglalja össze.

  Táblázat

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoportok
  részesedése a magyarországi forgalomból

Megnevezés

Épszer-csoport

Hídépítő-csoport

Montavia-csoport

Útépítés

10

5

kevesebb, mint 1

Vasútépítés

kevesebb, mint 1

-

15-18

Hídépítés

23-28

-

-

Magasépítés

kevesebb, mint 1

1

kevesebb, mint 1

Mélyépítés

-

2-3

-

Vasúti berendezések

-

-

12-15

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, ha több vállalkozás közösen közvetlen irányítást szerez további egy tőle független vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen irányítással rendelkezik több vállalkozás közösen, ha a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel rendelkezik. A Versenytanács kialakult gyakorlata (Vj-80/2003.) szerint azonban több vállalkozás együttesen 50 százalékot meghaladó szavazati joga csak akkor jelent közös irányítást, ha a vállalkozás üzletpolitikáját meghatározó döntéseket közösen és csak közösen (akarategyezséggel) tudják meghozni.

 • 10.

  Az adott esetben a Montavia Kft-ben a Vegyépszer és a Hídépítő Zrt. egyaránt 40 százalékos szavazati joggal rendelkezik, így a taggyűlés határozataihoz szükséges többséget együtt (40% + 40% > 66,6%) és csak együtt (40% + 20% kebesebb, mint 66,6%) tudják biztosítani.

 • 11.

  Mindezek alapján a Versenytanács álláspontja szerint a Vegyépszer és a Hídépítő Zrt. közös irányítást szerzett a Montavia Kft. felett.

 • 12.

  Az összefonódással érintett vállalkozás-csoportok (Tpvt. 26. § szerint: az Épszer-, a Hídépítő- és a Montavia-csoport tagjai) 2005. évi nettó árbevétele [1] együttesen meghaladta a tízenötmilliárd forintot, ezen belül mindegyik (tehát több mint két) vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 13.

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 14.

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleménye (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 15.

  Az összefonódás következményeként káros horizontális hatással nem kell számolni. A Táblázat szerinti (a Tpvt. 14. § (2) bekezdése alapján lehetséges legszűkebb érintett árupiacnak minősülő) tevékenységek közül ugyanis azokból, amelyeket legalább két érintett vállalkozás-csoport végez, együttes részesedésük a (Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerinti földrajzi piacnak minősülő) magyarországi forgalomból nem éri el a 20 százalékot, és az egyedi piaci részesedések alapján egy esetleges szélesebb árupiac meghatározás mellett sem adódnának 20 százalék feletti együttes piaci részesedések.

 • 16.

  Az érintett vállalkozás-csoportok tevékenysége alapján vertikális hatással nem kell számolni, továbbá a Montavia-csoport piaci részesedései alapján káros portfolió- és konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők.

 • 17.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Az összefonódás engedélyezésének nyilvánvalósága

 • 18.

  A Tpvt. 63.§ (3) bekezdésének ac) pontja szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben "az engedély a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg", mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján az eljárási díj összege kettőmillió forint. Amennyiben az engedély megadása nem nyilvánvaló vagy a Tpvt. 30. § (1) bekezdésén alapul, akkor a határozatot a Tpvt. 63. § (3) bekezdés b) pontja alapján 120 napon belül kell meghozni, mely esetben a Tpvt. 62. § (1) bekezdése alapján - a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetett kettőmillió forinton felül - további nyolcmillió forint eljárási díjat kell fizetni a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül.

 • 19.

  Arra nézve a Tpvt. nem tartalmaz rendelkezést, hogy az összefonódás mely esetben minősül olyannak, amely "a 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg". A Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac) pontja szerinti (egyszerűsített) és a b) pont szerinti (teljeskörű) eljárásban elbírálható összefonódások megkülönböztetésekor a Versenytanács - a saját több éves gyakorlatát tükröző - Közleményből indul ki, mely alapján a Versenytanács a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját.

VI.

Eljárási kérdések

 • 20.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintot előzetesen lerótta.

 • 21.

  A Versenytanács határozatát - a Tpvt. 73. § (2) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. november 17.


Jegyzetek

 • :: d1e406

  A Ganz-Röck-csoport nem minősül érintett vállalkozás-csoportnak, nettó árbevételének harmadával azonban növelni kell az Épszer-csoport nettó árbevételét (Tpvt. 27. § (5) bekezdés)